<blockquote class="a2k0g"></blockquote>

  <kbd class="puo"></kbd>

  1. <em class="m3d2"></em>

  2. <sup class="87wvw"><label class="87wvw"></label></sup>
    1. 郑姓男孩名字大全(带五行)

     时间:2020-11-12 11:42:47

     郑姓在宋版《百家姓》中排名第七位。至2006年,根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明,按人口排序,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓)。大陆郑姓人口约为936万,约占大陆总人口的0.78%。那么郑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

     • 郑乔月
     • 郑皓月
     • 郑寒元
     • 郑棋文
     • 郑乔天
     • 郑棋天
     • 郑皓文
     • 郑皓天
     • 郑景元
     • 郑景天
     • 郑棕天
     • 郑景文
     • 郑棋元
     • 郑博月
     • 郑棕元
     • 郑博元
     • 郑皓元
     • 郑皓方
     • 郑智元
     • 郑杰元
     • 郑渊元
     • 郑杰方
     • 郑寒月
     • 郑乔文
     • 郑乔宁
     • 郑渊嘉
     • 郑景宁
     • 郑楠耀
     • 郑渊荣
     • 郑云轻
     • 郑智嘉
     • 郑博嘉
     • 郑皓荣
     • 郑皓福
     • 郑敬耀
     • 郑敬瀚
     • 郑尧荣
     • 郑杰豪
     • 郑乔华
     • 郑博荣
     • 郑棕宁
     • 郑乔豪
     • 郑皓嘉
     • 郑棋豪
     • 郑景豪
     • 郑智荣
     • 郑景嘉
     • 郑楷瀚
     • 郑敬腾
     • 郑楠瀚
     • 郑棋嘉
     • 郑棕嘉
     • 郑楷腾
     • 郑雄荣
     • 郑杰宁
     • 郑皓宁
     • 郑棋荣
     • 郑乔嘉
     • 郑棋语
     • 郑棕华
     • 郑棋福
     • 郑尧畅
     • 郑敬凡
     • 郑敬琦
     • 郑敬照
     • 郑煜祺
     • 郑熙敬
     • 郑鼎业
     • 郑祺义
     • 郑敬驰
     • 郑熙楠
     • 郑敬晖
     • 郑涛东
     • 郑松昊
     • 郑敬群
     • 郑琪义
     • 郑楠敬
     • 郑琪熙
     • 郑楠鼎
     • 郑杰鹤
     • 郑楠义
     • 郑尧鹤
     • 郑敬熙
     • 郑松林
     • 郑楠楠
     • 郑楠晖
     • 郑楷敬
     • 郑敬楠
     • 郑楠熙
     • 郑丰季
     • 郑楷熙
     • 郑熙楷
     • 郑鼎义
     • 郑丰林
     • 郑敬里
     • 郑楷群
     • 郑熙义
     • 郑楷琦
     • 郑松奇
     • 郑楠楷
     • 郑敬港
     • 郑涛奇
     • 郑敬业
     • 郑敬楷
     • 郑楷义
     • 郑敬敬
     • 郑松腾
     • 郑松瀚
     • 郑尧瀚
     • 郑杰腾
     • 郑深蓝
     • 郑棋瀚
     • 郑乔腾
     • 郑棋腾
     • 郑棕宝
     • 郑棕耀
     • 郑景宝
     • 郑棕腾
     • 郑景瀚
     • 郑棋宝
     • 郑皓耀
     • 郑乔耀
     • 郑杰瀚
     • 郑杰宝
     • 郑尧腾
     • 郑杰耀
     • 郑皓腾
     • 郑桦鸿
     • 郑向乔
     • 郑朴鸿
     • 郑旭庭
     • 郑旭尧
     • 郑名尧
     • 郑旭乔
     • 郑向杰
     • 郑名景
     • 郑吉杰
     • 郑名杉
     • 郑向言
     • 郑名凯
     • 郑向凯
     • 郑名乔
     • 郑旭哲
     • 郑曲杰
     • 郑旭杰
     • 郑旭博
     • 郑旭棋
     • 郑曲博
     • 郑名杰
     • 郑吉凯
     • 郑旭清
     • 郑旭栋
     • 郑吉宏
     • 郑旭云
     • 郑旭渊
     • 郑旭皓
     • 郑向皓
     • 郑旭智
     • 郑旭伦
     • 郑全杰
     • 郑名皓
     • 郑旭志
     • 郑桦谦
     • 郑冰杰
     • 郑桦高
     • 郑旭耀
     • 郑瑾高
     • 郑瑾原
     • 郑晓耕
     • 郑晓桐
     • 郑桦恒
     • 郑旭瀚
     • 郑旭腾
     • 郑鹏君
     • 郑桦洋
     • 郑桦哲
     • 郑翰高
     • 郑天凯
     • 郑松庆
     • 郑文皓
     • 郑文尧
     • 郑雨杭
     • 郑天杰
     • 郑果易
     • 郑月皓
     • 郑果雨
     • 郑东奇
     • 郑木棕
     • 郑月乔
     • 郑木乔
     • 郑果明
     • 郑果岸
     • 郑宜东
     • 郑松德
     • 郑月普
     • 郑松标
     • 郑方杰
     • 郑文栋
     • 郑月凯
     • 郑果来

     郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

     • 郑乔天
     • 郑棋天
     • 郑皓天
     • 郑智天
     • 郑景天
     • 郑棕天
     • 郑智元
     • 郑乔宁
     • 郑景宁
     • 郑楠耀
     • 郑智嘉
     • 郑圣耀
     • 郑敬耀
     • 郑智玮
     • 郑棕宁
     • 郑智图
     • 郑智荣
     • 郑敬腾
     • 郑圣腾
     • 郑楷腾
     • 郑智畅
     • 郑杰宁
     • 郑皓宁
     • 郑智硕
     • 郑尧畅
     • 郑智宁
     • 郑敬照
     • 郑圣鼎
     • 郑煜祺
     • 郑鼎业
     • 郑敬驰
     • 郑松昊
     • 郑鼎烟
     • 郑楠鼎
     • 郑丰季
     • 郑丰昊
     • 郑圣驰
     • 郑鼎义
     • 郑丰林
     • 郑敬里
     • 郑松腾
     • 郑丰耀
     • 郑杰腾
     • 郑乔腾
     • 郑智腾
     • 郑棋腾
     • 郑棕宝
     • 郑棕耀
     • 郑景宝
     • 郑棕腾
     • 郑棋宝
     • 郑皓耀
     • 郑乔耀
     • 郑杰宝
     • 郑尧腾
     • 郑杰耀
     • 郑智宝
     • 郑皓腾
     • 郑亦凌
     • 郑全佑
     • 郑亦哲
     • 郑旭庭
     • 郑全智
     • 郑亦展
     • 郑宇哲
     • 郑宇庭
     • 郑瑾隆
     • 郑旭哲
     • 郑亦伦
     • 郑亦志
     • 郑亦智
     • 郑旭智
     • 郑旭伦
     • 郑亦烈
     • 郑全杰
     • 郑宇志
     • 郑亦庭
     • 郑旭志
     • 郑宇智
     • 郑旭耀
     • 郑瑾高
     • 郑瑾原
     • 郑晓耕
     • 郑光耀
     • 郑瑾烈
     • 郑道哲
     • 郑晓桐
     • 郑宇宝
     • 郑瑾轩
     • 郑旭腾
     • 郑达城
     • 郑瑾哲
     • 郑晓城
     • 郑亦耀
     • 郑宇耀
     • 郑宇腾
     • 郑桦哲
     • 郑天凯
     • 郑彤彤
     • 郑昊岩
     • 郑天杰
     • 郑果易
     • 郑依征
     • 郑昊忠
     • 郑松德
     • 郑丰磊
     • 郑果来
     • 郑昊坤
     • 郑天景
     • 郑丰乐
     • 郑果昊
     • 郑昊东
     • 郑天皓
     • 郑丰贤
     • 郑依忠
     • 郑天智
     • 郑天栋
     • 郑彤彤
     • 郑玮天
     • 郑月宁
     • 郑智宇
     • 郑天荣
     • 郑智光
     • 郑皓光
     • 郑天硕
     • 郑月畅
     • 郑荣天
     • 郑棋全
     • 郑智旭
     • 郑天玮
     • 郑智全
     • 郑尧光
     • 郑棕光
     • 郑棋光
     • 郑景光
     • 郑皓全
     • 郑昊松
     • 郑楷韬
     • 郑畅翔
     • 郑玮智
     • 郑荣智
     • 郑果晋
     • 郑昊庭
     • 郑果伦
     • 郑果展
     • 郑果哲
     • 郑昊轩
     • 郑昊伦
     • 郑果庭
     • 郑依伦
     • 郑果凌
     • 郑昊哲
     • 郑彤轩
     • 郑敬冬
     • 郑古章
     • 郑棋隆
     • 郑景灿
     • 郑智灿
     • 郑古振
     • 郑景隆
     • 郑皓隆
     • 郑杰遥
     • 郑智谦
     • 郑智远
     • 郑冬彬
     • 郑古翎
     • 郑冬健
     • 郑棋励
     • 郑皓哲
     • 郑敬璋
     • 郑敬达
     • 郑棋耿
     • 郑乔哲
     • 郑木泰
     • 郑乔晋
     • 郑天幽
     • 郑敬瑾
     • 郑宝宇
     • 郑鼎达
     • 郑智高
     • 郑楷瑾
     • 郑古易
     • 郑杰哲
     • 郑鼎勋
     • 郑天南
     • 郑智伦
     • 郑圣达
     • 郑景庭
     • 郑天柏
     • 郑鼎龙
     • 郑杰伦
     • 郑杰晋
     • 郑鼎璋
     • 郑玉彤
     • 郑楠璋
     • 郑楷龙
     • 郑鼎融
     • 郑天劲
     • 郑棋哲
     • 郑棋伦

     郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

     • 郑朝引
     • 郑钦玮
     • 郑善玮
     • 郑朝境
     • 郑圣耀
     • 郑捷玮
     • 郑智玮
     • 郑朝玮
     • 郑捷硕
     • 郑钦维
     • 郑朝维
     • 郑圣腾
     • 郑朝硕
     • 郑智硕
     • 郑善维
     • 郑圣川
     • 郑圣鼎
     • 郑捷誉
     • 郑靖意
     • 郑新圣
     • 郑善誉
     • 郑圣驰
     • 郑圣靖
     • 郑朝誉
     • 郑圣傲
     • 郑懿轩
     • 郑宇善
     • 郑任延
     • 郑宇盛
     • 郑亦凌
     • 郑宇轩
     • 郑全佑
     • 郑亦哲
     • 郑如佑
     • 郑亦顺
     • 郑亦辰
     • 郑亦轩
     • 郑亦展
     • 郑西翔
     • 郑宇哲
     • 郑宇庭
     • 郑亦佑
     • 郑舟轩
     • 郑宇捷
     • 郑西轩
     • 郑任翔
     • 郑宇均
     • 郑宇辰
     • 郑亦伦
     • 郑舟佑
     • 郑亦斯
     • 郑亦钦
     • 郑亦志
     • 郑亦智
     • 郑宇翔
     • 郑亦善
     • 郑亦均
     • 郑宇超
     • 郑宇胜
     • 郑亦余
     • 郑宇顺
     • 郑宇刚
     • 郑亦烈
     • 郑亦延
     • 郑宇志
     • 郑亦庭
     • 郑亦城
     • 郑亦尊
     • 郑亦峻
     • 郑舟辰
     • 郑宇峻
     • 郑亦书
     • 郑宇智
     • 郑宇恩
     • 郑亦胜
     • 郑亦笑
     • 郑亦秀
     • 郑识辰
     • 郑镜辰
     • 郑识均
     • 郑镜余
     • 郑韵辰
     • 郑宇宝
     • 郑瑾轩
     • 郑镜延
     • 郑达城
     • 郑晓城
     • 郑镜佑
     • 郑亦耀
     • 郑宇耀
     • 郑识佑
     • 郑识延
     • 郑宇腾
     • 郑昊岩
     • 郑依征
     • 郑昌依
     • 郑岩坤
     • 郑丰磊
     • 郑昊坤
     • 郑昌坤
     • 郑岩昌
     • 郑金坤
     • 郑依忠
     • 郑玮天
     • 郑玮仁
     • 郑智宇
     • 郑引诚
     • 郑天硕
     • 郑捷宇
     • 郑捷亦
     • 郑朝羽
     • 郑天玮
     • 郑善宇
     • 郑钦宇
     • 郑朝亦
     • 郑少维
     • 郑睿翔
     • 郑瑜翔
     • 郑玮翔
     • 郑瑞翔
     • 郑畅翔
     • 郑玮智
     • 郑玮胜
     • 郑依城
     • 郑尚轩
     • 郑岩城
     • 郑金城
     • 郑昌轩
     • 郑昊轩
     • 郑依伦
     • 郑岩书
     • 郑彤轩
     • 郑圣永
     • 郑钦阳
     • 郑世伟
     • 郑捷阳
     • 郑捷远
     • 郑智远
     • 郑新永
     • 郑天幽
     • 郑捷轩
     • 郑宝宇
     • 郑鼎勋
     • 郑钦轩
     • 郑圣锦
     • 郑圣达
     • 郑朝城
     • 郑世坤
     • 郑鼎融
     • 郑钦境
     • 郑丰岩
     • 郑宇良
     • 郑西辰
     • 郑亦刚
     • 郑西佑
     • 郑亦良
     • 郑宇耿
     • 郑丰逸
     • 郑尚坤
     • 郑天翔
     • 郑诚翔
     • 郑岩哲
     • 郑岩轩
     • 郑岩峻
     • 郑朝轩
     • 郑捷益
     • 郑圆融
     • 郑新融
     • 郑圣龙
     • 郑圣瑾
     • 郑引泰
     • 郑智城
     • 郑任轩
     • 郑亦晋
     • 郑捷羽
     • 郑朝宇
     • 郑朝远
     • 郑玮韵
     • 郑新勋
     • 郑朝阳
     • 郑善轩
     • 郑智轩

     郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

     • 郑捷文
     • 郑朝文
     • 郑捷方
     • 郑善仁
     • 郑朝仁
     • 郑朝方
     • 郑博仁
     • 郑朝引
     • 郑渊仁
     • 郑捷仁
     • 郑钦玮
     • 郑博瑞
     • 郑钦瑞
     • 郑善诚
     • 郑捷实
     • 郑善玮
     • 郑朝诚
     • 郑捷睿
     • 郑捷豪
     • 郑新瀚
     • 郑寒睿
     • 郑捷韶
     • 郑朝境
     • 郑朝睿
     • 郑钦华
     • 郑捷玮
     • 郑寒诚
     • 郑善睿
     • 郑捷诚
     • 郑朝韶
     • 郑朝玮
     • 郑博齐
     • 郑捷硕
     • 郑博诚
     • 郑朝豪
     • 郑渊诚
     • 郑捷华
     • 郑朝齐
     • 郑朝实
     • 郑朝银
     • 郑博睿
     • 郑善韶
     • 郑钦维
     • 郑朝维
     • 郑朝瑞
     • 郑朝硕
     • 郑捷齐
     • 郑钦睿
     • 郑钦豪
     • 郑钦诚
     • 郑裕瀚
     • 郑朝华
     • 郑钦韶
     • 郑善维
     • 郑捷瑜
     • 郑钦瑜
     • 郑圣川
     • 郑靖川
     • 郑熙川
     • 郑新川
     • 郑靖晖
     • 郑熙裕
     • 郑捷誉
     • 郑靖意
     • 郑涛承
     • 郑裕熙
     • 郑靖熙
     • 郑新靖
     • 郑新圣
     • 郑裕新
     • 郑善誉
     • 郑靖新
     • 郑熙靖
     • 郑圣靖
     • 郑新晖
     • 郑新熙
     • 郑靖裕
     • 郑裕靖
     • 郑朝誉
     • 郑钦瀚
     • 郑善瀚
     • 郑捷瀚
     • 郑朝瀚
     • 郑宇善
     • 郑舟书
     • 郑任延
     • 郑如盛
     • 郑西宵
     • 郑任宏
     • 郑宇盛
     • 郑任清
     • 郑如佑
     • 郑亦顺
     • 郑西翔
     • 郑名捷
     • 郑名斯
     • 郑向盛
     • 郑百胜
     • 郑名善
     • 郑舟轩
     • 郑宇捷
     • 郑西轩
     • 郑任翔
     • 郑西宏
     • 郑名峻
     • 郑舟洋
     • 郑舟宏
     • 郑舟佑
     • 郑亦斯
     • 郑如峰
     • 郑亦钦
     • 郑任江
     • 郑润聪
     • 郑西超
     • 郑亦善
     • 郑名祖
     • 郑宇超
     • 郑任峻
     • 郑任盛
     • 郑宇胜
     • 郑宇顺
     • 郑宇刚
     • 郑西峰
     • 郑舟朋
     • 郑亦尊
     • 郑亦峻
     • 郑舟辰
     • 郑宇峻
     • 郑亦书
     • 郑舟超
     • 郑向超
     • 郑亦胜
     • 郑西博
     • 郑如云
     • 郑亦笑
     • 郑亦秀
     • 郑识辰
     • 郑镜辰
     • 郑识均
     • 郑冰释
     • 郑镜余
     • 郑镜朋
     • 郑任瀚
     • 郑镜江
     • 郑润峻
     • 郑润刚
     • 郑镜延
     • 郑翰峻
     • 郑镜佑
     • 郑润书
     • 郑镜宏
     • 郑识佑
     • 郑识延
     • 郑识江
     • 郑识宏
     • 郑尚明
     • 郑少博
     • 郑昌依
     • 郑金承
     • 郑少云
     • 郑雨青
     • 郑仁顺
     • 郑昌秉
     • 郑尚雨
     • 郑明昌
     • 郑文胜
     • 郑昌雨
     • 郑方善
     • 郑承昌
     • 郑方超
     • 郑青尚
     • 郑方胜
     • 郑昌坤
     • 郑尚昌
     • 郑尚青
     • 郑昌承
     • 郑文钦
     • 郑文盛
     • 郑岩昌
     • 郑承雨
     • 郑金坤
     • 郑文顺
     • 郑岸青
     • 郑尚岸
     • 郑钦帆
     • 郑钦冰
     • 郑钦舟
     • 郑玮仁
     • 郑瑜文
     • 郑瑞文
     • 郑捷帆
     • 郑云舟
     • 郑引诚
     • 郑誓文
     • 郑诚文
     • 郑寒舟
     • 郑仁华
     • 郑捷宇
     • 郑文诚
     • 郑文瑜

     郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

     • 郑寒元
     • 郑棋文
     • 郑皓文
     • 郑博文
     • 郑捷文
     • 郑博方
     • 郑景文
     • 郑朝文
     • 郑捷方
     • 郑博月
     • 郑朝方
     • 郑博元
     • 郑博仁
     • 郑皓方
     • 郑雄文
     • 郑渊元
     • 郑杰方
     • 郑渊仁
     • 郑寒月
     • 郑乔文
     • 郑博瑞
     • 郑渊嘉
     • 郑博福
     • 郑渊荣
     • 郑云轻
     • 郑捷豪
     • 郑新瀚
     • 郑寒睿
     • 郑博嘉
     • 郑皓福
     • 郑钦华
     • 郑博闻
     • 郑敬瀚
     • 郑寒诚
     • 郑杰豪
     • 郑乔华
     • 郑博荣
     • 郑乔豪
     • 郑棋豪
     • 郑博齐
     • 郑景豪
     • 郑博诚
     • 郑朝豪
     • 郑楷瀚
     • 郑渊诚
     • 郑捷华
     • 郑楠瀚
     • 郑博睿
     • 郑雄豪
     • 郑雄荣
     • 郑钦豪
     • 郑裕瀚
     • 郑朝华
     • 郑熙瀚
     • 郑棕华
     • 郑棋福
     • 郑博华
     • 郑博豪
     • 郑熙川
     • 郑敬凡
     • 郑靖晖
     • 郑熙敬
     • 郑云鹤
     • 郑涛明
     • 郑熙楠
     • 郑敬晖
     • 郑熙裕
     • 郑涛东
     • 郑涛承
     • 郑琪熙
     • 郑裕熙
     • 郑杰鹤
     • 郑尧鹤
     • 郑敬熙
     • 郑楠晖
     • 郑靖熙
     • 郑楠熙
     • 郑涛雨
     • 郑楷熙
     • 郑熙楷
     • 郑博鹤
     • 郑熙靖
     • 郑新晖
     • 郑涛岸
     • 郑熙义
     • 郑新熙
     • 郑敬港
     • 郑涛奇
     • 郑涛瀚
     • 郑松瀚
     • 郑博瀚
     • 郑尧瀚
     • 郑钦瀚
     • 郑深蓝
     • 郑棋瀚
     • 郑渊瀚
     • 郑善瀚
     • 郑景瀚
     • 郑杰瀚
     • 郑捷瀚
     • 郑朝瀚
     • 郑桦鸿
     • 郑向云
     • 郑向乔
     • 郑任宏
     • 郑任清
     • 郑名云
     • 郑润鸿
     • 郑朴鸿
     • 郑名峰
     • 郑名捷
     • 郑名尧
     • 郑向杰
     • 郑名斯
     • 郑润泽
     • 郑向盛
     • 郑百胜
     • 郑名景
     • 郑向恒
     • 郑名杉
     • 郑向言
     • 郑名善
     • 郑名凯
     • 郑向凯
     • 郑名乔
     • 郑旭博
     • 郑西宏
     • 郑曲博
     • 郑名峻
     • 郑名杰
     • 郑名洪
     • 郑名江
     • 郑舟洋
     • 郑名宏
     • 郑旭清
     • 郑舟宏
     • 郑吉宏
     • 郑旭云
     • 郑旭渊
     • 郑如峰
     • 郑任江
     • 郑润聪
     • 郑名博
     • 郑名祖
     • 郑向皓
     • 郑冰宏
     • 郑向洋
     • 郑翰泽
     • 郑向峰
     • 郑百宏
     • 郑名皓
     • 郑西峰
     • 郑舟朋
     • 郑向超
     • 郑西博
     • 郑如云
     • 郑向宏
     • 郑冰杰
     • 郑润洪
     • 郑冰释
     • 郑鹏宏
     • 郑镜朋
     • 郑任瀚
     • 郑镜江
     • 郑桦恒
     • 郑润峻
     • 郑旭瀚
     • 郑鹏君
     • 郑润刚
     • 郑翰峻
     • 郑名瀚
     • 郑润书
     • 郑镜宏
     • 郑桦洋
     • 郑润峰
     • 郑识江
     • 郑识宏
     • 郑翰高
     • 郑润恒
     • 郑文雄
     • 郑文皓
     • 郑文尧
     • 郑雨杭
     • 郑果雨
     • 郑尚明
     • 郑少博
     • 郑涛辉
     • 郑果明
     • 郑果岸
     • 郑少云
     • 郑雨青
     • 郑月普
     • 郑文博
     • 郑方杰
     • 郑文栋
     • 郑昌秉
     • 郑文渊
     • 郑雨果
     • 郑月清
     • 郑尚雨

     郑姓历史名人:

     郑板桥:清朝书画家,善画兰竹,秀丽苍劲,亦工书法,所创'板桥体'独具风格,号称'三绝',是'扬州八怪'之一。
     郑成功:明末名将,唐王赐姓朱名成功,授总统使、诏讨大将军,时人称'国姓爷'。
     郑和:明航海家,本姓马,小字三宝,回族。明入宫为宦官,后从燕王起兵,有功,赐姓郑,曾奉命率舰队七下西洋,途经三十余国,最远曾达非洲东岸、红海和伊斯兰圣地麦加。
     郑国:战国时代的水利家,韩国人。出任关中史官,开凿灌溉渠,称为'郑国渠'。
     郑光祖:元朝著名剧作家,他和关汉卿、马致远、白朴被誉为'元曲四大家',有代表作《倩女幽魂》。
     郑虔:唐朝学者、画家。诗词、书法、画俱佳,尤以山水画见长,玄宗皇帝为之题字'郑虔三绝'。
     郑旦:春秋晚期,吴、越时的巾帼人物。郑旦即西施,经过训练,送到吴国作内应,越王勾践卧薪尝胆,得以'十年生聚,十年教训',终于灭吴。

     郑姓聚集地:

     迁徙分布
     郑氏最早的发源地是今河南省的新郑县。在战国时因为韩国所灭,便散迁到河南东部及山东、安徽等地间。秦时,19世孙郑袭迁司州河南洛阳。27世孙郑其举族迁回荥阳。秦汉以后,郑姓已迁入邻近地区,主要以今山东、安徽、陕西、山西等境为其分布的主要地区。其后29世孙郑宾居山东高密。31世孙郑众之子安世迁居咸阳。因汉武帝令'强宗大族,不得聚居',有24世孙南迁至浙江会稽山阴。郑姓大举南迁始于'永嘉之乱'之时。西晋永嘉二年,'中原板荡,衣冠始入闽者八族',其中第四姓即为郑姓。唐初,河南郑氏又有随陈政、陈元光父子移居福建者。唐末,又有河南故始郑氏随王潮、王审之入闽。播迁至海外,始于清朝,现分布于泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、加拿大、美国等国家。
     郑姓在台湾是一个满缀着荣耀的姓氏,在台湾是第十二大姓,说到台湾的郑氏,人们自然会想起明代收复台湾的郑成功,是他率领数万将士驱走荷兰殖民者,使台湾回到祖国的怀抱。此后他留居台湾,使岛上多一郑姓,所以郑成功是台湾郑姓的开山始祖。郑成功收复台湾五月后病死,传至其孙郑克爽时被满清征服,清延曾下令郑成功后裔及所有郑氏人员全部离台回大陆,可郑姓不仅后裔并未执行,都躲避匿藏起来。大陆郑氏以源源不断涌入台湾,也有郑成功后世族人为避清廷注意之故所致。
     堂号
     '博经堂':东汉郑玄,博览群经,几千人从远方来拜他为师。西汉时期的读书人大都专治一经,郑玄却独自力主博通。
     '安远堂':汉宣帝时,郑吉为侍郎,那时外侮屡屡来犯,郑吉打败了车师,使日逐投降。于是皇帝提他当司马。为了西方国境的安全,又派他为西域都护,封安远侯。

     Tags:    百家姓  五行起名 

     热门文章