<label class="hej48ddz"></label>

    傅姓男孩名字大全(带五行)

    时间:2020-11-12 11:42:57

    傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南等四省。那么傅姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 傅楷智
    • 傅南杰
    • 傅冠尧
    • 傅楠智
    • 傅俊尧
    • 傅风杰
    • 傅敬哲
    • 傅建皓
    • 傅敬寒
    • 傅建闲
    • 傅风元
    • 傅楷哲
    • 傅琪晋
    • 傅柏豪
    • 傅建福
    • 傅炫棋
    • 傅俊元
    • 傅敬洪
    • 傅敬耀
    • 傅俊凯
    • 傅柏尧
    • 傅泰皓
    • 傅建方
    • 傅建雄
    • 傅波尧
    • 傅肖华
    • 傅鹏荣
    • 傅敬渊
    • 傅敬原
    • 傅柏渊
    • 傅楠瀚
    • 傅劲杰
    • 傅熙高
    • 傅劲文
    • 傅熙栋
    • 傅楠耿
    • 傅肖博
    • 傅风月
    • 傅冠豪
    • 傅祺云
    • 傅祺峰
    • 傅祺宝
    • 傅炫杰
    • 傅敬杰
    • 傅冠嘉
    • 傅建凯
    • 傅冠渊
    • 傅俊杰
    • 傅冠荣
    • 傅炫元
    • 傅柏嘉
    • 傅建华
    • 傅敬伦
    • 傅熙皓
    • 傅敬腾
    • 傅炫尧
    • 傅敬尧
    • 傅楠云
    • 傅熙尧
    • 傅楷腾
    • 傅敬清
    • 傅泰尧
    • 傅建宁
    • 傅俊皓
    • 傅炫栋
    • 傅楷渊
    • 傅敬高
    • 傅琪云
    • 傅风尧
    • 傅鼎棋
    • 傅建云
    • 傅肖皓
    • 傅泰乔
    • 傅敬云
    • 傅冠文
    • 傅熙杰
    • 傅敬洋
    • 傅鼎凯
    • 傅波嘉
    • 傅鹏元
    • 傅冠雄
    • 傅楷瀚
    • 傅熙原
    • 傅风轻
    • 傅楠尧
    • 傅肖元
    • 傅波元
    • 傅冠月
    • 傅炫荣
    • 傅风栋
    • 傅泰嘉
    • 傅敬博
    • 傅炫景
    • 傅琪栋
    • 傅建渊
    • 傅楠哲
    • 傅柏云
    • 傅俊栋
    • 傅劲博
    • 傅冠皓
    • 傅建嘉
    • 傅祺杰
    • 傅琪渊
    • 傅敬普
    • 傅柏智
    • 傅泰月
    • 傅鹏嘉
    • 傅楷峰
    • 傅肖云
    • 傅柏华
    • 傅建荣
    • 傅楷闲
    • 傅敬理
    • 傅柏福
    • 傅鼎栋
    • 傅敬恒
    • 傅鼎高
    • 傅楷尧
    • 傅柏博
    • 傅楠雄
    • 傅琪洋
    • 傅泰景
    • 傅楠耀
    • 傅冠福
    • 傅敬庭
    • 傅肖杰
    • 傅建豪
    • 傅风嘉
    • 傅柏荣
    • 傅琪哲
    • 傅冠栋
    • 傅琪景
    • 傅敬瀚
    • 傅柏杰
    • 傅楷博
    • 傅楷栋
    • 傅冠杰
    • 傅柏栋
    • 傅冠宁
    • 傅侠文
    • 傅楷原
    • 傅楷皓
    • 傅敬栋
    • 傅楠栋
    • 傅泰栋
    • 傅冠熊
    • 傅敬凯
    • 傅炫乔
    • 傅楠渊
    • 傅炫嘉
    • 傅建元
    • 傅国晋
    • 傅国烈
    • 傅国洪
    • 傅国原
    • 傅彬原
    • 傅浩原
    • 傅若晋
    • 傅若洪
    • 傅彬高
    • 傅彬恒
    • 傅国峰
    • 傅浩高
    • 傅健洋
    • 傅健展
    • 傅健哲
    • 傅强洋
    • 傅强晋
    • 傅健伦
    • 傅康峰
    • 傅若庭
    • 傅若峰
    • 傅健凌
    • 傅国庭
    • 傅国耿
    • 傅强恒
    • 傅彬庭
    • 傅若恒
    • 傅若凌
    • 傅若哲
    • 傅健洪
    • 傅雪芹
    • 傅苑哲
    • 傅鹏吉
    • 傅若伦
    • 傅国恒
    • 傅彬洋
    • 傅国哲
    • 傅若原
    • 傅鹏旭
    • 傅章原
    • 傅强哲
    • 傅浩气
    • 傅瀚庆
    • 傅瀚标
    • 傅瀚贤
    • 傅瀚毅
    • 傅健杰
    • 傅浩景
    • 傅泰桦

    傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 傅楷智
    • 傅南杰
    • 傅楠智
    • 傅俊尧
    • 傅敬哲
    • 傅鼎庭
    • 傅楷哲
    • 傅琪晋
    • 傅鼎翔
    • 傅炫棋
    • 傅俊元
    • 傅俊维
    • 傅敬耀
    • 傅俊凯
    • 傅泰皓
    • 傅圣耀
    • 傅楠耿
    • 傅炫玮
    • 傅祺宝
    • 傅韵天
    • 傅炫杰
    • 傅俊杰
    • 傅炫智
    • 傅炫元
    • 傅敬伦
    • 傅敬腾
    • 傅鼎恩
    • 傅炫尧
    • 傅楷腾
    • 傅俊畅
    • 傅泰尧
    • 傅建宁
    • 傅俊皓
    • 傅炫栋
    • 傅圣哲
    • 傅幽智
    • 傅幽晴
    • 傅鼎棋
    • 傅鼎智
    • 傅韵尘
    • 傅泰翔
    • 傅泰乔
    • 傅鼎凯
    • 傅泰宁
    • 傅鼎城
    • 傅泰图
    • 傅泰智
    • 傅烟轩
    • 傅炫荣
    • 傅泰嘉
    • 傅泰硕
    • 傅圣智
    • 傅炫景
    • 傅楠哲
    • 傅俊栋
    • 傅柏智
    • 傅泰月
    • 傅俊玮
    • 傅鼎伦
    • 傅俊翔
    • 傅敬理
    • 傅鼎栋
    • 傅鼎益
    • 傅圣腾
    • 傅鼎高
    • 傅煜城
    • 傅鼎轩
    • 傅泰景
    • 傅楠耀
    • 傅敬庭
    • 傅琪哲
    • 傅圣耿
    • 傅幽宁
    • 傅鼎哲
    • 傅冠宁
    • 傅泰栋
    • 傅炫硕
    • 傅炫乔
    • 傅炫嘉
    • 傅国晋
    • 傅国烈
    • 傅伟哲
    • 傅章轩
    • 傅若晋
    • 傅健展
    • 傅健哲
    • 傅章哲
    • 傅强晋
    • 傅健伦
    • 傅章庭
    • 傅若庭
    • 傅健凌
    • 傅国庭
    • 傅国耿
    • 傅章伦
    • 傅章烈
    • 傅彬庭
    • 傅若凌
    • 傅若哲
    • 傅苑哲
    • 傅若伦
    • 傅国哲
    • 傅章原
    • 傅强哲
    • 傅宝乐
    • 傅宝逸
    • 傅韵龙
    • 傅泰桦
    • 傅劲龙
    • 傅泰璋
    • 傅柏瑾
    • 傅冠龙
    • 傅俊勋
    • 傅冠道
    • 傅晟棋
    • 傅章凯
    • 傅章皓
    • 傅章杰
    • 傅章栋
    • 傅章翔
    • 傅柏龙
    • 傅建达
    • 傅建璋
    • 傅俊树
    • 傅炫桦
    • 傅健智
    • 傅冠璋
    • 傅俊璋
    • 傅俊龙
    • 傅章智
    • 傅炫璋
    • 傅泰瑾
    • 傅章循
    • 傅泰龙
    • 傅幽达
    • 傅建龙
    • 傅彬智
    • 傅泰达
    • 傅冠达
    • 傅泰运
    • 傅泰勋
    • 傅炫融
    • 傅建瑾
    • 傅炫勋
    • 傅幽龙
    • 傅柏达
    • 傅俊桦
    • 傅苑智
    • 傅伟智
    • 傅宝祺
    • 傅宝义
    • 傅宝驰
    • 傅天旷
    • 傅月俊
    • 傅天炫
    • 傅木泰
    • 傅引泰
    • 傅天俊
    • 傅天南
    • 傅天幽
    • 傅天劲
    • 傅月泰
    • 傅天柏
    • 傅木俊
    • 傅智冠
    • 傅智南
    • 傅乔南
    • 傅天隆
    • 傅乔俊
    • 傅月灿
    • 傅杰炫
    • 傅杰泰
    • 傅乔炫
    • 傅天佑
    • 傅景振
    • 傅元良
    • 傅皓泰
    • 傅木隆
    • 傅天遥
    • 傅杰南
    • 傅棋章
    • 傅皓南
    • 傅智伟
    • 傅景泰
    • 傅智健
    • 傅月隆
    • 傅智强
    • 傅智俊
    • 傅木遥
    • 傅杰章
    • 傅棕章
    • 傅皓俊
    • 傅木灿
    • 傅皓振
    • 傅棋拓
    • 傅引志
    • 傅景章
    • 傅杰振
    • 傅木良
    • 傅智章

    傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 傅星玮
    • 傅鼎翔
    • 傅俊维
    • 傅圣刚
    • 傅圣耀
    • 傅韵诚
    • 傅圣超
    • 傅幽仁
    • 傅新翔
    • 傅镜维
    • 傅炫玮
    • 傅韵天
    • 傅星维
    • 傅裕轩
    • 傅新恩
    • 傅靖轩
    • 傅圣捷
    • 傅春玮
    • 傅鼎恩
    • 傅幽翔
    • 傅镜玮
    • 傅圣轩
    • 傅圣哲
    • 傅幽智
    • 傅幽晴
    • 傅韵尘
    • 傅泰翔
    • 傅圣恩
    • 傅识维
    • 傅鼎城
    • 傅幽胜
    • 傅烟轩
    • 傅幽诚
    • 傅川轩
    • 傅泰硕
    • 傅圣智
    • 傅幽盛
    • 傅俊玮
    • 傅识玮
    • 傅俊翔
    • 傅圣翔
    • 傅幽瑞
    • 傅鼎益
    • 傅圣腾
    • 傅识硕
    • 傅煜城
    • 傅鼎轩
    • 傅靖翔
    • 傅圣耿
    • 傅幽捷
    • 傅幽宁
    • 傅圣盛
    • 傅信翔
    • 傅炫硕
    • 傅千轩
    • 傅镜宇
    • 傅晨轩
    • 傅伟哲
    • 傅章轩
    • 傅韵舟
    • 傅识宇
    • 傅商轩
    • 傅伟峻
    • 傅野轩
    • 傅伟刚
    • 傅伟宸
    • 傅绍轩
    • 傅韵羽
    • 傅伟轩
    • 傅识亦
    • 傅韵宇
    • 傅韵舟
    • 傅宝逸
    • 傅韵龙
    • 傅星融
    • 傅信勋
    • 傅俊勋
    • 傅幽锦
    • 傅晨翔
    • 傅镜勋
    • 傅章翔
    • 傅伟盛
    • 傅识勋
    • 傅绍翔
    • 傅商翔
    • 傅识运
    • 傅幽达
    • 傅伟超
    • 傅泰运
    • 傅泰勋
    • 傅炫融
    • 傅炫勋
    • 傅伟胜
    • 傅野胜
    • 傅幽龙
    • 傅镜运
    • 傅星运
    • 傅伟捷
    • 傅伟智
    • 傅引泰
    • 傅天幽
    • 傅捷誉
    • 傅天佑
    • 傅钦伟
    • 傅智伟
    • 傅善誉
    • 傅少辰
    • 傅引志
    • 傅朝唯
    • 傅朝伟
    • 傅朝誉
    • 傅捷勇
    • 傅钦唯
    • 傅善伟
    • 傅智勇
    • 傅天辰
    • 傅引辰
    • 傅善勇
    • 傅智野
    • 傅钦勇
    • 傅川翔
    • 傅章境
    • 傅俊宇
    • 傅炫宇
    • 傅泰宇
    • 傅俊羽
    • 傅伟诚
    • 傅星宇
    • 傅野诚
    • 傅春宇
    • 傅泰羽
    • 傅伟硕
    • 傅伟瑜
    • 傅信亦
    • 傅幽宇
    • 傅商玮
    • 傅星羽
    • 傅章硕
    • 傅信宇
    • 傅幽全
    • 傅章维
    • 傅章玮
    • 傅幽光
    • 傅圣忠
    • 傅靖坤
    • 傅川岩
    • 傅鼎硕
    • 傅圣坤
    • 傅圣宁
    • 傅靖硕
    • 傅圣齐
    • 傅圣诚
    • 傅川坤
    • 傅圣图
    • 傅圣青
    • 傅圣瑜
    • 傅新玮
    • 傅鼎玮
    • 傅新硕
    • 傅新坤
    • 傅裕玮
    • 傅圣昌
    • 傅圣依
    • 傅圣瑞
    • 傅鼎维
    • 傅鼎坤
    • 傅鼎岩
    • 傅圣玮
    • 傅圣硕
    • 傅圣睿
    • 傅信阳
    • 傅镜佑
    • 傅识均
    • 傅幽远
    • 傅韵辰
    • 傅镜辰
    • 傅识延
    • 傅镜余
    • 傅星远
    • 傅思远
    • 傅识辰
    • 傅镜延
    • 傅致远
    • 傅俊远
    • 傅星阳
    • 傅幽隆
    • 傅泰远
    • 傅宝宇
    • 傅朝磊
    • 傅玮誉
    • 傅钦逸
    • 傅钦磊
    • 傅睿伟
    • 傅誓伟
    • 傅银伟
    • 傅朝逸
    • 傅善磊
    • 傅智逸
    • 傅朝卫
    • 傅烨伟

    傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 傅识华
    • 傅波钦
    • 傅星玮
    • 傅星齐
    • 傅川峰
    • 傅新顺
    • 傅星寒
    • 傅新瀚
    • 傅春盛
    • 傅春睿
    • 傅信豪
    • 傅新朝
    • 傅信睿
    • 傅新捷
    • 傅星银
    • 傅圣刚
    • 傅靖刚
    • 傅星豪
    • 傅韵诚
    • 傅圣超
    • 傅新渊
    • 傅幽仁
    • 傅新翔
    • 傅镜齐
    • 傅信斯
    • 傅镜维
    • 傅星盛
    • 傅新刚
    • 傅镜瑜
    • 傅星维
    • 傅鹏诚
    • 傅识豪
    • 傅裕轩
    • 傅靖闲
    • 傅新恩
    • 傅风顺
    • 傅识瑞
    • 傅千峻
    • 傅星博
    • 傅靖轩
    • 傅圣捷
    • 傅春玮
    • 傅波盛
    • 傅熙捷
    • 傅识诚
    • 傅靖洋
    • 傅新云
    • 傅镜玮
    • 傅星渊
    • 傅信钦
    • 傅川洪
    • 傅思睿
    • 傅靖云
    • 傅鹏瑞
    • 傅信文
    • 傅信盛
    • 傅识齐
    • 傅识维
    • 傅信诚
    • 傅镜韶
    • 傅新洋
    • 傅星韶
    • 傅施豪
    • 傅幽胜
    • 傅星博
    • 傅秋胜
    • 傅识方
    • 傅星瑜
    • 傅川峻
    • 傅幽诚
    • 傅川轩
    • 傅风睿
    • 傅幽盛
    • 傅镜睿
    • 傅星善
    • 傅星华
    • 傅识玮
    • 傅星胜
    • 傅施普
    • 傅幽瑞
    • 傅镜诚
    • 傅星雄
    • 傅新博
    • 傅信韶
    • 傅星仁
    • 傅裕博
    • 傅识硕
    • 傅风盛
    • 傅裕瀚
    • 傅熙胜
    • 傅风齐
    • 傅星钦
    • 傅靖翔
    • 傅镜华
    • 傅熙峻
    • 傅鹏仁
    • 傅新峻
    • 傅靖博
    • 傅信齐
    • 傅靖渊
    • 傅风瑞
    • 傅幽捷
    • 傅风诚
    • 傅识睿
    • 傅镜方
    • 傅施瑞
    • 傅春豪
    • 傅圣盛
    • 傅鹏睿
    • 傅星捷
    • 傅秋深
    • 傅镜文
    • 傅信翔
    • 傅熙顺
    • 傅信博
    • 傅星福
    • 傅新欢
    • 傅千轩
    • 傅新盛
    • 傅熙刚
    • 傅镜宇
    • 傅晨轩
    • 傅镜舟
    • 傅晨书
    • 傅浩峻
    • 傅雪峻
    • 傅镜向
    • 傅韵舟
    • 傅识宇
    • 傅商轩
    • 傅伟峻
    • 傅晨峰
    • 傅商峻
    • 傅镜冰
    • 傅识帆
    • 傅商峰
    • 傅伟刚
    • 傅镜帆
    • 傅浩修
    • 傅伟宸
    • 傅绍轩
    • 傅镜西
    • 傅绍刚
    • 傅识亦
    • 傅绍峻
    • 傅韵舟
    • 傅浩顺
    • 傅星融
    • 傅浩朝
    • 傅紫然
    • 傅浩然
    • 傅绍闲
    • 傅春霖
    • 傅海尊
    • 傅信翰
    • 傅信勋
    • 傅紫胜
    • 傅绍云
    • 傅晨云
    • 傅绍寒
    • 傅星润
    • 傅幽锦
    • 傅绍博
    • 傅晨翔
    • 傅春翰
    • 傅浩胜
    • 傅镜勋
    • 傅伟盛
    • 傅识霖
    • 傅识勋
    • 傅鹏锦
    • 傅绍翔
    • 傅商翔
    • 傅识运
    • 傅晨超
    • 傅伟超
    • 傅镜锦
    • 傅识翰
    • 傅星锦
    • 傅识锦
    • 傅识润
    • 傅信锦
    • 傅商博
    • 傅镜翰
    • 傅浩捷
    • 傅绍渊
    • 傅伟胜
    • 傅信霖
    • 傅野胜
    • 傅浩盛
    • 傅镜运
    • 傅镜霖
    • 傅星运
    • 傅伟捷
    • 傅瀚川
    • 傅方星
    • 傅千凡
    • 傅文春
    • 傅文星
    • 傅少风

    傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 傅熙寒
    • 傅识华
    • 傅波钦
    • 傅风杰
    • 傅波文
    • 傅川峰
    • 傅敬寒
    • 傅风寒
    • 傅建闲
    • 傅莫闲
    • 傅星寒
    • 傅风元
    • 傅新瀚
    • 傅柏豪
    • 傅建福
    • 傅信豪
    • 傅敬洪
    • 傅建方
    • 傅建雄
    • 傅波尧
    • 傅肖华
    • 傅鹏荣
    • 傅敬渊
    • 傅柏渊
    • 傅星豪
    • 傅楠瀚
    • 傅新渊
    • 傅熙高
    • 傅劲文
    • 傅熙栋
    • 傅波清
    • 傅肖博
    • 傅风月
    • 傅冠豪
    • 傅祺云
    • 傅祺峰
    • 傅鹏诚
    • 傅识豪
    • 傅风博
    • 傅靖闲
    • 傅风顺
    • 傅冠渊
    • 傅建华
    • 傅星博
    • 傅熙皓
    • 傅波盛
    • 傅熙捷
    • 傅波云
    • 傅靖洋
    • 傅楠云
    • 傅熙尧
    • 傅新云
    • 傅敬清
    • 傅波豪
    • 傅星渊
    • 傅楷渊
    • 傅琪云
    • 傅川洪
    • 傅风尧
    • 傅建云
    • 傅靖云
    • 傅鹏瑞
    • 傅信文
    • 傅敬云
    • 傅冠文
    • 傅熙杰
    • 傅敬洋
    • 傅新洋
    • 傅施豪
    • 傅波嘉
    • 傅星博
    • 傅鹏元
    • 傅冠雄
    • 傅楷瀚
    • 傅风华
    • 傅熙原
    • 傅风轻
    • 傅识方
    • 傅波元
    • 傅风栋
    • 傅敬博
    • 傅鹏文
    • 傅建渊
    • 傅柏云
    • 傅风睿
    • 傅劲博
    • 傅星华
    • 傅琪渊
    • 傅敬普
    • 傅鹏嘉
    • 傅施普
    • 傅楷峰
    • 傅肖云
    • 傅柏华
    • 傅楷闲
    • 傅柏福
    • 傅敬恒
    • 傅星雄
    • 傅风云
    • 傅新博
    • 傅裕博
    • 傅风盛
    • 傅柏博
    • 傅楠雄
    • 傅裕瀚
    • 傅熙胜
    • 傅风豪
    • 傅风齐
    • 傅熙博
    • 傅琪洋
    • 傅镜华
    • 傅熙峻
    • 傅冠福
    • 傅鹏仁
    • 傅熙瀚
    • 傅建豪
    • 傅风嘉
    • 傅靖博
    • 傅靖渊
    • 傅风瑞
    • 傅敬瀚
    • 傅楷博
    • 傅风诚
    • 傅熙清
    • 傅镜方
    • 傅春豪
    • 傅鹏睿
    • 傅秋深
    • 傅镜文
    • 傅侠文
    • 傅熙顺
    • 傅冠熊
    • 傅信博
    • 傅星福
    • 傅风文
    • 傅新欢
    • 傅楠渊
    • 傅熙刚
    • 傅国洪
    • 傅浩原
    • 傅浩峻
    • 傅雪峻
    • 傅镜向
    • 傅若洪
    • 傅彬恒
    • 傅国峰
    • 傅浩高
    • 傅健洋
    • 傅晨峰
    • 傅强洋
    • 傅康峰
    • 傅镜冰
    • 傅若峰
    • 傅识帆
    • 傅商峰
    • 傅强恒
    • 傅镜帆
    • 傅浩修
    • 傅若恒
    • 傅浩峰
    • 傅健洪
    • 傅雪芹
    • 傅鹏吉
    • 傅国恒
    • 傅彬洋
    • 傅浩恒
    • 傅鹏旭
    • 傅浩洋
    • 傅浩气
    • 傅瀚兴
    • 傅瀚庆
    • 傅瀚辉
    • 傅瀚标
    • 傅瀚贤
    • 傅瀚毅
    • 傅浩云
    • 傅浩景
    • 傅浩顺
    • 傅彬闲
    • 傅浩朝
    • 傅国闲
    • 傅建润
    • 傅浩然
    • 傅肖霖
    • 傅浩雄
    • 傅绍闲
    • 傅健闲
    • 傅春霖
    • 傅海尊
    • 傅信翰
    • 傅望杰
    • 傅绍云
    • 傅康云
    • 傅晨云
    • 傅绍寒
    • 傅星润
    • 傅绍博
    • 傅春翰
    • 傅风润
    • 傅强渊

    傅姓历史名人:

    傅山:明清大学问家,字青主。他不但博通经史诸子和佛道之学,并兼工诗文、书画、金石、又精医学。其思想破儒家正统之见,开清代子学研究的风气。其著作有《霜红龛集》、《荀子评注》等,医学上有《傅青主女科》和《傅青主男科》等书。
    傅善祥:近代中国历史上第一位女状元。1853年,太平天国定都天京,不久开'女科',考中鼎甲第一名。是东王杨秀清政务上的得力助手。
    傅玄:西晋时哲学家、文学家,可算是傅姓族人有史以来最有学问的名人。其学问渊博,精通单律,于诗擅长乐府。在哲学上,把自然和人类历史都看作一种纯粹的自然过程,批判了有神论的世界观
    和玄学空谈。
    傅宽:汉高祖时开国功臣。在楚汉战争时随韩信、曹参平定齐地。汉高祖得天下后曾定元功18人,傅宽列第9位。
    傅毅:东汉文学家。朝廷求贤不诚,士多隐居,遂作《七激》、《迪志》诗,讽世明志,后被召为兰台今史,以文显于朝廷。

    傅姓聚集地:

    迁徙分布
    傅姓形成于商朝都城殷,早期主要是在北方发展繁衍。春秋时,郑国(都今河南新郑)有大夫傅瑕。秦汉之际有傅宽,从刘邦打天下,以功封阳陵侯,其后代有一支在今山东境发展。所以傅氏最早繁衍地是以我国西北地区的陕西、甘肃东部、宁夏等省为主。尔后,便东迁至河北、山东。西汉时傅氏已播迁至西北、西南地区。如西汉大司马傅喜为河内温(今河南温县)人,傅柔为浦江(今属浙江)人;东汉傅俊为襄城(今属河南)人,傅毅为扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,傅燮为灵州(在今宁夏灵武县境)人。西晋傅玄之子傅咸长子傅敷于永嘉之乱时迁至会稽(今浙江绍兴),傅咸的后代还有一支自北地徙居清河(今属河北)。唐末,王潮、王审知入闽,有河南傅姓将佐随往,在福建安家落户。北宋末年,又有邓州(今属河南)傅氏迁往福建泉州,此后繁衍昌盛。南宋末,清河傅氏又有一支徙居福建上杭蛟萍乡,后又分出广东兴宁傅氏等支派。明代,傅氏已遍布江南各省。清代,有部分满洲贵族改姓傅;闽粤有傅氏移居台湾,进而又有徙居海外者。
    堂号
    '兴商堂':商武丁时刻想振兴自己的国家,但缺乏贤人帮助。一天夜里,他梦到圣人来到他面前.这位圣人名说,治国的本领很大。于是武丁就画了那圣人的像,命许多人去找,结果在傅岩找到了一位泥水匠人,正在那里筑墙,他很像武丁梦中见到的人的模样。他就是傅说。请到朝廷,他果然帮助武丁振兴了商朝。是历史上的名宰相。
    傅姓也以'清河'位其堂号。

    Tags:    百家姓  五行起名 

    热门文章