1. <sup class="wkt0z"><em class="wkt0z"></em></sup>
  2. <label class="n5ebam6a3"></label>
  3. <noscript class="9pu80q0"></noscript>
  4. 冯姓男孩名字大全(带五行)

   时间:2020-11-12 11:42:50

   冯姓是一个多民族、多源流的古老姓氏,在当今中国大陆姓氏排行榜上名列第二十七位,在宋版《百家姓》中列第九位,在以人口为序的中国姓氏中排名第27位,在台湾省名列第七十二位,人口约八百六十一万五千余,占全国人口的0.64%左右。那么冯姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   冯姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

   • 冯冠闲
   • 冯俊凯
   • 冯琪晋
   • 冯肖杰
   • 冯建方
   • 冯楷智
   • 冯敬博
   • 冯楠杰
   • 冯建闲
   • 冯楷渊
   • 冯敬洪
   • 冯敬棕
   • 冯琪栋
   • 冯风荣
   • 冯建雄
   • 冯敬皓
   • 冯敬寒
   • 冯泰嘉
   • 冯风尧
   • 冯祺杰
   • 冯肖云
   • 冯敬普
   • 冯建凯
   • 冯祺宝
   • 冯楠瀚
   • 冯敬清
   • 冯熙栋
   • 冯肖博
   • 冯楷杰
   • 冯柏博
   • 冯敬理
   • 冯建嘉
   • 冯熙高
   • 冯泰栋
   • 冯熙皓
   • 冯祺凯
   • 冯俊棋
   • 冯鼎栋
   • 冯敬云
   • 冯建云
   • 冯楠智
   • 冯柏尧
   • 冯冠雄
   • 冯建豪
   • 冯泰尧
   • 冯炫杰
   • 冯建宁
   • 冯楠云
   • 冯冠华
   • 冯柏渊
   • 冯琪洋
   • 冯柏栋
   • 冯建文
   • 冯肖嘉
   • 冯敬峰
   • 冯波元
   • 冯鼎棋
   • 冯冠荣
   • 冯楷博
   • 冯楠耿
   • 冯柏福
   • 冯建元
   • 冯楠雄
   • 冯鼎皓
   • 冯俊皓
   • 冯炫嘉
   • 冯柏清
   • 冯劲杰
   • 冯敬烈
   • 冯建华
   • 冯鹏嘉
   • 冯敬耀
   • 冯楷尧
   • 冯风杰
   • 冯琪景
   • 冯风元
   • 冯敬杰
   • 冯炫棋
   • 冯炫栋
   • 冯敬高
   • 冯琪哲
   • 冯冠杰
   • 冯炫皓
   • 冯冠嘉
   • 冯敬伦
   • 冯冠文
   • 冯熙尧
   • 冯俊栋
   • 冯楠栋
   • 冯炫荣
   • 冯琪皓
   • 冯风月
   • 冯冠晴
   • 冯炫景
   • 冯泰元
   • 冯泰杰
   • 冯楷栋
   • 冯敬洋
   • 冯泰乔
   • 冯楷瀚
   • 冯波荣
   • 冯风轻
   • 冯肖皓
   • 冯建渊
   • 冯俊嘉
   • 冯晖杰
   • 冯楠博
   • 冯俊杰
   • 冯侠文
   • 冯熙原
   • 冯泰景
   • 冯楷腾
   • 冯楷峰
   • 冯泰月
   • 冯鹏荣
   • 冯风栋
   • 冯冠栋
   • 冯建皓
   • 冯柏嘉
   • 冯楠哲
   • 冯琪云
   • 冯楷原
   • 冯泰皓
   • 冯冠豪
   • 冯肖天
   • 冯鼎高
   • 冯冠熊
   • 冯楷皓
   • 冯柏荣
   • 冯楠渊
   • 冯敬恒
   • 冯俊尧
   • 冯建栋
   • 冯柏智
   • 冯鼎原
   • 冯楷闲
   • 冯炫乔
   • 冯风嘉
   • 冯敬腾
   • 冯柏华
   • 冯南杰
   • 冯冠月
   • 冯敬尧
   • 冯冠宁
   • 冯鹏旭
   • 冯浩原
   • 冯彬庭
   • 冯康峰
   • 冯若峰
   • 冯强哲
   • 冯国原
   • 冯若洪
   • 冯彬高
   • 冯彬原
   • 冯国峰
   • 冯彬恒
   • 冯国烈
   • 冯章原
   • 冯健伦
   • 冯若凌
   • 冯国晋
   • 冯若原
   • 冯国洪
   • 冯彬洋
   • 冯鹏吉
   • 冯强洋
   • 冯国高
   • 冯强晋
   • 冯雪芹
   • 冯健哲
   • 冯国哲
   • 冯国耿
   • 冯彬哲
   • 冯浩高
   • 冯国庭
   • 冯苑哲
   • 冯浩气
   • 冯强恒
   • 冯若伦
   • 冯若恒
   • 冯健洋
   • 冯若晋
   • 冯若庭
   • 冯若哲
   • 冯健洪
   • 冯瀚毅
   • 冯瀚庆
   • 冯瀚贤
   • 冯瀚标
   • 冯若普
   • 冯劲翰
   • 冯浩棋
   • 冯章尧
   • 冯国云
   • 冯康云
   • 冯若尧
   • 冯俊树
   • 冯苑棋
   • 冯若乔
   • 冯国闲

   冯姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 冯俊凯
   • 冯琪晋
   • 冯楷智
   • 冯俊图
   • 冯鼎伦
   • 冯泰嘉
   • 冯祺宝
   • 冯敬理
   • 冯俊畅
   • 冯圣耀
   • 冯幽智
   • 冯泰栋
   • 冯鼎庭
   • 冯圣耿
   • 冯俊维
   • 冯俊棋
   • 冯鼎栋
   • 冯韵天
   • 冯楠智
   • 冯泰尧
   • 冯炫杰
   • 冯建宁
   • 冯泰硕
   • 冯鼎棋
   • 冯楠耿
   • 冯鼎皓
   • 冯俊皓
   • 冯炫嘉
   • 冯敬烈
   • 冯敬耀
   • 冯俊翔
   • 冯炫棋
   • 冯炫栋
   • 冯琪哲
   • 冯圣智
   • 冯炫皓
   • 冯敬伦
   • 冯圣哲
   • 冯俊栋
   • 冯幽宁
   • 冯鼎城
   • 冯炫荣
   • 冯泰宁
   • 冯冠晴
   • 冯炫景
   • 冯泰元
   • 冯泰杰
   • 冯炫硕
   • 冯圣腾
   • 冯泰乔
   • 冯泰翔
   • 冯鼎智
   • 冯俊嘉
   • 冯俊杰
   • 冯泰景
   • 冯楷腾
   • 冯泰月
   • 冯鼎轩
   • 冯炫玮
   • 冯楠哲
   • 冯泰皓
   • 冯烟轩
   • 冯肖天
   • 冯鼎高
   • 冯韵尘
   • 冯鼎益
   • 冯俊尧
   • 冯柏智
   • 冯鼎原
   • 冯鼎恩
   • 冯炫乔
   • 冯敬腾
   • 冯幽晴
   • 冯南杰
   • 冯俊玮
   • 冯泰图
   • 冯煜城
   • 冯泰智
   • 冯冠宁
   • 冯彬庭
   • 冯强哲
   • 冯伟哲
   • 冯章烈
   • 冯国烈
   • 冯章原
   • 冯健伦
   • 冯若凌
   • 冯国晋
   • 冯章伦
   • 冯强晋
   • 冯健哲
   • 冯章轩
   • 冯国哲
   • 冯国耿
   • 冯彬哲
   • 冯章晋
   • 冯国庭
   • 冯苑哲
   • 冯若伦
   • 冯若晋
   • 冯章庭
   • 冯若庭
   • 冯若哲
   • 冯宝乐
   • 冯宝逸
   • 冯伟智
   • 冯泰龙
   • 冯炫龙
   • 冯章尧
   • 冯俊树
   • 冯柏达
   • 冯炫勋
   • 冯劲龙
   • 冯炫桦
   • 冯幽达
   • 冯幽龙
   • 冯章凯
   • 冯炫朴
   • 冯章翔
   • 冯建璋
   • 冯晟棋
   • 冯泰璋
   • 冯炫璋
   • 冯韵龙
   • 冯泰运
   • 冯建龙
   • 冯柏瑾
   • 冯章杰
   • 冯泰桦
   • 冯健智
   • 冯俊勋
   • 冯章栋
   • 冯冠龙
   • 冯冠达
   • 冯冠璋
   • 冯冠瑾
   • 冯苑智
   • 冯泰勋
   • 冯建瑾
   • 冯俊璋
   • 冯章智
   • 冯章循
   • 冯冠道
   • 冯彬智
   • 冯章皓
   • 冯柏龙
   • 冯建达
   • 冯泰达
   • 冯俊龙
   • 冯宝驰
   • 冯宝祺
   • 冯宝义
   • 冯天旷
   • 冯天柏
   • 冯天劲
   • 冯木俊
   • 冯天炫
   • 冯引泰
   • 冯月泰
   • 冯天幽
   • 冯木泰
   • 冯天南
   • 冯月俊
   • 冯天俊
   • 冯杰振
   • 冯乔俊
   • 冯智炫
   • 冯景俊
   • 冯棋振
   • 冯杰章
   • 冯天余
   • 冯木灿
   • 冯月灿
   • 冯木志
   • 冯智健
   • 冯智伟
   • 冯智国
   • 冯木遥
   • 冯月隆
   • 冯智强
   • 冯智泰
   • 冯天佑
   • 冯天志
   • 冯月良
   • 冯景振
   • 冯皓泰
   • 冯元良
   • 冯天绩
   • 冯棋南
   • 冯引志
   • 冯尧俊
   • 冯棋拓
   • 冯智翎
   • 冯景章
   • 冯杰炫
   • 冯天材
   • 冯皓振
   • 冯智野
   • 冯棕章
   • 冯智章

   冯姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 冯幽诚
   • 冯千轩
   • 冯圣恩
   • 冯韵诚
   • 冯裕轩
   • 冯识维
   • 冯圣翔
   • 冯幽捷
   • 冯识硕
   • 冯幽仁
   • 冯新翔
   • 冯镜维
   • 冯圣耀
   • 冯幽智
   • 冯镜玮
   • 冯圣耿
   • 冯川轩
   • 冯俊维
   • 冯韵天
   • 冯春玮
   • 冯幽盛
   • 冯靖轩
   • 冯泰硕
   • 冯圣捷
   • 冯俊翔
   • 冯圣智
   • 冯圣哲
   • 冯幽宁
   • 冯鼎城
   • 冯幽瑞
   • 冯炫硕
   • 冯圣腾
   • 冯幽翔
   • 冯泰翔
   • 冯幽睿
   • 冯圣峻
   • 冯鼎轩
   • 冯圣轩
   • 冯炫玮
   • 冯星维
   • 冯信玮
   • 冯烟轩
   • 冯韵尘
   • 冯星玮
   • 冯鼎益
   • 冯圣超
   • 冯鼎恩
   • 冯新恩
   • 冯幽晴
   • 冯圣刚
   • 冯俊玮
   • 冯煜城
   • 冯商轩
   • 冯识亦
   • 冯晨轩
   • 冯伟哲
   • 冯绍轩
   • 冯韵宇
   • 冯伟轩
   • 冯野轩
   • 冯野刚
   • 冯韵舟
   • 冯镜宇
   • 冯章轩
   • 冯伟峻
   • 冯韵羽
   • 冯伟宸
   • 冯识宇
   • 冯伟刚
   • 冯宝逸
   • 冯伟智
   • 冯商翔
   • 冯炫勋
   • 冯幽达
   • 冯幽龙
   • 冯伟超
   • 冯伟盛
   • 冯幽锦
   • 冯信勋
   • 冯章翔
   • 冯晨翔
   • 冯识运
   • 冯韵龙
   • 冯泰运
   • 冯伟捷
   • 冯俊勋
   • 冯野胜
   • 冯伟胜
   • 冯泰勋
   • 冯星融
   • 冯镜运
   • 冯识勋
   • 冯引泰
   • 冯天幽
   • 冯朝唯
   • 冯朝誉
   • 冯善伟
   • 冯天余
   • 冯捷勇
   • 冯钦勇
   • 冯智伟
   • 冯钦唯
   • 冯天佑
   • 冯捷誉
   • 冯捷伟
   • 冯善誉
   • 冯善勇
   • 冯引辰
   • 冯引志
   • 冯朝勇
   • 冯钦伟
   • 冯捷唯
   • 冯智野
   • 冯少辰
   • 冯智勇
   • 冯天辰
   • 冯川翔
   • 冯章境
   • 冯星羽
   • 冯炫宇
   • 冯野诚
   • 冯幽宇
   • 冯伟诚
   • 冯星宇
   • 冯俊羽
   • 冯俊宇
   • 冯幽全
   • 冯绍硕
   • 冯章维
   • 冯信宇
   • 冯章玮
   • 冯泰宇
   • 冯绍玮
   • 冯幽光
   • 冯伟瑜
   • 冯春宇
   • 冯信亦
   • 冯伟硕
   • 冯泰羽
   • 冯章硕
   • 冯圣忠
   • 冯圣宁
   • 冯圣睿
   • 冯圣依
   • 冯圣昊
   • 冯川坤
   • 冯鼎坤
   • 冯鼎岩
   • 冯川岩
   • 冯新坤
   • 冯鼎维
   • 冯圣瑞
   • 冯圣硕
   • 冯圣青
   • 冯靖坤
   • 冯圣瑜
   • 冯裕玮
   • 冯圣玮
   • 冯鼎玮
   • 冯鼎硕
   • 冯新硕
   • 冯靖硕
   • 冯圣坤
   • 冯镜佑
   • 冯泰远
   • 冯镜辰
   • 冯幽远
   • 冯俊远
   • 冯识佑
   • 冯致远
   • 冯识均
   • 冯识延
   • 冯信阳
   • 冯韵辰
   • 冯思远
   • 冯星阳
   • 冯识辰
   • 冯镜余
   • 冯星远
   • 冯宝宇
   • 冯镜延
   • 冯齐伟
   • 冯瑜伟
   • 冯捷逸
   • 冯朝逸
   • 冯智逸
   • 冯朝磊
   • 冯朝卫
   • 冯烨伟
   • 冯捷磊
   • 冯玮誉
   • 冯钦叶
   • 冯钦欧
   • 冯智磊
   • 冯钦卫
   • 冯玮崇
   • 冯朝叶
   • 冯善磊
   • 冯睿伟
   • 冯银伟

   冯姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 冯信清
   • 冯新渊
   • 冯幽诚
   • 冯千轩
   • 冯信盛
   • 冯川峻
   • 冯星博
   • 冯新博
   • 冯星豪
   • 冯鹏齐
   • 冯春盛
   • 冯韵诚
   • 冯裕轩
   • 冯识维
   • 冯星韶
   • 冯识诚
   • 冯靖刚
   • 冯星仁
   • 冯幽捷
   • 冯星闲
   • 冯波齐
   • 冯识硕
   • 冯幽仁
   • 冯春睿
   • 冯新刚
   • 冯靖博
   • 冯波钦
   • 冯新欢
   • 冯新翔
   • 冯镜维
   • 冯新峻
   • 冯星盛
   • 冯星福
   • 冯鹏诚
   • 冯镜玮
   • 冯信钦
   • 冯星华
   • 冯川轩
   • 冯信斯
   • 冯波盛
   • 冯熙捷
   • 冯星睿
   • 冯镜诚
   • 冯施豪
   • 冯识福
   • 冯星胜
   • 冯信齐
   • 冯熙顺
   • 冯春玮
   • 冯鹏仁
   • 冯新顺
   • 冯幽盛
   • 冯风齐
   • 冯靖轩
   • 冯熙峻
   • 冯靖云
   • 冯信文
   • 冯新朝
   • 冯风诚
   • 冯星捷
   • 冯风瑞
   • 冯识齐
   • 冯星文
   • 冯靖洋
   • 冯镜文
   • 冯风顺
   • 冯星瑜
   • 冯星雄
   • 冯圣捷
   • 冯新峰
   • 冯鹏瑞
   • 冯星钦
   • 冯星银
   • 冯星善
   • 冯风盛
   • 冯识豪
   • 冯信睿
   • 冯裕瀚
   • 冯熙胜
   • 冯星渊
   • 冯镜方
   • 冯春文
   • 冯熙盛
   • 冯识睿
   • 冯幽瑞
   • 冯识方
   • 冯镜华
   • 冯信豪
   • 冯星齐
   • 冯幽睿
   • 冯思睿
   • 冯新云
   • 冯信韶
   • 冯圣峻
   • 冯川刚
   • 冯镜豪
   • 冯信博
   • 冯星寒
   • 冯秋深
   • 冯川峰
   • 冯星诚
   • 冯裕博
   • 冯识瑞
   • 冯鹏睿
   • 冯川祖
   • 冯施普
   • 冯星维
   • 冯信玮
   • 冯川瀚
   • 冯镜瑜
   • 冯靖闲
   • 冯识华
   • 冯新胜
   • 冯星瑞
   • 冯镜韶
   • 冯靖渊
   • 冯星玮
   • 冯镜齐
   • 冯新雄
   • 冯熙刚
   • 冯圣超
   • 冯新恩
   • 冯施瑞
   • 冯秋胜
   • 冯裕峻
   • 冯圣刚
   • 冯新洋
   • 冯新盛
   • 冯识帆
   • 冯商轩
   • 冯识亦
   • 冯晨轩
   • 冯雪峻
   • 冯镜冰
   • 冯绍轩
   • 冯镜名
   • 冯晨峰
   • 冯商峻
   • 冯镜帆
   • 冯野刚
   • 冯韵舟
   • 冯绍洋
   • 冯镜宇
   • 冯晨书
   • 冯商峰
   • 冯伟峻
   • 冯绍峻
   • 冯伟宸
   • 冯镜舟
   • 冯识宇
   • 冯绍刚
   • 冯镜西
   • 冯镜向
   • 冯浩峻
   • 冯伟刚
   • 冯浩修
   • 冯商翔
   • 冯信霖
   • 冯星润
   • 冯绍云
   • 冯浩盛
   • 冯绍捷
   • 冯绍寒
   • 冯晨超
   • 冯伟超
   • 冯伟盛
   • 冯晨云
   • 冯春翰
   • 冯幽锦
   • 冯信勋
   • 冯晨翔
   • 冯识霖
   • 冯镜锦
   • 冯识运
   • 冯绍渊
   • 冯商博
   • 冯信翰
   • 冯浩然
   • 冯伟捷
   • 冯紫胜
   • 冯浩朝
   • 冯野胜
   • 冯镜霖
   • 冯信锦
   • 冯伟胜
   • 冯识翰
   • 冯绍闲
   • 冯紫然
   • 冯浩捷
   • 冯鹏锦
   • 冯星锦
   • 冯星融
   • 冯浩胜
   • 冯识锦
   • 冯浩顺
   • 冯镜运
   • 冯海尊
   • 冯识勋
   • 冯瀚川
   • 冯千凡

   冯姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 冯信清
   • 冯冠闲
   • 冯新渊
   • 冯建方
   • 冯敬博
   • 冯建闲
   • 冯星博
   • 冯熙博
   • 冯楷渊
   • 冯新博
   • 冯敬洪
   • 冯星豪
   • 冯风荣
   • 冯建雄
   • 冯鹏齐
   • 冯敬寒
   • 冯风尧
   • 冯肖云
   • 冯敬普
   • 冯星闲
   • 冯波齐
   • 冯楠瀚
   • 冯敬清
   • 冯熙栋
   • 冯肖博
   • 冯靖博
   • 冯波钦
   • 冯柏博
   • 冯新欢
   • 冯熙高
   • 冯星福
   • 冯鹏诚
   • 冯熙皓
   • 冯星华
   • 冯风博
   • 冯波盛
   • 冯敬云
   • 冯建云
   • 冯熙捷
   • 冯施豪
   • 冯识福
   • 冯冠雄
   • 冯熙顺
   • 冯建豪
   • 冯鹏仁
   • 冯楠云
   • 冯风齐
   • 冯冠华
   • 冯熙峻
   • 冯柏渊
   • 冯琪洋
   • 冯靖云
   • 冯熙寒
   • 冯风豪
   • 冯熙闲
   • 冯鹏文
   • 冯建文
   • 冯波豪
   • 冯信文
   • 冯敬峰
   • 冯波元
   • 冯风诚
   • 冯风瑞
   • 冯楷博
   • 冯熙瀚
   • 冯星文
   • 冯柏福
   • 冯靖洋
   • 冯镜文
   • 冯楠雄
   • 冯风顺
   • 冯柏清
   • 冯建华
   • 冯星雄
   • 冯风云
   • 冯鹏嘉
   • 冯新峰
   • 冯鹏瑞
   • 冯风杰
   • 冯风寒
   • 冯风元
   • 冯熙云
   • 冯风盛
   • 冯波清
   • 冯识豪
   • 冯裕瀚
   • 冯波文
   • 冯熙胜
   • 冯星渊
   • 冯冠文
   • 冯熙尧
   • 冯镜方
   • 冯春文
   • 冯风月
   • 冯熙盛
   • 冯识方
   • 冯敬洋
   • 冯镜华
   • 冯楷瀚
   • 冯信豪
   • 冯波荣
   • 冯风轻
   • 冯建渊
   • 冯风华
   • 冯新云
   • 冯晖杰
   • 冯楠博
   • 冯侠文
   • 冯熙原
   • 冯镜豪
   • 冯熙欢
   • 冯信博
   • 冯星寒
   • 冯楷峰
   • 冯秋深
   • 冯川峰
   • 冯鹏豪
   • 冯鹏荣
   • 冯裕博
   • 冯风栋
   • 冯鹏睿
   • 冯施普
   • 冯波云
   • 冯川瀚
   • 冯琪云
   • 冯靖闲
   • 冯冠豪
   • 冯识华
   • 冯冠熊
   • 冯靖渊
   • 冯新雄
   • 冯莫闲
   • 冯楠渊
   • 冯敬恒
   • 冯熙刚
   • 冯楷闲
   • 冯风嘉
   • 冯柏华
   • 冯新洋
   • 冯浩洋
   • 冯识帆
   • 冯鹏旭
   • 冯浩原
   • 冯康峰
   • 冯若峰
   • 冯雪峻
   • 冯若洪
   • 冯镜冰
   • 冯国峰
   • 冯彬恒
   • 冯镜名
   • 冯晨峰
   • 冯浩恒
   • 冯国洪
   • 冯彬洋
   • 冯浩峰
   • 冯鹏吉
   • 冯强洋
   • 冯镜帆
   • 冯绍洋
   • 冯雪芹
   • 冯商峰
   • 冯浩高
   • 冯浩气
   • 冯强恒
   • 冯若恒
   • 冯健洋
   • 冯镜向
   • 冯浩峻
   • 冯健洪
   • 冯浩修
   • 冯瀚兴
   • 冯瀚毅
   • 冯瀚辉
   • 冯瀚庆
   • 冯瀚贤
   • 冯瀚标
   • 冯若普
   • 冯劲翰
   • 冯信霖
   • 冯浩棋
   • 冯星润
   • 冯望博
   • 冯国云
   • 冯康云
   • 冯绍云
   • 冯浩盛
   • 冯国闲
   • 冯冠霖
   • 冯浩渊
   • 冯绍寒
   • 冯风桦
   • 冯强雄
   • 冯晨云
   • 冯春翰
   • 冯浩闲
   • 冯国清
   • 冯康博
   • 冯雪博
   • 冯健闲

   冯姓历史名人:

   冯梦龙:明末小说家,通经学,善诗文,尤以小说词曲见长,辑有时代话本集《喻世名言》、《警世通言》、《醒世恒言》,合称'三言'。
   冯道:五代时历任四朝宰相,在相位20余年。他在后唐任宰相期间,倡议由田敏等人在国子监校定《九经》文字,并组织刻工雕印,至后周完成,后世称'五代监本'。官府大规模刻书自此始。
   冯子材:清末著名的老将军。他曾在年近70岁时,在广西镇南关、谅山等地大败法国军,取得镇南关大捷,其名威震边关。
   冯缭:中国第一位女政治家、女外交家。公元前101年,随汉解忧公主远嫁和亲到了乌孙国。由于她多才多智,成为解忧公主的得力助手。后嫁给乌孙右大将。她在协助公主加强汉朝同西域诸国之间的友好关系,作出了很大贡献,深得西域各国的敬服。尊称她为'冯夫人'。
   冯玉祥:近代爱国将领。1993年任抗日同盟军总司令,多次击败日寇,收复许多失地。建国前夕,因乘船失火,受伤身死。

   冯姓聚集地:

   迁徙分布
   战国时有冯亭,入赵,拒秦战死,其宗族分散,有的留上党潞县,有的在赵,子孙有许多为将相。至西汉文帝时、车骑都尉冯唐徙居安陵,其弟冯骞自上党徙居京兆杜陵。此外,先秦时代,冯氏已有徙居今山东者。三国以前,冯氏还有迁至今四川的射洪、中江、渠县等地及湖北公安者,东晋末,冯氏又有徙居和龙者。唐玄宗时著名宦官高力士,本为冯盎之曾孙,后为宦官高延福收养,改姓高,此为冯姓改为高姓者。唐末黄巢起义时,中原冯氏有一支避难南迁福建宁化石壁,宋代分出上杭、漳州、武平等支脉,至宋末元初,上杭冯氏有的又南迁至广东的平远、潮州、揭阳,后再迁至丰顺、梅州等地。清康熙至乾隆年间,广东、福建冯氏有数支移居台湾,此后,有的又远播海外。
   堂号
   '同舆堂'或'三同堂':根据《后魏书》记载,冯诞和后魏高祖同岁,幼同学,娶高祖妹安乐公主为驸马都尉。他常和高祖同舆而行,所以称'同舆堂'。又同案而食,同砚而学--同舆、同砚、同案,所以叫'三同堂'。
   '市义堂':战国时冯驩,是孟尝君的食客。起初孟尝君对他只当一般门客对待,后来孟尝君派他到薛地,他把所有帐户叫来,宣布将债券烧掉,给所有帐户解决了困难。冯驩回去后,对孟尝君说:'讨来的钱我全部买了'义'带回来。'(市就是买)。孟尝君当时不懂这句话的意思,后来,孟尝君罢了官到薛地去,薛人夹道欢迎,这时孟尝君才省悟地感谢冯驩说:'今天我尝到了你替我买的珍贵物品--义,这可是万金难买呀!'

   Tags:    百家姓  五行起名 

   热门文章