1. <label class="h1j"></label>

  2. <sup class="2hal"></sup>

   1. 谭姓男孩名字大全(带五行)

    时间:2020-11-12 11:43:20

    谭姓的人口已有370万,为全国第六十五位大姓,大约占全国人口的0.3%。谭姓在全国的分布主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%,那么谭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 谭智月
    • 谭棕天
    • 谭皓方
    • 谭寒月
    • 谭乔天
    • 谭棕元
    • 谭乔文
    • 谭皓元
    • 谭寒元
    • 谭皓天
    • 谭乔月
    • 谭皓文
    • 谭智元
    • 谭景元
    • 谭博元
    • 谭皓月
    • 谭棋文
    • 谭景文
    • 谭博月
    • 谭渊元
    • 谭杰方
    • 谭棋元
    • 谭杰元
    • 谭云轻
    • 谭渊嘉
    • 谭乔嘉
    • 谭渊荣
    • 谭敬腾
    • 谭博荣
    • 谭杰宁
    • 谭楷腾
    • 谭景豪
    • 谭杰福
    • 谭博嘉
    • 谭祺宝
    • 谭智荣
    • 谭敬瀚
    • 谭敬耀
    • 谭尧嘉
    • 谭棋豪
    • 谭棋福
    • 谭棋语
    • 谭楷瀚
    • 谭尧畅
    • 谭棋嘉
    • 谭棋荣
    • 谭智嘉
    • 谭皓宁
    • 谭杰豪
    • 谭棕华
    • 谭乔华
    • 谭皓嘉
    • 谭棕嘉
    • 谭皓荣
    • 谭乔豪
    • 谭尧荣
    • 谭乔宁
    • 谭楠瀚
    • 谭楠耀
    • 谭景宁
    • 谭皓福
    • 谭棕宁
    • 谭敬凡
    • 谭楷熙
    • 谭祺义
    • 谭敬熙
    • 谭丰季
    • 谭楠鼎
    • 谭楠敬
    • 谭楷义
    • 谭熙义
    • 谭杰鹤
    • 谭敬晖
    • 谭敬照
    • 谭煜祺
    • 谭敬敬
    • 谭涛东
    • 谭敬琦
    • 谭敬楠
    • 谭松明
    • 谭尧鹤
    • 谭丰林
    • 谭松林
    • 谭熙敬
    • 谭鼎业
    • 谭楠晖
    • 谭松奇
    • 谭涛奇
    • 谭楷群
    • 谭敬群
    • 谭楷敬
    • 谭敬楷
    • 谭琪义
    • 谭楠楠
    • 谭楷琦
    • 谭松昊
    • 谭敬业
    • 谭楷晖
    • 谭熙楠
    • 谭楠熙
    • 谭楠楷
    • 谭楠义
    • 谭鼎义
    • 谭松腾
    • 谭松瀚
    • 谭棕耀
    • 谭景瀚
    • 谭乔耀
    • 谭乔腾
    • 谭棕宝
    • 谭棋腾
    • 谭深蓝
    • 谭杰腾
    • 谭皓耀
    • 谭皓腾
    • 谭尧腾
    • 谭杰耀
    • 谭棕腾
    • 谭杰宝
    • 谭棋瀚
    • 谭棋宝
    • 谭尧瀚
    • 谭杰瀚
    • 谭景宝
    • 谭旭杰
    • 谭旭庭
    • 谭向皓
    • 谭旭博
    • 谭吉凯
    • 谭桦鸿
    • 谭名杰
    • 谭向凯
    • 谭旭智
    • 谭名尧
    • 谭朴鸿
    • 谭向乔
    • 谭吉杰
    • 谭吉宏
    • 谭旭渊
    • 谭名皓
    • 谭百乔
    • 谭名乔
    • 谭旭哲
    • 谭旭清
    • 谭向言
    • 谭全杰
    • 谭名景
    • 谭桦谦
    • 谭旭棋
    • 谭向杰
    • 谭曲博
    • 谭曲杰
    • 谭旭栋
    • 谭名杉
    • 谭旭乔
    • 谭名凯
    • 谭旭伦
    • 谭旭志
    • 谭桦泽
    • 谭桦恒
    • 谭晓桐
    • 谭旭瀚
    • 谭旭耀
    • 谭翰高
    • 谭桦哲
    • 谭桦洋
    • 谭鹏君
    • 谭瑾高
    • 谭桦高
    • 谭雨果
    • 谭文景
    • 谭果岸
    • 谭果来
    • 谭雨林
    • 谭宜东
    • 谭文杰
    • 谭果秉
    • 谭松标
    • 谭木乔
    • 谭东奇
    • 谭宜明
    • 谭丰贤
    • 谭文尧
    • 谭木清
    • 谭果易
    • 谭东雨
    • 谭天杰
    • 谭月凯
    • 谭松庆
    • 谭果杭
    • 谭丰庆
    • 谭月清
    • 谭丰毅
    • 谭天栋
    • 谭木尧
    • 谭木凯
    • 谭月皓
    • 谭方凯
    • 谭松毅
    • 谭松啸

    谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 谭智月
    • 谭棕天
    • 谭乔天
    • 谭智天
    • 谭皓天
    • 谭智元
    • 谭圣耀
    • 谭敬腾
    • 谭智畅
    • 谭智玮
    • 谭杰宁
    • 谭楷腾
    • 谭智硕
    • 谭圣腾
    • 谭智宁
    • 谭祺宝
    • 谭智荣
    • 谭敬耀
    • 谭智图
    • 谭尧畅
    • 谭智嘉
    • 谭皓宁
    • 谭乔宁
    • 谭楠耀
    • 谭景宁
    • 谭棕宁
    • 谭鼎烟
    • 谭丰岩
    • 谭丰季
    • 谭楠鼎
    • 谭敬照
    • 谭煜祺
    • 谭圣驰
    • 谭丰林
    • 谭鼎业
    • 谭圣鼎
    • 谭丰昊
    • 谭松昊
    • 谭鼎义
    • 谭松腾
    • 谭丰耀
    • 谭棕耀
    • 谭乔耀
    • 谭智腾
    • 谭乔腾
    • 谭棕宝
    • 谭棋腾
    • 谭杰腾
    • 谭皓耀
    • 谭皓腾
    • 谭智宝
    • 谭尧腾
    • 谭杰耀
    • 谭棕腾
    • 谭杰宝
    • 谭棋宝
    • 谭景宝
    • 谭亦哲
    • 谭亦志
    • 谭全智
    • 谭宇良
    • 谭旭庭
    • 谭旭智
    • 谭亦伦
    • 谭亦凌
    • 谭亦烈
    • 谭宇志
    • 谭亦庭
    • 谭宇智
    • 谭旭哲
    • 谭全杰
    • 谭宇庭
    • 谭亦智
    • 谭全佑
    • 谭瑾隆
    • 谭亦晋
    • 谭旭伦
    • 谭旭志
    • 谭亦展
    • 谭晓桐
    • 谭瑾哲
    • 谭亦耀
    • 谭瑾轩
    • 谭旭耀
    • 谭道哲
    • 谭桦哲
    • 谭宇耀
    • 谭达城
    • 谭瑾高
    • 谭宇腾
    • 谭光耀
    • 谭瑾烈
    • 谭宇宝
    • 谭晓城
    • 谭彤彤
    • 谭丰磊
    • 谭丰乐
    • 谭果来
    • 谭天智
    • 谭丰贤
    • 谭天翔
    • 谭果易
    • 谭昊岩
    • 谭天杰
    • 谭丰庆
    • 谭丰毅
    • 谭天栋
    • 谭昊忠
    • 谭果昊
    • 谭松德
    • 谭昊东
    • 谭天凯
    • 谭依征
    • 谭丰逸
    • 谭依忠
    • 谭昊坤
    • 谭彤彤
    • 谭棋全
    • 谭尧光
    • 谭天硕
    • 谭智光
    • 谭智全
    • 谭杰全
    • 谭智宇
    • 谭荣天
    • 谭月畅
    • 谭天玮
    • 谭玮天
    • 谭棕光
    • 谭木畅
    • 谭天荣
    • 谭天嘉
    • 谭景光
    • 谭果丰
    • 谭玮智
    • 谭昊松
    • 谭畅翔
    • 谭嘉智
    • 谭荣智
    • 谭楷韬
    • 谭果凌
    • 谭果庭
    • 谭果伦
    • 谭岩哲
    • 谭昊哲
    • 谭果烈
    • 谭依伦
    • 谭昊庭
    • 谭彤轩
    • 谭果展
    • 谭昊伦
    • 谭昊轩
    • 谭果哲
    • 谭尧灿
    • 谭智灿
    • 谭古章
    • 谭景隆
    • 谭棋隆
    • 谭冬健
    • 谭杰励
    • 谭敬冬
    • 谭皓隆
    • 谭智谦
    • 谭古振
    • 谭杰遥
    • 谭棋励
    • 谭天炫
    • 谭杰晋
    • 谭楠瑾
    • 谭尧哲
    • 谭天劲
    • 谭冬奇
    • 谭圣瑾
    • 谭月俊
    • 谭智伦
    • 谭景伦
    • 谭楠璋
    • 谭敬瑾
    • 谭皓耿
    • 谭棋伦
    • 谭古易
    • 谭鼎璋
    • 谭楷瑾
    • 谭旦奇
    • 谭智哲
    • 谭棋哲
    • 谭楷龙
    • 谭棕哲
    • 谭天幽
    • 谭鼎达
    • 谭古昊
    • 谭棕伦
    • 谭智耿
    • 谭天柏
    • 谭鼎融
    • 谭鼎龙
    • 谭敬龙
    • 谭木泰
    • 谭引泰
    • 谭景天

    谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 谭朝引
    • 谭钦境
    • 谭钦玮
    • 谭圣耀
    • 谭智玮
    • 谭捷玮
    • 谭智硕
    • 谭圣腾
    • 谭朝境
    • 谭朝维
    • 谭朝硕
    • 谭善维
    • 谭朝玮
    • 谭捷硕
    • 谭圣川
    • 谭丰岩
    • 谭捷誉
    • 谭善誉
    • 谭圣靖
    • 谭圣驰
    • 谭新圣
    • 谭圣鼎
    • 谭朝誉
    • 谭靖意
    • 谭圣傲
    • 谭懿轩
    • 谭亦哲
    • 谭亦志
    • 谭任翔
    • 谭西翔
    • 谭宇顺
    • 谭亦峻
    • 谭宇刚
    • 谭宇良
    • 谭亦均
    • 谭宇均
    • 谭亦顺
    • 谭亦伦
    • 谭亦凌
    • 谭亦烈
    • 谭亦延
    • 谭亦轩
    • 谭任延
    • 谭亦尊
    • 谭宇志
    • 谭任轩
    • 谭宇胜
    • 谭亦庭
    • 谭舟佑
    • 谭如佑
    • 谭宇智
    • 谭宇超
    • 谭宇善
    • 谭亦佑
    • 谭舟轩
    • 谭亦秀
    • 谭亦辰
    • 谭亦城
    • 谭宇恩
    • 谭西辰
    • 谭西轩
    • 谭宇庭
    • 谭宇翔
    • 谭亦胜
    • 谭亦智
    • 谭亦笑
    • 谭全佑
    • 谭亦斯
    • 谭亦钦
    • 谭亦晋
    • 谭宇辰
    • 谭宇捷
    • 谭亦展
    • 谭宇峻
    • 谭识延
    • 谭镜余
    • 谭亦耀
    • 谭瑾轩
    • 谭识佑
    • 谭镜辰
    • 谭宇耀
    • 谭镜佑
    • 谭达城
    • 谭宇腾
    • 谭镜延
    • 谭宇宝
    • 谭识辰
    • 谭识均
    • 谭晓城
    • 谭韵辰
    • 谭丰磊
    • 谭天翔
    • 谭昊岩
    • 谭岩坤
    • 谭尚坤
    • 谭依征
    • 谭昌依
    • 谭丰逸
    • 谭依忠
    • 谭昊坤
    • 谭金坤
    • 谭朝亦
    • 谭天硕
    • 谭钦宇
    • 谭引诚
    • 谭智宇
    • 谭天玮
    • 谭玮天
    • 谭捷羽
    • 谭善宇
    • 谭玮仁
    • 谭朝宇
    • 谭朝羽
    • 谭捷宇
    • 谭少维
    • 谭捷亦
    • 谭玮智
    • 谭瑞翔
    • 谭瑜翔
    • 谭玮翔
    • 谭畅翔
    • 谭睿翔
    • 谭诚翔
    • 谭玮胜
    • 谭岩城
    • 谭金城
    • 谭岩哲
    • 谭岩峻
    • 谭依伦
    • 谭彤轩
    • 谭岩轩
    • 谭尚轩
    • 谭昌轩
    • 谭昊轩
    • 谭依城
    • 谭朝远
    • 谭钦阳
    • 谭捷阳
    • 谭新永
    • 谭朝阳
    • 谭圣永
    • 谭捷远
    • 谭玮韵
    • 谭圣瑾
    • 谭新勋
    • 谭圆融
    • 谭新融
    • 谭朝轩
    • 谭天幽
    • 谭圣锦
    • 谭鼎融
    • 谭捷益
    • 谭世坤
    • 谭引泰
    • 谭钦维
    • 谭亦善
    • 谭亦刚
    • 谭亦余
    • 谭舟辰
    • 谭宇轩
    • 谭亦书
    • 谭宇盛
    • 谭宇哲
    • 谭西佑
    • 谭亦良
    • 谭昌坤
    • 谭岩昌
    • 谭岩书
    • 谭世伟
    • 谭智远
    • 谭捷轩
    • 谭智轩
    • 谭朝城
    • 谭宝宇
    • 谭鼎勋
    • 谭善玮
    • 谭宇耿
    • 谭钦轩
    • 谭善轩
    • 谭智城
    • 谭圣达
    • 谭圣龙

    谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 谭捷文
    • 谭钦文
    • 谭善仁
    • 谭捷方
    • 谭朝仁
    • 谭朝文
    • 谭渊仁
    • 谭捷仁
    • 谭朝方
    • 谭朝引
    • 谭博仁
    • 谭钦瑜
    • 谭渊诚
    • 谭钦境
    • 谭捷实
    • 谭朝齐
    • 谭寒瑞
    • 谭钦玮
    • 谭朝睿
    • 谭朝瑜
    • 谭寒诚
    • 谭捷豪
    • 谭捷玮
    • 谭朝豪
    • 谭善韶
    • 谭善睿
    • 谭捷诚
    • 谭捷华
    • 谭朝境
    • 谭钦豪
    • 谭钦韶
    • 谭朝诚
    • 谭寒睿
    • 谭新瀚
    • 谭博瑞
    • 谭捷睿
    • 谭钦瑞
    • 谭朝维
    • 谭博睿
    • 谭博瑜
    • 谭善诚
    • 谭朝硕
    • 谭善维
    • 谭钦睿
    • 谭朝玮
    • 谭钦华
    • 谭朝银
    • 谭朝实
    • 谭朝瑞
    • 谭捷齐
    • 谭捷瑜
    • 谭捷硕
    • 谭捷韶
    • 谭朝韶
    • 谭博齐
    • 谭博诚
    • 谭熙川
    • 谭新川
    • 谭圣川
    • 谭靖川
    • 谭捷誉
    • 谭靖熙
    • 谭靖新
    • 谭善誉
    • 谭圣靖
    • 谭裕新
    • 谭新圣
    • 谭涛承
    • 谭新晖
    • 谭朝誉
    • 谭靖裕
    • 谭熙裕
    • 谭新熙
    • 谭靖意
    • 谭新靖
    • 谭熙靖
    • 谭裕熙
    • 谭裕靖
    • 谭靖晖
    • 谭钦瀚
    • 谭朝瀚
    • 谭善瀚
    • 谭捷瀚
    • 谭任翔
    • 谭西翔
    • 谭宇顺
    • 谭亦峻
    • 谭名捷
    • 谭舟超
    • 谭宇刚
    • 谭舟宏
    • 谭任峰
    • 谭任盛
    • 谭舟云
    • 谭任江
    • 谭亦顺
    • 谭西宵
    • 谭任延
    • 谭亦尊
    • 谭向超
    • 谭任轩
    • 谭宇胜
    • 谭舟佑
    • 谭西超
    • 谭如佑
    • 谭如盛
    • 谭舟朋
    • 谭宇超
    • 谭向钦
    • 谭宇善
    • 谭名峻
    • 谭舟轩
    • 谭亦秀
    • 谭名祖
    • 谭如峰
    • 谭任清
    • 谭名善
    • 谭任宏
    • 谭西辰
    • 谭向盛
    • 谭西轩
    • 谭如云
    • 谭舟洋
    • 谭西宏
    • 谭西峰
    • 谭亦胜
    • 谭舟书
    • 谭任峻
    • 谭亦笑
    • 谭亦斯
    • 谭百胜
    • 谭亦钦
    • 谭西博
    • 谭名斯
    • 谭宇捷
    • 谭宇峻
    • 谭识江
    • 谭识延
    • 谭镜余
    • 谭润刚
    • 谭翰峻
    • 谭识佑
    • 谭镜宏
    • 谭任瀚
    • 谭镜辰
    • 谭识宏
    • 谭镜佑
    • 谭镜朋
    • 谭润峻
    • 谭冰释
    • 谭镜江
    • 谭润书
    • 谭镜延
    • 谭识辰
    • 谭识均
    • 谭翰刚
    • 谭文胜
    • 谭青尚
    • 谭尚青
    • 谭尚明
    • 谭少博
    • 谭少云
    • 谭文钦
    • 谭方胜
    • 谭昌秉
    • 谭昌明
    • 谭昌雨
    • 谭方超
    • 谭尚昌
    • 谭文顺
    • 谭明昌
    • 谭尚坤
    • 谭文超
    • 谭金承
    • 谭承昌
    • 谭仁博
    • 谭雨青
    • 谭尚雨
    • 谭昌依
    • 谭昌承
    • 谭尚岸
    • 谭方善
    • 谭金坤
    • 谭朝亦
    • 谭睿文
    • 谭朝任
    • 谭仁华
    • 谭捷舟
    • 谭钦宇
    • 谭文睿
    • 谭引诚
    • 谭瑜仁
    • 谭钦向
    • 谭银文
    • 谭博任
    • 谭诚方
    • 谭捷羽
    • 谭朝舟
    • 谭博舟
    • 谭善宇

    谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 谭皓方
    • 谭捷文
    • 谭寒月
    • 谭钦文
    • 谭乔文
    • 谭捷方
    • 谭寒元
    • 谭雄文
    • 谭皓文
    • 谭博元
    • 谭棋文
    • 谭朝文
    • 谭景文
    • 谭博月
    • 谭渊仁
    • 谭博方
    • 谭博文
    • 谭朝方
    • 谭渊元
    • 谭杰方
    • 谭博仁
    • 谭云轻
    • 谭渊诚
    • 谭渊嘉
    • 谭渊荣
    • 谭寒瑞
    • 谭博荣
    • 谭博闻
    • 谭寒诚
    • 谭捷豪
    • 谭朝豪
    • 谭熙瀚
    • 谭博福
    • 谭景豪
    • 谭杰福
    • 谭博嘉
    • 谭捷华
    • 谭敬瀚
    • 谭钦豪
    • 谭雄豪
    • 谭寒睿
    • 谭棋豪
    • 谭新瀚
    • 谭博瑞
    • 谭棋福
    • 谭博睿
    • 谭楷瀚
    • 谭博瑜
    • 谭杰豪
    • 谭棕华
    • 谭博豪
    • 谭乔华
    • 谭钦华
    • 谭乔豪
    • 谭楠瀚
    • 谭博华
    • 谭皓福
    • 谭博齐
    • 谭博诚
    • 谭熙川
    • 谭敬凡
    • 谭楷熙
    • 谭敬熙
    • 谭熙义
    • 谭杰鹤
    • 谭靖熙
    • 谭敬晖
    • 谭涛东
    • 谭松明
    • 谭尧鹤
    • 谭涛明
    • 谭云鹤
    • 谭熙敬
    • 谭涛承
    • 谭新晖
    • 谭楠晖
    • 谭涛秉
    • 谭涛奇
    • 谭涛岸
    • 谭熙裕
    • 谭博鹤
    • 谭新熙
    • 谭楷晖
    • 谭熙楠
    • 谭熙靖
    • 谭楠熙
    • 谭涛雨
    • 谭裕熙
    • 谭靖晖
    • 谭涛瀚
    • 谭松瀚
    • 谭景瀚
    • 谭钦瀚
    • 谭深蓝
    • 谭朝瀚
    • 谭棋瀚
    • 谭善瀚
    • 谭尧瀚
    • 谭渊瀚
    • 谭杰瀚
    • 谭捷瀚
    • 谭名捷
    • 谭名普
    • 谭向云
    • 谭向恒
    • 谭向皓
    • 谭名洋
    • 谭舟宏
    • 谭润泽
    • 谭任峰
    • 谭旭博
    • 谭舟云
    • 谭任江
    • 谭名云
    • 谭桦鸿
    • 谭名杰
    • 谭向凯
    • 谭名尧
    • 谭翰泽
    • 谭名江
    • 谭朴鸿
    • 谭向乔
    • 谭吉宏
    • 谭向超
    • 谭百宏
    • 谭旭渊
    • 谭名皓
    • 谭百乔
    • 谭名乔
    • 谭舟朋
    • 谭向峰
    • 谭向钦
    • 谭名峻
    • 谭旭清
    • 谭名祖
    • 谭如峰
    • 谭任清
    • 谭名善
    • 谭名博
    • 谭任宏
    • 谭向言
    • 谭向盛
    • 谭名景
    • 谭名洪
    • 谭如云
    • 谭舟洋
    • 谭向洋
    • 谭西宏
    • 谭向杰
    • 谭冰宏
    • 谭西峰
    • 谭曲博
    • 谭名杉
    • 谭名峰
    • 谭百胜
    • 谭西博
    • 谭名凯
    • 谭名斯
    • 谭桦泽
    • 谭润峰
    • 谭识江
    • 谭桦恒
    • 谭润刚
    • 谭名瀚
    • 谭旭瀚
    • 谭翰峻
    • 谭镜宏
    • 谭任瀚
    • 谭翰高
    • 谭润洪
    • 谭识宏
    • 谭桦洋
    • 谭鹏君
    • 谭镜朋
    • 谭润恒
    • 谭润峻
    • 谭冰释
    • 谭镜江
    • 谭润书
    • 谭翰刚
    • 谭雨果
    • 谭文景
    • 谭文胜
    • 谭方博
    • 谭果岸
    • 谭雨林
    • 谭尚明
    • 谭文渊
    • 谭少博
    • 谭文杰
    • 谭果秉
    • 谭文云
    • 谭雨明
    • 谭少云
    • 谭文钦
    • 谭宜明
    • 谭方胜
    • 谭文尧
    • 谭木清
    • 谭昌秉

    谭姓历史名人:

    谭嗣同:(1865-1898)字复生,号壮飞,湖南浏阳人,改良派政治家、思想家,其父为巡抚。
    谭延闿:(1880年-1930年),字组庵,湖南茶陵县人,中国国民政府主席 、第一任行政院院长。
    谭绍光:太平天国慕王,广西桂平人,1855年1月参加金田起义,英勇善战,1860年因破江南大营和攻克苏杭有功,被封为慕王。
    谭纶:明代抗倭名将,江西宜黄人。
    谭元春:文学家,湖广竟陵(今湖北天门)人,与钟惺同为“竟陵派”创始者。
    谭夫吾:战国时期人物,曾以无比崇高的言行而名垂青史。

    谭姓聚集地:

    迁徙分布
    谭氏起源于山东。汉代巴南(今川东、鄂西南部)少数民族中也有谭姓。巴南谭氏有可能是谭国遗民逃到巴南,融入当地民族形成的。
    谭氏早期主要在山东省境内繁衍发展,后因战乱、自然灾害、官职调迁等原因离开故土,向各地迁徙。汉代时,谭氏已分布于河南、山西等地。南北朝时谭氏开始迁入广东,唐末时迁入江西。五代时,福建泉州人谭峭在嵩山从事辟谷养气炼丹之术。他提出要“均其食”,幻想一种“无亲、无疏、无爱、无恶”的“太和”社会。从宋代起,谭姓人物渐多见于史册,分布地更广,集中于江南地区、江苏、浙江、安徽及湖南、湖北、四川等地。大约从清代开始,闽、粤谭氏部分族人迁徙至东南亚,侨民于新加坡等国。
    望堂号
    “善断堂”:唐宪宗时候,谭忠为燕的牙将,受燕的派遣出使魏。恰恰这时朝廷派大军越过魏国去伐赵。魏牧田季安要兴兵,谭忠说:“不可!如果兴兵,就是对抗朝廷,魏的罪就大了。”季安采纳了他的话,按兵不动。谭忠又说服燕牧刘济出兵帮朝廷伐赵,连克赵城饶阳、束鹿。魏和燕都受到朝廷表彰,大家都佩服谭忠善断。另外还有“济南”、“弘农”等堂号。

    Tags:    百家姓  五行起名 

    热门文章