1. <kbd class="v8ny"><sup class="v8ny"><noscript class="v8ny"></noscript></sup></kbd>
    1. 薛姓男孩名字大全(带五行)

     时间:2020-11-12 11:43:07

     薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

     • 薛乔文
     • 薛棋文
     • 薛杰元
     • 薛博元
     • 薛景元
     • 薛皓天
     • 薛皓文
     • 薛棕天
     • 薛杰方
     • 薛皓方
     • 薛景天
     • 薛寒元
     • 薛乔天
     • 薛渊元
     • 薛乔月
     • 薛棕元
     • 薛棋天
     • 薛智月
     • 薛寒月
     • 薛皓元
     • 薛棋元
     • 薛皓月
     • 薛智元
     • 薛杰宁
     • 薛云轻
     • 薛皓福
     • 薛景宁
     • 薛皓荣
     • 薛棋豪
     • 薛智荣
     • 薛景嘉
     • 薛棕嘉
     • 薛敬耀
     • 薛敬腾
     • 薛尧畅
     • 薛楷瀚
     • 薛楠瀚
     • 薛棕宁
     • 薛楠耀
     • 薛敬瀚
     • 薛棋福
     • 薛渊嘉
     • 薛博嘉
     • 薛杰豪
     • 薛棋嘉
     • 薛乔华
     • 薛景豪
     • 薛棋语
     • 薛皓嘉
     • 薛祺宝
     • 薛博荣
     • 薛棕华
     • 薛楷腾
     • 薛乔宁
     • 薛雄荣
     • 薛渊荣
     • 薛皓宁
     • 薛乔豪
     • 薛尧荣
     • 薛智嘉
     • 薛杰福
     • 薛敬凡
     • 薛煜祺
     • 薛敬晖
     • 薛楷熙
     • 薛丰季
     • 薛楠鼎
     • 薛敬熙
     • 薛楷琦
     • 薛楠义
     • 薛祺义
     • 薛敬港
     • 薛楠楷
     • 薛楠楠
     • 薛松林
     • 薛松奇
     • 薛熙楠
     • 薛楷敬
     • 薛琪熙
     • 薛熙楷
     • 薛楠熙
     • 薛敬楠
     • 薛涛东
     • 薛楷晖
     • 薛楷群
     • 薛涛奇
     • 薛楠晖
     • 薛楠敬
     • 薛琪义
     • 薛松明
     • 薛丰林
     • 薛松昊
     • 薛敬里
     • 薛尧鹤
     • 薛敬楷
     • 薛楷义
     • 薛敬琦
     • 薛敬照
     • 薛杰鹤
     • 薛敬敬
     • 薛鼎业
     • 薛敬业
     • 薛熙敬
     • 薛熙义
     • 薛敬群
     • 薛敬驰
     • 薛松瀚
     • 薛松腾
     • 薛杰耀
     • 薛景宝
     • 薛棕耀
     • 薛景瀚
     • 薛乔耀
     • 薛棋瀚
     • 薛尧腾
     • 薛皓腾
     • 薛尧瀚
     • 薛深蓝
     • 薛杰瀚
     • 薛棕腾
     • 薛棋宝
     • 薛乔腾
     • 薛皓耀
     • 薛杰宝
     • 薛棋腾
     • 薛杰腾
     • 薛棕宝
     • 薛旭伦
     • 薛向凯
     • 薛旭寒
     • 薛名皓
     • 薛曲博
     • 薛旭志
     • 薛旭博
     • 薛旭云
     • 薛名尧
     • 薛旭杰
     • 薛吉杰
     • 薛名凯
     • 薛向杰
     • 薛桦鸿
     • 薛冰凯
     • 薛向乔
     • 薛旭智
     • 薛吉宏
     • 薛全杰
     • 薛旭棋
     • 薛旭哲
     • 薛向言
     • 薛桦泽
     • 薛名杰
     • 薛旭清
     • 薛名乔
     • 薛向皓
     • 薛名景
     • 薛旭乔
     • 薛朴鸿
     • 薛冰杰
     • 薛旭皓
     • 薛百乔
     • 薛旭庭
     • 薛桦谦
     • 薛鹏君
     • 薛桦恒
     • 薛旭瀚
     • 薛桦洋
     • 薛瑾原
     • 薛桦哲
     • 薛桦高
     • 薛瑾高
     • 薛旭腾
     • 薛晓桐
     • 薛晓耕
     • 薛旭耀
     • 薛翰高
     • 薛木乔
     • 薛果奇
     • 薛方凯
     • 薛月凯
     • 薛文棋
     • 薛月尧
     • 薛天栋
     • 薛月皓
     • 薛东林
     • 薛松德
     • 薛松啸
     • 薛雨东
     • 薛宜明
     • 薛雨杭
     • 薛明东
     • 薛果林
     • 薛松标
     • 薛木清
     • 薛果秉
     • 薛宜奇
     • 薛木云
     • 薛木凯
     • 薛天杰
     • 薛宜雨
     • 薛东雨

     薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

     • 薛智天
     • 薛皓天
     • 薛棕天
     • 薛景天
     • 薛乔天
     • 薛棋天
     • 薛智月
     • 薛智元
     • 薛杰宁
     • 薛景宁
     • 薛圣耀
     • 薛智荣
     • 薛圣腾
     • 薛智图
     • 薛敬耀
     • 薛敬腾
     • 薛尧畅
     • 薛棕宁
     • 薛楠耀
     • 薛智硕
     • 薛智宁
     • 薛祺宝
     • 薛楷腾
     • 薛乔宁
     • 薛皓宁
     • 薛智嘉
     • 薛智玮
     • 薛智畅
     • 薛煜祺
     • 薛丰季
     • 薛楠鼎
     • 薛丰昊
     • 薛圣鼎
     • 薛圣驰
     • 薛丰林
     • 薛松昊
     • 薛敬里
     • 薛敬照
     • 薛鼎业
     • 薛敬驰
     • 薛丰耀
     • 薛松腾
     • 薛杰耀
     • 薛景宝
     • 薛棕耀
     • 薛智宝
     • 薛智腾
     • 薛乔耀
     • 薛尧腾
     • 薛皓腾
     • 薛棕腾
     • 薛棋宝
     • 薛乔腾
     • 薛皓耀
     • 薛杰宝
     • 薛棋腾
     • 薛杰腾
     • 薛棕宝
     • 薛旭伦
     • 薛亦烈
     • 薛全佑
     • 薛亦凌
     • 薛旭志
     • 薛宇耿
     • 薛全智
     • 薛亦智
     • 薛宇庭
     • 薛亦展
     • 薛旭智
     • 薛全杰
     • 薛亦良
     • 薛亦庭
     • 薛瑾隆
     • 薛旭哲
     • 薛亦志
     • 薛亦伦
     • 薛宇志
     • 薛宇哲
     • 薛亦哲
     • 薛宇智
     • 薛宇良
     • 薛旭庭
     • 薛瑾哲
     • 薛瑾烈
     • 薛瑾原
     • 薛桦哲
     • 薛达城
     • 薛瑾轩
     • 薛瑾高
     • 薛光耀
     • 薛宇腾
     • 薛亦耀
     • 薛旭腾
     • 薛晓桐
     • 薛晓耕
     • 薛旭耀
     • 薛晓城
     • 薛道哲
     • 薛宇耀
     • 薛宇宝
     • 薛丰逸
     • 薛天栋
     • 薛依忠
     • 薛松德
     • 薛天翔
     • 薛天智
     • 薛丰乐
     • 薛依征
     • 薛天杰
     • 薛昊坤
     • 薛天凯
     • 薛果昊
     • 薛彤彤
     • 薛昊东
     • 薛丰贤
     • 薛丰磊
     • 薛彤彤
     • 薛丰毅
     • 薛丰庆
     • 薛果易
     • 薛尧光
     • 薛景光
     • 薛皓全
     • 薛玮天
     • 薛天嘉
     • 薛天硕
     • 薛皓光
     • 薛棋光
     • 薛智光
     • 薛智旭
     • 薛月宁
     • 薛荣天
     • 薛智宇
     • 薛棋全
     • 薛棕光
     • 薛木畅
     • 薛荣智
     • 薛嘉智
     • 薛楷韬
     • 薛玮智
     • 薛昊松
     • 薛畅翔
     • 薛昊轩
     • 薛依伦
     • 薛果凌
     • 薛果晋
     • 薛果展
     • 薛彤轩
     • 薛岩哲
     • 薛昊哲
     • 薛果庭
     • 薛果哲
     • 薛果伦
     • 薛冬健
     • 薛古振
     • 薛智灿
     • 薛杰隆
     • 薛古翎
     • 薛杰遥
     • 薛皓隆
     • 薛棋隆
     • 薛智遥
     • 薛智远
     • 薛杰励
     • 薛古章
     • 薛景隆
     • 薛敬冬
     • 薛棋励
     • 薛智谦
     • 薛天炫
     • 薛旦奇
     • 薛皓耿
     • 薛琪龙
     • 薛月俊
     • 薛冬奇
     • 薛敬瑾
     • 薛棕哲
     • 薛智哲
     • 薛楠瑾
     • 薛鼎融
     • 薛古昊
     • 薛宝宇
     • 薛天劲
     • 薛鼎璋
     • 薛楷龙
     • 薛智耿
     • 薛皓哲
     • 薛敬璋
     • 薛木泰
     • 薛乔晋
     • 薛木俊
     • 薛楷达
     • 薛玉彤
     • 薛棋哲
     • 薛智高
     • 薛景庭
     • 薛尧哲
     • 薛天俊
     • 薛古易
     • 薛棋耿

     薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

     • 薛朝引
     • 薛善维
     • 薛朝玮
     • 薛圣耀
     • 薛捷玮
     • 薛圣腾
     • 薛朝境
     • 薛钦境
     • 薛智硕
     • 薛朝硕
     • 薛善玮
     • 薛钦维
     • 薛钦玮
     • 薛智玮
     • 薛圣川
     • 薛捷誉
     • 薛新圣
     • 薛朝誉
     • 薛圣鼎
     • 薛圣靖
     • 薛靖意
     • 薛圣驰
     • 薛圣傲
     • 薛善誉
     • 薛懿轩
     • 薛亦烈
     • 薛全佑
     • 薛亦凌
     • 薛亦均
     • 薛宇胜
     • 薛宇翔
     • 薛亦佑
     • 薛亦笑
     • 薛西佑
     • 薛宇耿
     • 薛如佑
     • 薛舟轩
     • 薛亦峻
     • 薛宇均
     • 薛宇峻
     • 薛任延
     • 薛宇辰
     • 薛亦钦
     • 薛西翔
     • 薛亦智
     • 薛亦辰
     • 薛宇庭
     • 薛任翔
     • 薛舟辰
     • 薛舟佑
     • 薛亦展
     • 薛宇轩
     • 薛亦尊
     • 薛亦良
     • 薛西辰
     • 薛亦庭
     • 薛亦志
     • 薛亦伦
     • 薛西轩
     • 薛亦斯
     • 薛宇善
     • 薛宇刚
     • 薛亦延
     • 薛亦善
     • 薛宇志
     • 薛宇恩
     • 薛亦刚
     • 薛宇哲
     • 薛亦哲
     • 薛宇智
     • 薛亦顺
     • 薛任轩
     • 薛宇超
     • 薛宇良
     • 薛亦书
     • 薛亦胜
     • 薛亦城
     • 薛镜延
     • 薛达城
     • 薛瑾轩
     • 薛镜余
     • 薛镜辰
     • 薛识延
     • 薛宇腾
     • 薛亦耀
     • 薛晓城
     • 薛识佑
     • 薛韵辰
     • 薛宇耀
     • 薛识均
     • 薛宇宝
     • 薛镜佑
     • 薛岩坤
     • 薛丰逸
     • 薛依忠
     • 薛天翔
     • 薛依征
     • 薛昊坤
     • 薛丰磊
     • 薛金坤
     • 薛尚坤
     • 薛昌依
     • 薛捷亦
     • 薛玮仁
     • 薛玮天
     • 薛善宇
     • 薛天硕
     • 薛朝宇
     • 薛捷羽
     • 薛引诚
     • 薛捷宇
     • 薛朝羽
     • 薛钦宇
     • 薛智宇
     • 薛朝亦
     • 薛少维
     • 薛瑞翔
     • 薛诚翔
     • 薛玮翔
     • 薛玮智
     • 薛瑜翔
     • 薛玮胜
     • 薛畅翔
     • 薛昌轩
     • 薛昊轩
     • 薛依伦
     • 薛依城
     • 薛岩轩
     • 薛岩峻
     • 薛岩城
     • 薛尚轩
     • 薛彤轩
     • 薛岩哲
     • 薛金城
     • 薛岩书
     • 薛钦阳
     • 薛捷阳
     • 薛捷远
     • 薛朝远
     • 薛朝阳
     • 薛智远
     • 薛圣永
     • 薛新永
     • 薛捷轩
     • 薛鼎融
     • 薛宝宇
     • 薛圣锦
     • 薛捷益
     • 薛新融
     • 薛智城
     • 薛天幽
     • 薛鼎勋
     • 薛捷硕
     • 薛朝维
     • 薛丰岩
     • 薛亦余
     • 薛亦晋
     • 薛宇顺
     • 薛亦秀
     • 薛亦轩
     • 薛宇捷
     • 薛识辰
     • 薛昌坤
     • 薛岩昌
     • 薛昊岩
     • 薛天玮
     • 薛圣龙
     • 薛玮韵
     • 薛圆融
     • 薛朝轩
     • 薛引泰
     • 薛圣瑾
     • 薛智轩
     • 薛世伟
     • 薛钦轩
     • 薛世坤
     • 薛朝城
     • 薛善轩
     • 薛新勋
     • 薛圣达
     • 薛宇盛

     薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

     • 薛朝方
     • 薛捷文
     • 薛博仁
     • 薛善仁
     • 薛朝文
     • 薛朝仁
     • 薛朝引
     • 薛渊仁
     • 薛捷方
     • 薛捷仁
     • 薛渊诚
     • 薛寒诚
     • 薛捷诚
     • 薛裕瀚
     • 薛博瑜
     • 薛善维
     • 薛钦韶
     • 薛朝实
     • 薛朝玮
     • 薛博齐
     • 薛捷睿
     • 薛钦华
     • 薛捷玮
     • 薛朝韶
     • 薛善睿
     • 薛朝睿
     • 薛朝境
     • 薛博瑞
     • 薛钦瑜
     • 薛捷实
     • 薛博诚
     • 薛朝诚
     • 薛捷瑜
     • 薛钦豪
     • 薛钦境
     • 薛钦睿
     • 薛朝银
     • 薛寒瑞
     • 薛博睿
     • 薛朝硕
     • 薛朝瑞
     • 薛钦诚
     • 薛朝豪
     • 薛善玮
     • 薛钦维
     • 薛新瀚
     • 薛钦玮
     • 薛捷华
     • 薛捷齐
     • 薛善诚
     • 薛朝齐
     • 薛寒睿
     • 薛钦瑞
     • 薛捷豪
     • 薛捷韶
     • 薛善韶
     • 薛朝瑜
     • 薛熙川
     • 薛新川
     • 薛靖川
     • 薛圣川
     • 薛捷誉
     • 薛新圣
     • 薛朝誉
     • 薛裕熙
     • 薛圣靖
     • 薛靖裕
     • 薛裕新
     • 薛靖熙
     • 薛涛承
     • 薛靖意
     • 薛新晖
     • 薛新熙
     • 薛靖新
     • 薛熙裕
     • 薛熙靖
     • 薛裕靖
     • 薛善誉
     • 薛靖晖
     • 薛善瀚
     • 薛钦瀚
     • 薛捷瀚
     • 薛朝瀚
     • 薛如峰
     • 薛舟宏
     • 薛任峰
     • 薛如盛
     • 薛舟洋
     • 薛宇胜
     • 薛亦笑
     • 薛西佑
     • 薛如佑
     • 薛舟轩
     • 薛亦峻
     • 薛宇峻
     • 薛任延
     • 薛舟云
     • 薛亦钦
     • 薛西翔
     • 薛西宏
     • 薛润聪
     • 薛任翔
     • 薛舟辰
     • 薛舟佑
     • 薛舟书
     • 薛舟超
     • 薛西博
     • 薛名善
     • 薛名祖
     • 薛向超
     • 薛亦尊
     • 薛西超
     • 薛西辰
     • 薛西峰
     • 薛名捷
     • 薛向钦
     • 薛如云
     • 薛名斯
     • 薛百胜
     • 薛向祖
     • 薛任宏
     • 薛西轩
     • 薛亦斯
     • 薛宇善
     • 薛宇刚
     • 薛亦善
     • 薛亦刚
     • 薛西宵
     • 薛向盛
     • 薛亦顺
     • 薛任盛
     • 薛任轩
     • 薛宇超
     • 薛任峻
     • 薛亦书
     • 薛亦胜
     • 薛舟朋
     • 薛识江
     • 薛镜延
     • 薛润峻
     • 薛镜江
     • 薛镜宏
     • 薛任瀚
     • 薛润书
     • 薛镜余
     • 薛镜辰
     • 薛识延
     • 薛翰峻
     • 薛镜朋
     • 薛润刚
     • 薛翰刚
     • 薛冰释
     • 薛识佑
     • 薛识均
     • 薛识宏
     • 薛镜佑
     • 薛尚岸
     • 薛方胜
     • 薛金承
     • 薛明昌
     • 薛文胜
     • 薛昌雨
     • 薛仁博
     • 薛岸青
     • 薛少博
     • 薛仁顺
     • 薛尚雨
     • 薛昌明
     • 薛文顺
     • 薛少云
     • 薛尚青
     • 薛文超
     • 薛青尚
     • 薛尚昌
     • 薛金坤
     • 薛文钦
     • 薛昌秉
     • 薛承雨
     • 薛方善
     • 薛尚坤
     • 薛文盛
     • 薛昌依
     • 薛承昌
     • 薛方超
     • 薛誓文
     • 薛方瑞
     • 薛钦冰
     • 薛捷亦
     • 薛文瑜
     • 薛玮仁
     • 薛钦舟
     • 薛文瑞
     • 薛瑜仁
     • 薛文齐
     • 薛捷名
     • 薛文睿
     • 薛少豪
     • 薛善宇
     • 薛方齐
     • 薛钦向

     薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

     • 薛乔文
     • 薛雄文
     • 薛朝方
     • 薛捷文
     • 薛棋文
     • 薛博元
     • 薛皓文
     • 薛博文
     • 薛杰方
     • 薛博仁
     • 薛皓方
     • 薛朝文
     • 薛渊仁
     • 薛寒元
     • 薛博方
     • 薛渊元
     • 薛捷方
     • 薛寒月
     • 薛渊诚
     • 薛寒诚
     • 薛云轻
     • 薛皓福
     • 薛裕瀚
     • 薛博瑜
     • 薛博齐
     • 薛钦华
     • 薛棋豪
     • 薛博瑞
     • 薛楷瀚
     • 薛楠瀚
     • 薛博诚
     • 薛敬瀚
     • 薛棋福
     • 薛渊嘉
     • 薛钦豪
     • 薛博嘉
     • 薛杰豪
     • 薛乔华
     • 薛景豪
     • 薛寒瑞
     • 薛博睿
     • 薛博荣
     • 薛棕华
     • 薛朝豪
     • 薛雄荣
     • 薛渊荣
     • 薛新瀚
     • 薛捷华
     • 薛博闻
     • 薛雄豪
     • 薛乔豪
     • 薛寒睿
     • 薛捷豪
     • 薛博华
     • 薛博豪
     • 薛熙瀚
     • 薛杰福
     • 薛熙川
     • 薛敬凡
     • 薛涛雨
     • 薛敬晖
     • 薛楷熙
     • 薛敬熙
     • 薛敬港
     • 薛涛岸
     • 薛博鹤
     • 薛裕熙
     • 薛熙楠
     • 薛琪熙
     • 薛熙楷
     • 薛涛秉
     • 薛楠熙
     • 薛涛东
     • 薛楷晖
     • 薛涛奇
     • 薛楠晖
     • 薛靖熙
     • 薛涛承
     • 薛松明
     • 薛新晖
     • 薛新熙
     • 薛熙裕
     • 薛尧鹤
     • 薛熙靖
     • 薛涛明
     • 薛杰鹤
     • 薛熙敬
     • 薛熙义
     • 薛靖晖
     • 薛松瀚
     • 薛涛瀚
     • 薛博瀚
     • 薛渊瀚
     • 薛善瀚
     • 薛景瀚
     • 薛棋瀚
     • 薛尧瀚
     • 薛深蓝
     • 薛钦瀚
     • 薛杰瀚
     • 薛捷瀚
     • 薛朝瀚
     • 薛如峰
     • 薛向凯
     • 薛旭寒
     • 薛舟宏
     • 薛任峰
     • 薛冰宏
     • 薛舟洋
     • 薛名皓
     • 薛名普
     • 薛曲博
     • 薛旭博
     • 薛旭云
     • 薛名尧
     • 薛名江
     • 薛百宏
     • 薛舟云
     • 薛西宏
     • 薛润聪
     • 薛名凯
     • 薛向杰
     • 薛向云
     • 薛桦鸿
     • 薛冰凯
     • 薛向乔
     • 薛向恒
     • 薛西博
     • 薛名善
     • 薛吉宏
     • 薛名祖
     • 薛向超
     • 薛润鸿
     • 薛名洪
     • 薛西峰
     • 薛名云
     • 薛润泽
     • 薛名捷
     • 薛向洋
     • 薛向钦
     • 薛如云
     • 薛向言
     • 薛桦泽
     • 薛名斯
     • 薛名杰
     • 薛百胜
     • 薛旭清
     • 薛名乔
     • 薛向祖
     • 薛任宏
     • 薛向皓
     • 薛名景
     • 薛名博
     • 薛朴鸿
     • 薛向峰
     • 薛向盛
     • 薛向宏
     • 薛冰杰
     • 薛名峰
     • 薛舟朋
     • 薛百乔
     • 薛鹏君
     • 薛桦恒
     • 薛旭瀚
     • 薛识江
     • 薛桦洋
     • 薛润峻
     • 薛镜江
     • 薛镜宏
     • 薛任瀚
     • 薛润书
     • 薛润恒
     • 薛翰峻
     • 薛镜朋
     • 薛润刚
     • 薛翰刚
     • 薛润峰
     • 薛翰高
     • 薛冰释
     • 薛鹏宏
     • 薛识宏
     • 薛润洪
     • 薛文闲
     • 薛尚岸
     • 薛方凯
     • 薛文棋
     • 薛方胜
     • 薛明昌
     • 薛文胜
     • 薛文云
     • 薛雨东
     • 薛宜明
     • 薛雨杭
     • 薛明东
     • 薛昌雨
     • 薛仁博
     • 薛木清
     • 薛果秉
     • 薛岸青
     • 薛文博

     薛姓历史名人:

     薛仁贵:唐朝名将。农民出身,善骑射。太宗时,应募从军,屡立战功,后又率军大败九姓突厥于天山,军中有'将军三箭定天山'的赞歌。
     薛道衡:隋代名臣、著名诗人。其诗词藻华艳,多数边塞诗比较雄壮。《昔昔盐》中的'空梁落燕泥'句,为后人传诵。
     薛稷:唐朝大臣、书法家。善画人物、鸟兽,画鹤尤为生动,时称一绝。他的书法与欧阳询、虞世南、诸遂良并称'唐初四大家'。
     薛涛:唐朝女诗人。因家贫,沦为歌妓,善歌舞,工诗词。创制深红小笺写诗,人称'薛涛笺'。
     薛居正:宋代史学家,五代后唐进士。曾监修国史,开宝六年又监修《旧五代史》。
     薛丙:嘉庆时象棋名手,所编著的《心武残编》,是流传较早的一部民间局谱。

     薛姓聚集地:

     迁徙分布
     战国时薛氏已播迁于今湖北、湖南、江苏、河南、河北省境内。三国时蜀郡太守薛齐降魏,迁家于河东汾阴(今山西万荣西),世号'蜀薛',薛齐长子薛懿有三子:长子恢,号'北祖';次子雕,号'南祖';三子兴,号'西祖'。另外,三国时已有薛氏徙居今甘肃境内。西晋末年出现永嘉之乱,大批中原士族随晋室南渡,河东人薛推迁至江南,传至薛贺,于南朝梁天监年间徙居福建晋安。唐末,河南薛氏又有随王潮、王审知入闽者。自南宋开始,福建薛氏又分衍出广东海阳、五华、兴宁、梅州等支派。从清康熙时始,闽、粤薛氏陆续有迁入台湾者,此后,有的又远播海外。
     台湾的薛姓,名排第八十三位,最早出现于清康熙年间。他们也是从大陆迁居去的。在台湾,光耀家世的薛氏,同样繁衍很快、很广,几乎到处都有薛氏的后裔在滋长繁荣。其中,以澎湖、嘉南、台北三个地区为最多。早在前清的康熙年间,有一个入垦打猫东堡的人,名叫薛大;另有一位粤籍的薛昌贵,定居于下淡水。乾隆年间,又有薛启姓从广东到桃园的大树村开垦;广东的薛华梅到台中县的东势镇定居。现在,台湾省各地都有薛这个光荣的姓氏出现。
     堂号
     '忠谏堂':汉朝时候,沛人薛广德为御史大夫,敢于直谏。元帝要做楼船供自己玩乐,广德脱帽子谏阻,如果元帝不听,他打算光着头向皇帝车轮上碰。结果皇帝采纳了他的谏议。

     Tags:    百家姓  五行起名 

     热门文章