1. <sup class="h6y"></sup>

    金姓女孩名字大全(带五行)

    时间:2020-11-12 11:43:08

    金姓是中国人口最多的第六十四位姓氏,在中原和皖苏浙地区有一定的影响。当今金姓人群大约占了全国人口的0.3%,总人口大约近380万。那么金姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    金姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 金荷雅
    • 金芳慕
    • 金芳瑶
    • 金花慕
    • 金琴珺
    • 金筠茹
    • 金桃漫
    • 金桂娇
    • 金琦淑
    • 金琳淑
    • 金花醉
    • 金榆珺
    • 金桐瑶
    • 金琪雯
    • 金花瑶
    • 金榆惠
    • 金琪珺
    • 金娥萱
    • 金芝瑶
    • 金芳漫
    • 金莉媚
    • 金纹娇
    • 金桑瑶
    • 金筠茜
    • 金琦珺
    • 金榆云
    • 金筠清
    • 金纹萱
    • 金楠雅
    • 金芳娇
    • 金芝萱
    • 金烟雅
    • 金煜雅
    • 金琳云
    • 金桃瑶
    • 金桃慕
    • 金琳婷
    • 金芸萱
    • 金筠云
    • 金莉媛
    • 金桐霄
    • 金微茜
    • 金熙茹
    • 金凌萱
    • 金筠媛
    • 金桂莹
    • 金桂萱
    • 金虞雅
    • 金琳雯
    • 金琦雅
    • 金琪涵
    • 金莉雅
    • 金莉茜
    • 金烟茜
    • 金桐蝶
    • 金榆雅
    • 金熙珺
    • 金荷晴
    • 金桐慕
    • 金芳霄
    • 金琦清
    • 金琳珺
    • 金琳雅
    • 金娜萱
    • 金琪惠
    • 金花慧
    • 金琪婷
    • 金琪茹
    • 金荷涵
    • 金花莹
    • 金琳茵
    • 金筠惠
    • 金莉雁
    • 金琳茹
    • 金琦茜
    • 金芙娇
    • 金荷晴
    • 金芳萱
    • 金熙雁
    • 金桐漫
    • 金凌娇
    • 金熙茜
    • 金筠涵
    • 金熙雅
    • 金虞茜
    • 金琪雁
    • 金榆茜
    • 金芸娇
    • 金微雅
    • 金琦云
    • 金榆雁
    • 金桐萱
    • 金筠珺
    • 金琦惠
    • 金芳醉
    • 金琴雯
    • 金芳冰
    • 金倚冰
    • 金纹竹
    • 金芙冰
    • 金桑冰
    • 金花冰
    • 金桐冰
    • 金芸冰
    • 金莉桐
    • 金琦桐
    • 金熙芳
    • 金琳芸
    • 金琪芷
    • 金虞芝
    • 金荷曦
    • 金兰桂
    • 金琦芳
    • 金榆桑
    • 金纹玉
    • 金倚巧
    • 金芷卉
    • 金芳卉
    • 金筠凌
    • 金熙芷
    • 金虞芸
    • 金琪凌
    • 金琳芙
    • 金熙芸
    • 金微芸
    • 金兰夏
    • 金微桐
    • 金琦露
    • 金微娟
    • 金榆芸
    • 金筠芸
    • 金烟芸
    • 金虞花
    • 金虞桐
    • 金烟芙
    • 金熙芙
    • 金芷巧
    • 金兰芸
    • 金榆芝
    • 金琳凌
    • 金筠纹
    • 金微芙
    • 金莉娜
    • 金莉纹
    • 金兰芷
    • 金兰芳
    • 金琳曦
    • 金琦纹
    • 金荷娜
    • 金琳娜
    • 金莉曦
    • 金熙桐
    • 金夏玉
    • 金筠娟
    • 金琳芝
    • 金榆桐
    • 金楠芙
    • 金筠桐
    • 金琦桂
    • 金兰芝
    • 金琪芙
    • 金虞芷
    • 金莉芙
    • 金莉露
    • 金筠曦
    • 金兰芙
    • 金琳芳
    • 金虞芙
    • 金琦芹
    • 金琴桐
    • 金兰娥
    • 金琦娜
    • 金琦芙
    • 金琴芙
    • 金熙娟
    • 金琳芷
    • 金筠芙
    • 金烟芷
    • 金琦蕊
    • 金兰沁
    • 金琦馥
    • 金筠蕊
    • 金兰昕
    • 金微蕊
    • 金莉馥
    • 金兰彤
    • 金兰明
    • 金熙蕊
    • 金熙若
    • 金琦婧
    • 金琴敏
    • 金莉海
    • 金熙婧
    • 金琳雪
    • 金琦雪
    • 金熙卿
    • 金筠英
    • 金琳海
    • 金微卿
    • 金莉卿

    金姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 金芳瑶
    • 金煜婷
    • 金桐瑶
    • 金花瑶
    • 金芝瑶
    • 金烟媛
    • 金桑瑶
    • 金恬瑶
    • 金烟雅
    • 金煜雅
    • 金桃瑶
    • 金琳婷
    • 金莉媛
    • 金夏蝶
    • 金凌萱
    • 金筠媛
    • 金虞雅
    • 金傲晴
    • 金烟茜
    • 金桐蝶
    • 金珍瑶
    • 金荷晴
    • 金娜萱
    • 金虞媛
    • 金虞岚
    • 金夏影
    • 金虞翔
    • 金琪婷
    • 金娜瑶
    • 金荷晴
    • 金玲缘
    • 金凌娇
    • 金虞茜
    • 金凌瑶
    • 金娜羽
    • 金珍羽
    • 金夏羽
    • 金虞芝
    • 金荷曦
    • 金筠凌
    • 金虞芸
    • 金琪凌
    • 金兰夏
    • 金虞玲
    • 金虞凌
    • 金烟芸
    • 金虞花
    • 金虞桐
    • 金烟芙
    • 金烟曦
    • 金琳凌
    • 金莉娜
    • 金琳曦
    • 金荷娜
    • 金琳娜
    • 金莉曦
    • 金夏玉
    • 金灵邑
    • 金烟凌
    • 金虞芷
    • 金傲娜
    • 金筠曦
    • 金虞芙
    • 金琦娜
    • 金烟芷
    • 金兰昕
    • 金兰彤
    • 金烟婉
    • 金虞婕
    • 金莉梨
    • 金虞娅
    • 金虞迎
    • 金虞婉
    • 金芙黛
    • 金芳黛
    • 金娜忆
    • 金娜璐
    • 金娜黛
    • 金凌璐
    • 金桐黛
    • 金倚黛
    • 金桐璐
    • 金娜君
    • 金夏邑
    • 金桂璐
    • 金芝璐
    • 金娜邑
    • 金倚璐
    • 金夏君
    • 金花璐
    • 金怡采
    • 金忆曦
    • 金黛蓝
    • 金采莲
    • 金檀曦
    • 金采羽
    • 金黛君
    • 金采忆
    • 金黛亦
    • 金璐邑
    • 金璐羽
    • 金君黛
    • 金黛曦
    • 金昕萱
    • 金怡瑾
    • 金昕忆
    • 金欣瑶
    • 金南璇
    • 金昕影
    • 金映蓉
    • 金昕莹
    • 金欣璐
    • 金昕莲
    • 金宛瑶
    • 金妮萱
    • 金柳瑾
    • 金佳瑶
    • 金依璐
    • 金妮莲
    • 金妮黛
    • 金彦璇
    • 金虹晓
    • 金佳黛
    • 金宛璐
    • 金宛黛
    • 金彦瑾
    • 金映瑾
    • 金昕乐
    • 金彤瑶
    • 金昕邑
    • 金彤蝶
    • 金昕瑶
    • 金艳璐
    • 金欣蝶
    • 金柏璇
    • 金妮影
    • 金璐芷
    • 金采桑
    • 金君恬
    • 金黛瑾
    • 金璐芳
    • 金璐恬
    • 金黛璇
    • 金宛璇
    • 金采娜
    • 金彤瑾
    • 金莲璇
    • 金莲娜
    • 金黛桑
    • 金璐瑾
    • 金佳晓
    • 金优璇
    • 金昕晓
    • 金采芙
    • 金采曦
    • 金黛芸
    • 金采芸
    • 金忆璇
    • 金欣瑾
    • 金采璇
    • 金璐芸
    • 金璐蓉
    • 金璐颖
    • 金采芝
    • 金璐芝
    • 金采芳
    • 金采芹
    • 金璐凌
    • 金黛娜
    • 金采芷
    • 金奇璇
    • 金妮瑾
    • 金采凌
    • 金君娜
    • 金黛玲
    • 金璐桐
    • 金杏娜
    • 金黛芙
    • 金昕颖
    • 金忆瑾
    • 金昕瑾
    • 金莲珍
    • 金昕燕
    • 金璐芙
    • 金忆凌
    • 金妮颖
    • 金黛芹
    • 金采桐
    • 金璐倚
    • 金忆晓
    • 金采颖
    • 金君瑾
    • 金琴昕
    • 金蝶娜
    • 金夏嘉
    • 金蝶桐
    • 金夏菲
    • 金娜裳
    • 金莹娜
    • 金娜语

    金姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 金倩影
    • 金傲岚
    • 金珊影
    • 金诗岚
    • 金素影
    • 金歆岚
    • 金珊叶
    • 金珊缘
    • 金傲晴
    • 金虞岚
    • 金夏影
    • 金虞翔
    • 金玲缘
    • 金珊羽
    • 金娜羽
    • 金珍羽
    • 金夏羽
    • 金素羽
    • 金傲珊
    • 金灵邑
    • 金傲娜
    • 金烟婉
    • 金虞娅
    • 金诗婉
    • 金歆婉
    • 金虞迎
    • 金虞婉
    • 金诗娅
    • 金艳秋
    • 金艳柔
    • 金艳姿
    • 金艳幽
    • 金艳怡
    • 金娜忆
    • 金素邑
    • 金夏邑
    • 金珊邑
    • 金娜邑
    • 金柔邑
    • 金怡邑
    • 金玥羽
    • 金怡采
    • 金怡羽
    • 金思羽
    • 金柔羽
    • 金幽羽
    • 金幽邑
    • 金忆曦
    • 金采羽
    • 金忆馨
    • 金采忆
    • 金忆羽
    • 金黛亦
    • 金璐邑
    • 金忆邑
    • 金璐羽
    • 金怡瑾
    • 金依缘
    • 金昕忆
    • 金昕影
    • 金幽燕
    • 金宛瑶
    • 金依璐
    • 金宛缘
    • 金宛璐
    • 金依叶
    • 金宛黛
    • 金思燕
    • 金昕邑
    • 金姗影
    • 金玥静
    • 金艳璐
    • 金妮影
    • 金宛璇
    • 金优璇
    • 金忆璇
    • 金忆静
    • 金忆倩
    • 金依静
    • 金忆瑾
    • 金昕燕
    • 金忆宸
    • 金忆凌
    • 金忆珊
    • 金忆晓
    • 金宸嫣
    • 金诗宛
    • 金素嫣
    • 金以珊
    • 金虞宛
    • 金幼珊
    • 金缘娜
    • 金夏嫣
    • 金诗依
    • 金娜嫣
    • 金娜瑛
    • 金恬嫣
    • 金傲妮
    • 金虞依
    • 金影娜
    • 金缘玲
    • 金忆瑜
    • 金忆翠
    • 金晓影
    • 金忆嫣
    • 金黛瑛
    • 金晓缘
    • 金璐瑛
    • 金忆瑛
    • 金静影
    • 金钰嫣
    • 金燕黛
    • 金晓邑
    • 金虞嫣
    • 金燕璐
    • 金晓忆
    • 金虞瑛
    • 金宛儿
    • 金影岚
    • 金缘瑾
    • 金忆依
    • 金缘婷
    • 金忆晴
    • 金幼丝
    • 金璐依
    • 金佑怡
    • 金忆絮
    • 金忆妮
    • 金忆媛
    • 金依青
    • 金采宛
    • 金姗依
    • 金宛妮
    • 金采玥
    • 金采音
    • 金忆宛
    • 金缘媛
    • 金忆彤
    • 金妮宛
    • 金冬岚
    • 金缘璇
    • 金昕依
    • 金忆姗
    • 金忆舒
    • 金采依
    • 金艳铃
    • 金姗玥
    • 金诗燕
    • 金妮玥
    • 金姗怡
    • 金蝶宛
    • 金蝶依
    • 金宛怡
    • 金依怡
    • 金昕怡
    • 金宛姿
    • 金昕音
    • 金宛玥
    • 金瑶依
    • 金昕韵
    • 金虞燕
    • 金缘妮
    • 金影儿
    • 金瑶宛
    • 金宛春
    • 金姗音
    • 金缘姿
    • 金晓怡
    • 金瑶怡
    • 金缘秋
    • 金瑶瑛
    • 金夏依
    • 金珊依
    • 金晓玥
    • 金珊宛
    • 金娜依
    • 金夏宛
    • 金蝶嫣
    • 金缘翠
    • 金缘绿
    • 金瑶嫣
    • 金蝶玥
    • 金倩依
    • 金素宛

    金姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 金倩影
    • 金纹婵
    • 金熙舒
    • 金素霄
    • 金熙絮
    • 金诗惠
    • 金诗云
    • 金珊影
    • 金珊婵
    • 金宸慕
    • 金珊霄
    • 金诗岚
    • 金素影
    • 金歆岚
    • 金宸婵
    • 金倩婵
    • 金珊叶
    • 金珊缘
    • 金诗雯
    • 金倩慕
    • 金歆寒
    • 金珊慕
    • 金靖雯
    • 金诗淑
    • 金歆絮
    • 金珊漫
    • 金倩霄
    • 金新惠
    • 金倩冰
    • 金珊冰
    • 金珊羽
    • 金素冰
    • 金宸冰
    • 金素羽
    • 金诗露
    • 金歆纹
    • 金傲珊
    • 金熙珊
    • 金熙倩
    • 金熙宸
    • 金诗素
    • 金歆珊
    • 金诗珊
    • 金靖珊
    • 金歆素
    • 金诗倩
    • 金诗宸
    • 金微倩
    • 金歆馥
    • 金诗敏
    • 金歆雪
    • 金诗曼
    • 金诗雪
    • 金诗婉
    • 金歆婉
    • 金诗觅
    • 金诗娅
    • 金歆旋
    • 金铃雪
    • 金艳秋
    • 金艳柔
    • 金艳姿
    • 金珊霜
    • 金笑霜
    • 金珊妍
    • 金素霜
    • 金素邑
    • 金珊妙
    • 金宸霞
    • 金素霞
    • 金倩缦
    • 金珊缦
    • 金珊邑
    • 金倩霜
    • 金素妍
    • 金素缦
    • 金素妙
    • 金春妍
    • 金柔邑
    • 金柔冰
    • 金思冰
    • 金柔妍
    • 金思妙
    • 金思江
    • 金思羽
    • 金思妍
    • 金柔羽
    • 金思秀
    • 金忆馨
    • 金霞馨
    • 金霜秀
    • 金姗妙
    • 金姿洁
    • 金青慕
    • 金姗婵
    • 金姿静
    • 金思静
    • 金思洁
    • 金姗秀
    • 金姗漫
    • 金姗妍
    • 金思凝
    • 金柔霎
    • 金思润
    • 金姗慕
    • 金思燕
    • 金姗影
    • 金沐婵
    • 金沐秀
    • 金玥静
    • 金青慧
    • 金青婵
    • 金柔凝
    • 金姗洁
    • 金雨静
    • 金霞宸
    • 金秀馨
    • 金初露
    • 金秀纹
    • 金妙宸
    • 金忆静
    • 金姗凝
    • 金缦珊
    • 金忆倩
    • 金依静
    • 金妙静
    • 金霞静
    • 金江倩
    • 金江静
    • 金忆宸
    • 金霞珊
    • 金忆珊
    • 金含珊
    • 金霞素
    • 金妙珊
    • 金歆沐
    • 金宸嫣
    • 金诗宛
    • 金青仙
    • 金素嫣
    • 金诗雨
    • 金以珊
    • 金诗佩
    • 金宸鸣
    • 金慧倩
    • 金素嫦
    • 金珊瑜
    • 金诗明
    • 金幼珊
    • 金素华
    • 金漫倩
    • 金诗沐
    • 金慕珊
    • 金诗依
    • 金漫珊
    • 金纹瑜
    • 金素瑜
    • 金宸瑜
    • 金靖儿
    • 金漫宸
    • 金素睿
    • 金宸华
    • 金珊凤
    • 金歆姗
    • 金珊华
    • 金诗青
    • 金歆佩
    • 金白珊
    • 金诗沁
    • 金熙姗
    • 金沐仙
    • 金倩华
    • 金静趣
    • 金忆瑜
    • 金霞瑜
    • 金忆翠
    • 金霜瑜
    • 金静慕
    • 金静霄
    • 金霎婵
    • 金润婵
    • 金静影
    • 金钰嫣
    • 金静霞
    • 金诗华
    • 金诗碧
    • 金静霜
    • 金歆华
    • 金诗凤
    • 金新华
    • 金诗瑜
    • 金歆舞
    • 金诗睿
    • 金霎秀
    • 金歆瑜
    • 金歆翠
    • 金熙瑜
    • 金静江
    • 金宛儿
    • 金秀姗

    金姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 金芳慕
    • 金花慕
    • 金微雯
    • 金桃漫
    • 金纹婵
    • 金琦淑
    • 金琳淑
    • 金琪雯
    • 金榆惠
    • 金熙舒
    • 金素霄
    • 金熙絮
    • 金娥萱
    • 金诗惠
    • 金芳漫
    • 金诗云
    • 金莉媚
    • 金纹娇
    • 金宸慕
    • 金熙淑
    • 金榆云
    • 金珊霄
    • 金筠清
    • 金纹萱
    • 金熙雯
    • 金琳云
    • 金熙雯
    • 金桃慕
    • 金筠云
    • 金桐霄
    • 金微茜
    • 金熙茹
    • 金熙惠
    • 金琳雯
    • 金诗雯
    • 金琪涵
    • 金熙珺
    • 金桐慕
    • 金芳霄
    • 金微涵
    • 金琦清
    • 金倩慕
    • 金歆寒
    • 金琪惠
    • 金珊慕
    • 金花慧
    • 金靖雯
    • 金荷涵
    • 金筠惠
    • 金熙云
    • 金诗淑
    • 金熙雁
    • 金桐漫
    • 金熙茜
    • 金珊漫
    • 金筠涵
    • 金熙雅
    • 金倩霄
    • 金微雅
    • 金微惠
    • 金琦云
    • 金新惠
    • 金琦惠
    • 金琴雯
    • 金倩冰
    • 金珊冰
    • 金芳冰
    • 金倚冰
    • 金纹竹
    • 金芙冰
    • 金素冰
    • 金桑冰
    • 金宸冰
    • 金花冰
    • 金桐冰
    • 金芸冰
    • 金熙芳
    • 金诗露
    • 金纹玉
    • 金歆纹
    • 金熙露
    • 金熙芷
    • 金熙珊
    • 金熙倩
    • 金熙宸
    • 金熙芸
    • 金微芸
    • 金微桐
    • 金琦露
    • 金微娟
    • 金熙芙
    • 金筠纹
    • 金微芙
    • 金莉纹
    • 金琦纹
    • 金熙桐
    • 金莉露
    • 金兰娥
    • 金熙娟
    • 金微倩
    • 金兰沁
    • 金琦馥
    • 金微蕊
    • 金莉馥
    • 金歆馥
    • 金兰明
    • 金熙蕊
    • 金诗敏
    • 金熙若
    • 金熙雪
    • 金歆雪
    • 金琴敏
    • 金诗曼
    • 金莉海
    • 金熙婧
    • 金琳雪
    • 金琦雪
    • 金熙卿
    • 金琳海
    • 金微卿
    • 金榆曼
    • 金莉敏
    • 金熙梅
    • 金诗雪
    • 金琦敏
    • 金熙曼
    • 金琳觅
    • 金诗觅
    • 金琴曼
    • 金熙英
    • 金熙婕
    • 金筠雪
    • 金铃雪
    • 金琳曼
    • 金芳妍
    • 金花缦
    • 金纹莲
    • 金桐江
    • 金桐妙
    • 金珊霜
    • 金笑霜
    • 金芳缦
    • 金娥君
    • 金珊妍
    • 金桂霞
    • 金素霜
    • 金桐霜
    • 金芙霞
    • 金纹妙
    • 金芳霞
    • 金芝霞
    • 金桑缦
    • 金珊妙
    • 金宸霞
    • 金纹妍
    • 金素霞
    • 金倩缦
    • 金珊缦
    • 金芳妙
    • 金娟霞
    • 金芷霞
    • 金芳霜
    • 金倩霜
    • 金素妍
    • 金素缦
    • 金素妙
    • 金桑霞
    • 金盈竹
    • 金盈君
    • 金虹妍
    • 金春妍
    • 金芊冰
    • 金柳妍
    • 金柔冰
    • 金盈妍
    • 金思冰
    • 金柔妍
    • 金柳江
    • 金香冰
    • 金思妙
    • 金盈冰
    • 金思江
    • 金盈江
    • 金红杏
    • 金思妍
    • 金柏冰
    • 金芍冰
    • 金霞江
    • 金君霜
    • 金霞冰
    • 金霞馨
    • 金霞竹
    • 金君缦
    • 金霞妍
    • 金君霞
    • 金妙缦
    • 金霜冰
    • 金君冰
    • 金霞露
    • 金霜秀

    金姓历史名人

    金圣叹:明末清初文学评论家。为文怪诞,性情狂傲,不求功名,以著述为务,评天下才子书有六,一《离骚》、二《庄子》、三《史记》、四《杜诗》、五《水浒》、六《西厢》,其评语流传甚广。
    金农:清代书画家兼诗人。善诗文,精于鉴别金石、书画。工隶书。尤以楷书自创一格,号称'漆书'。为'扬州八怪'之一。
    金日磾:西汉时大臣。本匈奴休屠王的太子,汉武帝时从昆邪王归汉,任马监,迁侍中。其后世代官宦,且多为侍中。历7世皇帝为内侍,与西汉大臣张汤后世并称'金张',成为功臣世族的代称。他可以说是金姓历代名人中地位最显赫的人物。
    金刚智:唐朝佛教密宗僧徒,南天竺人。来中国传教,来中国传教,曾译《金刚顶经》,与善无畏、不空唐玄宗时并称'开元三大士'。

    金姓聚集地:

    迁徙分布
    金姓姓源较多,最早的一支源于上古时的少昊。少昊自穷桑登帝,后徙曲阜。穷桑在今山东曲阜市北。新罗,朝鲜古国名,与高丽、百济并立,其国王姓金。金日磾家族居住在长安,累世官宦。南北朝时,金氏有迁至今甘肃境者,如北齐大都督金祚,就是安定人。唐朝贞观年间所定益州蜀都三姓之一有金氏,汾州河西郡四姓之一有金氏。宋明时期,南方的金氏除在今浙江、江苏一带发展外,还分布于今江西、安徽、湖南、湖北、福建、广东等省;北方的河南、河北、辽宁等省也都有金氏的聚居点。从清朝嘉庆年间开始,闽、粤金氏陆续有人迁至台湾,此后,有的在迁海外,侨居于新加坡等国家。
    台湾的金姓,不算很多,在台湾诸姓中排列为第九十位。人数虽然不多,但却是遍布台湾各地。大陆的金氏迁台,是始于清代。据有关史料记录,随着时代的变迁,金氏由源地山东逐渐向南移迁,先后迁居安徽、江苏、浙江、以至福建、广东等。尔后,又由福建迁居台湾。最早迁台的金氏,是清嘉庆年间以中人为业的金寿老。金寿老入台,使台湾有了金姓,他也被金人后世奉为台湾金氏的开基始祖。
    堂号
    '丽泽堂':宋朝的时候金履祥最长濂洛之学,皇帝召他任国史馆编修,没到任就死了。他曾在丽泽书院讲学,所以称'丽泽堂'。
    金姓又有以'彭城'、'京兆',为其堂号名的。
    家乘谱牒
    上海:罗溪金氏谱略一卷、嘉定金氏家谱二卷首一卷末一卷
    江苏:金氏新族谱二卷、金氏重修族谱不分卷、金陵金氏族谱二卷、古润金氏宗谱六卷、毗陵金氏宗谱八卷、毗陵金氏重修宗谱二十一卷
    浙江:金氏家谱不分卷、富春玉洲金氏宗谱三卷、休宁迁浙金氏谱略一卷、金氏如心堂谱不分卷、黄岩大田金氏宗谱十二卷
    安徽:京兆金氏统谱十卷、金氏统谱六卷、休宁南城金氏族谱、瓯山金氏眉公支谱四卷、金氏宗谱二十五卷
    湖南:金氏四修族谱十六卷首三卷、宁乡金氏陆续修族谱、金氏三修族谱四卷首一卷、湘乡金氏三修族谱四卷首二卷

    Tags:    百家姓  五行起名 

    热门文章