<blockquote class="and5p2s7i"></blockquote>

<kbd class="2l43hwz"><label class="2l43hwz"><blockquote class="2l43hwz"></blockquote></label></kbd>
<blockquote class="bgdd"><noscript class="bgdd"></noscript></blockquote>
 • <sup class="3ajwcw"></sup>

  1. 潘姓男孩名字大全(带五行)

   时间:2020-11-12 11:43:10

   潘姓是一个汉字姓氏,在《百家姓》中排名第43位,潘氏在2007年中国姓氏排行榜上名列第五十二位,属于超级大姓系列,人口约八百万,占全国人口总数0.48%。朝鲜半岛及越南亦有潘姓氏族居住。那么潘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

   • 潘炫吉
   • 潘冠名
   • 潘柏君
   • 潘泰旭
   • 潘冠江
   • 潘鹏旭
   • 潘建志
   • 潘建君
   • 潘建利
   • 潘风旭
   • 潘冠君
   • 潘波旭
   • 潘柏帆
   • 潘冠年
   • 潘泰吉
   • 潘泰君
   • 潘柏吉
   • 潘柏江
   • 潘冠宏
   • 潘俊材
   • 潘波杉
   • 潘冠朋
   • 潘柏年
   • 潘波言
   • 潘冠伯
   • 潘肖朋
   • 潘建全
   • 潘俊旭
   • 潘鹏吉
   • 潘冠全
   • 潘冠旭
   • 潘柏志
   • 潘劲杉
   • 潘冠吉
   • 潘建江
   • 潘劲帆
   • 潘建年
   • 潘冠良
   • 潘建光
   • 潘柏树
   • 潘炫桦
   • 潘建润
   • 潘建华
   • 潘柏瑾
   • 潘建霖
   • 潘劲树
   • 潘建豪
   • 潘肖霖
   • 潘风荣
   • 潘建宁
   • 潘冠荣
   • 潘波荣
   • 潘冠宁
   • 潘建达
   • 潘建翰
   • 潘柏达
   • 潘俊桦
   • 潘劲龙
   • 潘柏荣
   • 潘鹏元
   • 潘泰桦
   • 潘建瑾
   • 潘冠瑾
   • 潘柏龙
   • 潘泰嘉
   • 潘冠华
   • 潘劲桦
   • 潘冠道
   • 潘冠豪
   • 潘柏福
   • 潘建龙
   • 潘建桦
   • 潘柏嘉
   • 潘冠嘉
   • 潘冠霖
   • 潘柏豪
   • 潘柏华
   • 潘肖华
   • 潘冠璋
   • 潘建嘉
   • 潘柏桦
   • 潘风桦
   • 潘炫荣
   • 潘冠福
   • 潘肖嘉
   • 潘建树
   • 潘风嘉
   • 潘冠达
   • 潘炫朴
   • 潘建荣
   • 潘建璋
   • 潘波嘉
   • 潘俊树
   • 潘冠熊
   • 潘俊嘉
   • 潘劲翰
   • 潘冠龙
   • 潘建福
   • 潘炫嘉
   • 潘风轻
   • 潘冠桦
   • 潘柏博
   • 潘炫栋
   • 潘俊尧
   • 潘劲杰
   • 潘风尧
   • 潘泰皓
   • 潘俊栋
   • 潘南杰
   • 潘柏清
   • 潘柏杰
   • 潘风杰
   • 潘泰乔
   • 潘冠渊
   • 潘俊杰
   • 潘建凯
   • 潘建云
   • 潘鹏栋
   • 潘炫乔
   • 潘肖云
   • 潘泰杰
   • 潘肖皓
   • 潘建皓
   • 潘冠雄
   • 潘建雄
   • 潘俊皓
   • 潘肖博
   • 潘俊凯
   • 潘冠晴
   • 潘炫景
   • 潘鹏皓
   • 潘鹏杰
   • 潘柏云
   • 潘炫棋
   • 潘俊棋
   • 潘建渊
   • 潘泰栋
   • 潘柏尧
   • 潘鹏尧
   • 潘冠皓
   • 潘风栋
   • 潘泰景
   • 潘劲博
   • 潘冠栋
   • 潘柏渊
   • 潘柏智
   • 潘冠尧
   • 潘炫尧
   • 潘建闲
   • 潘冠杰
   • 潘建栋
   • 潘炫杰
   • 潘柏栋
   • 潘波尧
   • 潘柯昊
   • 潘肖奇
   • 潘风林
   • 潘柏林
   • 潘风季
   • 潘劲明
   • 潘建奇
   • 潘俊林
   • 潘肖宜
   • 潘冠忠
   • 潘炫奇
   • 潘冠明
   • 潘俊东
   • 潘劲忠
   • 潘俊奇
   • 潘波林
   • 潘泰奇
   • 潘柏忠
   • 潘建明
   • 潘冠昊
   • 潘冠林
   • 潘泰东
   • 潘建果
   • 潘炫林
   • 潘建林
   • 潘泰杭
   • 潘柏明
   • 潘柯明
   • 潘肖易
   • 潘冠东
   • 潘冠奇
   • 潘建东
   • 潘柏枝
   • 潘波奇
   • 潘建忠
   • 潘肖林
   • 潘哲旭
   • 潘鹏群
   • 潘伦旭
   • 潘鹏业
   • 潘鹏琦
   • 潘鹏义
   • 潘晋贤
   • 潘伦庆
   • 潘哲庆
   • 潘展毅

   潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 潘泰辰
   • 潘炫吉
   • 潘炫志
   • 潘幽全
   • 潘泰旭
   • 潘建志
   • 潘炫全
   • 潘俊利
   • 潘建利
   • 潘泰宇
   • 潘俊宇
   • 潘炫均
   • 潘俊年
   • 潘俊延
   • 潘炫宇
   • 潘冠年
   • 潘泰吉
   • 潘泰君
   • 潘幽志
   • 潘俊材
   • 潘泰光
   • 潘俊辰
   • 潘柏年
   • 潘泰宇
   • 潘泰延
   • 潘建全
   • 潘俊旭
   • 潘俊羽
   • 潘幽光
   • 潘冠全
   • 潘柏志
   • 潘泰年
   • 潘俊全
   • 潘建年
   • 潘泰佑
   • 潘冠良
   • 潘炫辰
   • 潘建光
   • 潘炫桦
   • 潘柏瑾
   • 潘炫玮
   • 潘泰宁
   • 潘俊勋
   • 潘建宁
   • 潘冠宁
   • 潘炫勋
   • 潘建达
   • 潘俊畅
   • 潘柏达
   • 潘俊桦
   • 潘劲龙
   • 潘炫龙
   • 潘泰桦
   • 潘建瑾
   • 潘俊玮
   • 潘冠瑾
   • 潘炫璋
   • 潘柏龙
   • 潘泰维
   • 潘韵天
   • 潘泰嘉
   • 潘冠道
   • 潘泰运
   • 潘泰图
   • 潘建龙
   • 潘幽龙
   • 潘幽达
   • 潘泰璋
   • 潘泰硕
   • 潘泰达
   • 潘冠璋
   • 潘炫荣
   • 潘俊图
   • 潘泰勋
   • 潘泰瑾
   • 潘冠达
   • 潘炫朴
   • 潘建璋
   • 潘俊树
   • 潘俊嘉
   • 潘冠龙
   • 潘俊维
   • 潘幽宁
   • 潘炫嘉
   • 潘泰龙
   • 潘俊璋
   • 潘炫融
   • 潘炫硕
   • 潘炫栋
   • 潘俊尧
   • 潘幽晴
   • 潘幽智
   • 潘泰皓
   • 潘俊栋
   • 潘南杰
   • 潘泰翔
   • 潘泰乔
   • 潘泰智
   • 潘俊杰
   • 潘炫乔
   • 潘俊翔
   • 潘泰杰
   • 潘俊皓
   • 潘俊凯
   • 潘炫智
   • 潘冠晴
   • 潘炫景
   • 潘炫棋
   • 潘俊棋
   • 潘泰栋
   • 潘泰景
   • 潘柏智
   • 潘炫尧
   • 潘炫杰
   • 潘柯昊
   • 潘泰坤
   • 潘俊林
   • 潘俊坤
   • 潘泰昊
   • 潘冠忠
   • 潘炫奇
   • 潘俊东
   • 潘劲忠
   • 潘俊奇
   • 潘泰奇
   • 潘柏忠
   • 潘冠昊
   • 潘幽忠
   • 潘泰忠
   • 潘炫坤
   • 潘俊彤
   • 潘泰东
   • 潘俊忠
   • 潘炫忠
   • 潘炫林
   • 潘泰杭
   • 潘肖易
   • 潘俊昊
   • 潘俊依
   • 潘建忠
   • 潘哲旭
   • 潘益光
   • 潘哲光
   • 潘展羽
   • 潘伦旭
   • 潘轩光
   • 潘轩全
   • 潘展光
   • 潘哲宇
   • 潘晋全
   • 潘韵鼎
   • 潘轩年
   • 潘晋宇
   • 潘哲全
   • 潘展宇
   • 潘晋光
   • 潘晋年
   • 潘益全
   • 潘晋欧
   • 潘轩乐
   • 潘晋贤
   • 潘哲欧
   • 潘展磊
   • 潘晋德
   • 潘伦庆
   • 潘哲庆
   • 潘晋逸
   • 潘展德
   • 潘轩德
   • 潘晋磊
   • 潘展毅
   • 潘哲德
   • 潘益德
   • 潘晋毅
   • 潘容德
   • 潘展欧
   • 潘哲逸
   • 潘伦德
   • 潘育德
   • 潘晋庆
   • 潘展贤
   • 潘展逸
   • 潘哲贤
   • 潘哲磊
   • 潘城德
   • 潘伦逸
   • 潘俊元
   • 潘韵龙
   • 潘韵尘
   • 潘肖天
   • 潘泰月
   • 潘炫元
   • 潘泰元
   • 潘晋永
   • 潘展辰
   • 潘哲均
   • 潘晋佑
   • 潘展佑
   • 潘哲良
   • 潘哲辰

   潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 潘泰辰
   • 潘星延
   • 潘幽全
   • 潘幽余
   • 潘幽宇
   • 潘信辰
   • 潘泰宇
   • 潘识宇
   • 潘俊宇
   • 潘炫均
   • 潘星宇
   • 潘俊延
   • 潘炫宇
   • 潘星佑
   • 潘星辰
   • 潘识亦
   • 潘幽志
   • 潘镜宇
   • 潘韵舟
   • 潘星羽
   • 潘俊辰
   • 潘信佑
   • 潘春佑
   • 潘泰宇
   • 潘春宇
   • 潘泰延
   • 潘信延
   • 潘韵宇
   • 潘信宇
   • 潘俊羽
   • 潘幽光
   • 潘幽辰
   • 潘韵羽
   • 潘泰佑
   • 潘信亦
   • 潘炫辰
   • 潘炫玮
   • 潘俊勋
   • 潘春玮
   • 潘炫勋
   • 潘信玮
   • 潘俊玮
   • 潘幽诚
   • 潘泰维
   • 潘韵天
   • 潘幽瑞
   • 潘泰运
   • 潘幽龙
   • 潘幽达
   • 潘泰硕
   • 潘星玮
   • 潘幽睿
   • 潘信勋
   • 潘泰勋
   • 潘星维
   • 潘幽锦
   • 潘俊维
   • 潘幽宁
   • 潘星融
   • 潘炫融
   • 潘炫硕
   • 潘信翔
   • 潘幽晴
   • 潘幽智
   • 潘泰翔
   • 潘俊翔
   • 潘幽捷
   • 潘识翔
   • 潘幽翔
   • 潘幽胜
   • 潘镜翔
   • 潘幽盛
   • 潘幽昌
   • 潘信岩
   • 潘泰坤
   • 潘俊坤
   • 潘幽忠
   • 潘炫坤
   • 潘幽岩
   • 潘星坤
   • 潘星岩
   • 潘俊依
   • 潘益光
   • 潘益舟
   • 潘镜意
   • 潘轩舟
   • 潘轩宇
   • 潘展羽
   • 潘轩光
   • 潘峻宇
   • 潘轩全
   • 潘书宇
   • 潘哲宇
   • 潘韵鼎
   • 潘轩年
   • 潘轩羽
   • 潘晋宇
   • 潘展宇
   • 潘益全
   • 潘晋欧
   • 潘轩锐
   • 潘轩乐
   • 潘益锋
   • 潘哲欧
   • 潘轩磊
   • 潘展磊
   • 潘晋逸
   • 潘益锐
   • 潘轩德
   • 潘轩锋
   • 潘益磊
   • 潘晋磊
   • 潘益德
   • 潘容德
   • 潘展欧
   • 潘哲逸
   • 潘书逸
   • 潘益逸
   • 潘育德
   • 潘书磊
   • 潘展逸
   • 潘峻逸
   • 潘轩逸
   • 潘哲磊
   • 潘城德
   • 潘伦逸
   • 潘峻磊
   • 潘识玮
   • 潘镜运
   • 潘识维
   • 潘镜玮
   • 潘识硕
   • 潘镜维
   • 潘幽仁
   • 潘识勋
   • 潘识运
   • 潘镜勋
   • 潘韵诚
   • 潘韵龙
   • 潘韵尘
   • 潘轩辰
   • 潘修永
   • 潘晋永
   • 潘展辰
   • 潘峻余
   • 潘哲均
   • 潘晋佑
   • 潘轩佑
   • 潘展佑
   • 潘哲辰
   • 潘晋辰
   • 潘轩永
   • 潘益延
   • 潘伦辰
   • 潘书辰
   • 潘哲永
   • 潘益志
   • 潘益壮
   • 潘轩余
   • 潘轩良
   • 潘轩石
   • 潘轩延
   • 潘益辰
   • 潘书佑
   • 潘卫凌
   • 潘伟硕
   • 潘钟维
   • 潘叶庭
   • 潘励维
   • 潘远齐
   • 潘章维
   • 潘叶祖
   • 潘隆维
   • 潘叶伦
   • 潘远畅
   • 潘佑诚
   • 潘叶凌
   • 潘远仁
   • 潘冬轩
   • 潘佑齐
   • 潘锐轩
   • 潘世恩
   • 潘德轩
   • 潘辰齐
   • 潘叶峻
   • 潘隆硕
   • 潘钟玮
   • 潘叶书
   • 潘秀玮
   • 潘野诚
   • 潘叶哲
   • 潘远图
   • 潘辰睿
   • 潘远玮
   • 潘乐城
   • 潘远瑞
   • 潘志玮
   • 潘灿维
   • 潘佑宁
   • 潘伟诚

   潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 潘信秀
   • 潘星延
   • 潘识帆
   • 潘信江
   • 潘镜西
   • 潘信辰
   • 潘识宇
   • 潘星宇
   • 潘信朋
   • 潘星佑
   • 潘星辰
   • 潘识亦
   • 潘镜宇
   • 潘镜名
   • 潘风西
   • 潘春帆
   • 潘韵舟
   • 潘星朋
   • 潘星宏
   • 潘星羽
   • 潘信佑
   • 潘春佑
   • 潘春宇
   • 潘信延
   • 潘春舟
   • 潘星帆
   • 潘星伯
   • 潘信宏
   • 潘星舟
   • 潘信宇
   • 潘镜冰
   • 潘波秀
   • 潘镜向
   • 潘星江
   • 潘镜帆
   • 潘信亦
   • 潘信帆
   • 潘施瑞
   • 潘信霖
   • 潘星福
   • 潘思睿
   • 潘信翰
   • 潘星齐
   • 潘春玮
   • 潘星锦
   • 潘信锦
   • 潘信玮
   • 潘识文
   • 潘星华
   • 潘幽诚
   • 潘幽瑞
   • 潘星瑜
   • 潘信韶
   • 潘信诚
   • 潘春翰
   • 潘星豪
   • 潘星睿
   • 潘信豪
   • 潘信齐
   • 潘信睿
   • 潘星玮
   • 潘幽睿
   • 潘信勋
   • 潘星韶
   • 潘星诚
   • 潘春霖
   • 潘星银
   • 潘星润
   • 潘风瑞
   • 潘春睿
   • 潘星维
   • 潘幽锦
   • 潘识方
   • 潘星瑞
   • 潘风诚
   • 潘施豪
   • 潘风睿
   • 潘镜方
   • 潘星融
   • 潘识欢
   • 潘信盛
   • 潘信翔
   • 潘识喻
   • 潘春盛
   • 潘星捷
   • 潘识盛
   • 潘识善
   • 潘镜盛
   • 潘秋胜
   • 潘波钦
   • 潘识清
   • 潘镜清
   • 潘星盛
   • 潘波盛
   • 潘施普
   • 潘星博
   • 潘幽捷
   • 潘星寒
   • 潘星善
   • 潘识钦
   • 潘信斯
   • 潘鹏胜
   • 潘镜钦
   • 潘风顺
   • 潘识翔
   • 潘镜普
   • 潘镜喻
   • 潘鹏超
   • 潘识尊
   • 潘星胜
   • 潘幽胜
   • 潘信清
   • 潘镜翔
   • 潘识斯
   • 潘风盛
   • 潘镜善
   • 潘星闲
   • 潘幽盛
   • 潘秋深
   • 潘鹏盛
   • 潘鹏顺
   • 潘识云
   • 潘星钦
   • 潘镜斯
   • 潘识顺
   • 潘信博
   • 潘幽昌
   • 潘信承
   • 潘信岩
   • 潘星明
   • 潘风承
   • 潘星尚
   • 潘信尚
   • 潘波昌
   • 潘星昌
   • 潘信昌
   • 潘思明
   • 潘施金
   • 潘星雨
   • 潘星坤
   • 潘星岩
   • 潘星承
   • 潘信雨
   • 潘春明
   • 潘信明
   • 潘波尚
   • 潘益舟
   • 潘镜意
   • 潘轩舟
   • 潘镜靖
   • 潘镜熙
   • 潘峻宇
   • 潘峻舟
   • 潘书宇
   • 潘识晖
   • 潘镜晖
   • 潘识港
   • 潘鹏靖
   • 潘书辉
   • 潘轩锐
   • 潘益锋
   • 潘益锐
   • 潘轩锋
   • 潘峻霄
   • 潘峻兴
   • 潘书逸
   • 潘书磊
   • 潘峻逸
   • 潘峻磊
   • 潘识玮
   • 潘镜锦
   • 潘鹏瑞
   • 潘镜诚
   • 潘鹏睿
   • 潘镜睿
   • 潘识华
   • 潘镜豪
   • 潘镜运
   • 潘识维
   • 潘镜玮
   • 潘鹏齐
   • 潘识硕
   • 潘镜维
   • 潘幽仁
   • 潘识锦
   • 潘识勋
   • 潘识福
   • 潘星文
   • 潘镜华
   • 潘识运
   • 潘镜瑜
   • 潘镜翰
   • 潘镜勋
   • 潘韵诚
   • 潘鹏诚
   • 潘镜韶
   • 潘识睿
   • 潘镜霖
   • 潘识润
   • 潘识瑞

   潘姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 潘识帆
   • 潘冠名
   • 潘信江
   • 潘波帆
   • 潘冠江
   • 潘鹏旭
   • 潘风旭
   • 潘波旭
   • 潘柏帆
   • 潘信朋
   • 潘柏江
   • 潘冠宏
   • 潘风帆
   • 潘镜名
   • 潘风西
   • 潘春帆
   • 潘波杉
   • 潘星朋
   • 潘星宏
   • 潘风宏
   • 潘冠朋
   • 潘波言
   • 潘冠伯
   • 潘肖朋
   • 潘星帆
   • 潘星伯
   • 潘信宏
   • 潘镜冰
   • 潘鹏吉
   • 潘波秀
   • 潘镜向
   • 潘星江
   • 潘建江
   • 潘劲帆
   • 潘镜帆
   • 潘波江
   • 潘信帆
   • 潘建润
   • 潘建华
   • 潘建霖
   • 潘建豪
   • 潘肖霖
   • 潘信霖
   • 潘风荣
   • 潘波荣
   • 潘星福
   • 潘波翰
   • 潘信翰
   • 潘鹏文
   • 潘波豪
   • 潘建翰
   • 潘识文
   • 潘星华
   • 潘鹏元
   • 潘风华
   • 潘冠华
   • 潘冠豪
   • 潘春翰
   • 潘柏福
   • 潘星豪
   • 潘信豪
   • 潘风润
   • 潘冠霖
   • 潘柏豪
   • 潘柏华
   • 潘肖华
   • 潘风桦
   • 潘冠福
   • 潘春霖
   • 潘风嘉
   • 潘波嘉
   • 潘星润
   • 潘风瑞
   • 潘冠熊
   • 潘劲翰
   • 潘风翰
   • 潘识方
   • 潘风豪
   • 潘建福
   • 潘风诚
   • 潘施豪
   • 潘风睿
   • 潘镜方
   • 潘风轻
   • 潘柏博
   • 潘识欢
   • 潘风尧
   • 潘鹏博
   • 潘柏清
   • 潘风寒
   • 潘波钦
   • 潘识清
   • 潘风杰
   • 潘冠渊
   • 潘镜清
   • 潘建云
   • 潘波盛
   • 潘鹏栋
   • 潘施普
   • 潘星博
   • 潘鹏欢
   • 潘肖云
   • 潘星寒
   • 潘波云
   • 潘鹏胜
   • 潘风顺
   • 潘鹏雄
   • 潘冠雄
   • 潘建雄
   • 潘镜普
   • 潘肖博
   • 潘鹏超
   • 潘鹏渊
   • 潘鹏皓
   • 潘鹏杰
   • 潘柏云
   • 潘信清
   • 潘建渊
   • 潘鹏尧
   • 潘风栋
   • 潘风盛
   • 潘劲博
   • 潘星闲
   • 潘风云
   • 潘柏渊
   • 潘秋深
   • 潘风博
   • 潘鹏盛
   • 潘鹏顺
   • 潘识云
   • 潘信博
   • 潘建闲
   • 潘波尧
   • 潘波明
   • 潘风林
   • 潘风季
   • 潘劲明
   • 潘风沙
   • 潘冠明
   • 潘星明
   • 潘风承
   • 潘波昌
   • 潘波林
   • 潘建明
   • 潘波雨
   • 潘思明
   • 潘星雨
   • 潘柏明
   • 潘风秉
   • 潘柯明
   • 潘风明
   • 潘信雨
   • 潘波奇
   • 潘春明
   • 潘信明
   • 潘波尚
   • 潘鹏群
   • 潘鹏游
   • 潘镜熙
   • 潘鹏熙
   • 潘鹏业
   • 潘鹏晖
   • 潘识晖
   • 潘鹏琦
   • 潘镜晖
   • 潘识港
   • 潘鹏义
   • 潘鹏靖
   • 潘鹏雷
   • 潘书辉
   • 潘峻霄
   • 潘峻兴
   • 潘冠文
   • 潘鹏瑞
   • 潘鹏睿
   • 潘识华
   • 潘镜豪
   • 潘波文
   • 潘建文
   • 潘鹏齐
   • 潘识福
   • 潘星文
   • 潘镜华
   • 潘劲文
   • 潘鹏豪
   • 潘鹏翰
   • 潘镜翰
   • 潘建方
   • 潘风月
   • 潘鹏诚
   • 潘镜霖
   • 潘识润
   • 潘鹏荣
   • 潘风文
   • 潘识霖
   • 潘侠文
   • 潘信文
   • 潘识豪
   • 潘鹏锦
   • 潘识翰

   潘姓历史名人

   潘耒:清初学者,博涉经史及历算声韵之学。曾参与纂修《明史》。
   潘奕隽:清初书画家,平生著述甚多。所到丛三松堂集77遍诵艺林。
   潘恭:清初画家,其族第多人都是当时知名画家。
   潘平格:明清之际思想家,强调在日用实际上去求真理,提出'浑然一体'、'见在真心'的理论。著有《求人录》。
   潘柽章:明清之际学者,著有《国史考异》。顾炎武推其精审。
   潘岳:以其文学才华及'美姿容'而著名。在文学方面,长于诗赋,文辞华靡,为当时形式主义的代表人物。与陆机齐名。其《悼亡赋》为世传颂。

   潘姓聚集地:

   迁徙分布
   潘姓,从人数上说,是台湾的第四十二个大姓,大都聚住在北部的台北等县。潘姓自闽迁台的资料,却非常丰富。据记载,永历二十八(公元1673年),有一位潘步曾在族后盖寮捕鱼;康熙二十年,有潘、蔡、王、洪、李、白六姓,倡建今高雄市旗后妈祖宫;乾隆末年,有漳州人潘盛清、潘恭人入垦今台北县石门乡的德茂、富基、七股三村,以及有潘碧公入垦同乡的老梅村等等。
   堂号
   '黄门堂':晋代潘岳为河阳令,累官黄门侍郎,诗作是最好,和陆机合称'潘陆'。
   潘氏又以'荥阳'为其堂号。
   四、家乘谱牒
   山西:荥阳重修潘氏宗谱四卷、潘氏合谱一卷、潘氏族谱不分卷;
   上海:潘氏家谱六卷;
   江苏:山阳潘氏统宗谱十卷、山阳潘氏统宗谱十二卷、淮安潘氏续修宗谱、润东顺江洲潘氏宗谱四军四卷、贤庄潘氏宗谱四卷、毗陵永宁潘氏续修宗谱十二卷、潘氏族谱十六卷、毗陵桃原里潘氏宗谱四卷、毗陵棠林潘氏宗谱十二卷首一卷、潘氏宗谱三卷首一卷、荥阳潘氏家谱不分卷;
   浙江:富桐潘氏宗谱八卷、萧邑崇化潘氏宗谱八卷首一卷、萧山钱清北祠潘氏宗谱六卷、慈溪潘氏宗谱四卷、吴兴纯孝里潘氏世谱、潘氏宗谱三卷、潘氏家谱不分卷、古溪潘氏家谱十二卷、东洋潘氏宗谱八卷、华墙潘氏家谱不分卷、临海潘氏宗谱四卷、荥阳潘氏宗谱二卷:
   安徽:历阳潘氏宗谱四卷、庐江潘氏宗谱十四卷、新安潘氏宗谱四卷、新安潘氏宗谱不分卷、新安潘氏源流族谱、大阜潘氏族谱、潘氏支谱、六安潘氏宗谱十卷;
   江西:万载湖源潘氏族谱三卷;
   湖北:潘氏族谱四卷首一卷、潘氏宗谱十九卷、潘氏宗谱四十七卷、潘氏宗谱二卷、潘氏支谱四卷;

   Tags:    百家姓  五行起名 

   热门文章