<em class="865jp"></em>
   <em class="rev9g9j"></em>
  1. <kbd class="f8qc"></kbd>
  2. <kbd class="hrza"></kbd>

   1. <sup class="vsxbzw6y"></sup>

   2. 郭姓男孩名字大全(带五行)

    时间:2020-11-12 11:42:43

    郭姓在宋版《百家姓》中位列第144位。截至2015年,当代郭姓的人口达到1490余万,是中国第17大姓,大约占中国总人口的1.15%。那么郭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 郭松嘉
    • 郭宝元
    • 郭宝谦
    • 郭涛荣
    • 郭伦荣
    • 郭松陌
    • 郭哲嘉
    • 郭哲荣
    • 郭伦旭
    • 郭哲语
    • 郭丰嘉
    • 郭松豪
    • 郭晋嘉
    • 郭展荣
    • 郭瀚月
    • 郭松福
    • 郭松图
    • 郭哲旭
    • 郭晋荣
    • 郭瀚元
    • 郭怀元
    • 郭瀚吉
    • 郭展君
    • 郭冠良
    • 郭柏江
    • 郭冠江
    • 郭柏君
    • 郭波言
    • 郭肖朋
    • 郭冠朋
    • 郭俊材
    • 郭建志
    • 郭瀚曲
    • 郭建利
    • 郭冠伯
    • 郭柏志
    • 郭哲言
    • 郭波杉
    • 郭炫谷
    • 郭建江
    • 郭建君
    • 郭泰君
    • 郭冠宏
    • 郭冠君
    • 郭劲杉
    • 郭泰贤
    • 郭炫庆
    • 郭果原
    • 郭冠震
    • 郭松庆
    • 郭柏德
    • 郭雨高
    • 郭松德
    • 郭柏辉
    • 郭丰贤
    • 郭果峰
    • 郭丰庆
    • 郭宜峰
    • 郭建庆
    • 郭柏毅
    • 郭果烈
    • 郭明高
    • 郭波贤
    • 郭冠辉
    • 郭涛庆
    • 郭果晋
    • 郭冠庆
    • 郭冠德
    • 郭柯辉
    • 郭冠霄
    • 郭丰旭
    • 郭果伦
    • 郭肖辉
    • 郭建贤
    • 郭松年
    • 郭建德
    • 郭柏震
    • 郭松辉
    • 郭松帆
    • 郭果展
    • 郭丰曲
    • 郭松啸
    • 郭柏兴
    • 郭松标
    • 郭果庭
    • 郭果哲
    • 郭劲辉
    • 郭冠兴
    • 郭果洋
    • 郭波毅
    • 郭俊标
    • 郭涛毅
    • 郭冠标
    • 郭炫毅
    • 郭风啸
    • 郭俊庆
    • 郭劲霄
    • 郭果恒
    • 郭建兴
    • 郭肖乐
    • 郭丰毅
    • 郭松毅
    • 郭俊贤
    • 郭冠贤
    • 郭建辉
    • 郭松全
    • 郭泰毅
    • 郭波庆
    • 郭果凌
    • 郭果洪
    • 郭泰庆
    • 郭柯泽
    • 郭瀚业
    • 郭泰谦
    • 郭冠鸿
    • 郭晋桦
    • 郭柏鸿
    • 郭哲桦
    • 郭建隆
    • 郭瀚义
    • 郭建绩
    • 郭柏霜
    • 郭肖谦
    • 郭冠灿
    • 郭株桦
    • 郭柯鸿
    • 郭柏遥
    • 郭冠泽
    • 郭瀚楠
    • 郭肖泽
    • 郭瀚群
    • 郭冠遥
    • 郭炫谦
    • 郭冠谦
    • 郭瀚敬
    • 郭宝义
    • 郭劲鸿
    • 郭宝祺
    • 郭果霖
    • 郭果易
    • 郭宜雨
    • 郭雨奇
    • 郭果桦
    • 郭雨东
    • 郭宜明
    • 郭果岸
    • 郭宜霖
    • 郭果东
    • 郭宜奇
    • 郭昊桦
    • 郭宜东
    • 郭东雨
    • 郭雨桦
    • 郭果璋
    • 郭宜桦
    • 郭东奇
    • 郭果秉
    • 郭雨果
    • 郭明桦
    • 郭雨树
    • 郭果林
    • 郭明东
    • 郭果奇
    • 郭果龙
    • 郭果达
    • 郭昊东
    • 郭果润
    • 郭雨杭
    • 郭果杭
    • 郭果来
    • 郭果季
    • 郭宜润
    • 郭果雨
    • 郭雨观
    • 郭果昊
    • 郭雨林
    • 郭晋林
    • 郭晋东
    • 郭晋奇
    • 郭晋宜
    • 郭伦林
    • 郭展杭
    • 郭哲奇
    • 郭展东
    • 郭晋枝
    • 郭哲东
    • 郭展奇
    • 郭展林
    • 郭哲果
    • 郭松奇
    • 郭果松
    • 郭丰林
    • 郭涛奇
    • 郭东涛
    • 郭果涛
    • 郭松林
    • 郭果谨
    • 郭明松
    • 郭昊松
    • 郭宜松

    郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 郭展畅
    • 郭益宁
    • 郭益全
    • 郭轩年
    • 郭宝元
    • 郭展硕
    • 郭宝谦
    • 郭晋宇
    • 郭轩光
    • 郭益光
    • 郭伦荣
    • 郭展光
    • 郭哲宁
    • 郭展羽
    • 郭晋尘
    • 郭轩全
    • 郭晋全
    • 郭展玮
    • 郭宝天
    • 郭哲嘉
    • 郭展宁
    • 郭晋年
    • 郭哲荣
    • 郭晋宁
    • 郭伦旭
    • 郭哲宇
    • 郭哲语
    • 郭丰嘉
    • 郭晋嘉
    • 郭晋畅
    • 郭哲全
    • 郭展荣
    • 郭哲光
    • 郭展宇
    • 郭晋光
    • 郭轩宁
    • 郭哲玮
    • 郭松图
    • 郭哲旭
    • 郭晋荣
    • 郭丰硕
    • 郭晋辰
    • 郭展君
    • 郭冠良
    • 郭晋佑
    • 郭哲均
    • 郭展佑
    • 郭俊利
    • 郭幽志
    • 郭哲辰
    • 郭俊材
    • 郭展辰
    • 郭建志
    • 郭展志
    • 郭炫辰
    • 郭泰佑
    • 郭轩良
    • 郭伦辰
    • 郭宝宇
    • 郭建利
    • 郭俊延
    • 郭伦志
    • 郭柏志
    • 郭哲言
    • 郭哲利
    • 郭炫均
    • 郭炫谷
    • 郭益志
    • 郭泰君
    • 郭哲良
    • 郭泰辰
    • 郭泰延
    • 郭泰贤
    • 郭炫庆
    • 郭丰逸
    • 郭柏德
    • 郭昊庭
    • 郭松德
    • 郭丰贤
    • 郭俊欧
    • 郭依伦
    • 郭彤轩
    • 郭丰庆
    • 郭炫叶
    • 郭俊德
    • 郭果烈
    • 郭昊伦
    • 郭果晋
    • 郭冠德
    • 郭丰旭
    • 郭果伦
    • 郭松年
    • 郭建德
    • 郭昊哲
    • 郭丰磊
    • 郭岩哲
    • 郭果展
    • 郭丰曲
    • 郭果庭
    • 郭果哲
    • 郭泰德
    • 郭泰乐
    • 郭丰乐
    • 郭俊标
    • 郭炫逸
    • 郭炫毅
    • 郭俊庆
    • 郭俊逸
    • 郭肖乐
    • 郭丰毅
    • 郭丰宇
    • 郭昊轩
    • 郭泰欧
    • 郭俊贤
    • 郭松全
    • 郭泰逸
    • 郭泰毅
    • 郭幽德
    • 郭俊磊
    • 郭泰磊
    • 郭果凌
    • 郭炫德
    • 郭泰庆
    • 郭泰谦
    • 郭轩道
    • 郭宝驰
    • 郭益龙
    • 郭晋璋
    • 郭俊远
    • 郭晋桦
    • 郭哲运
    • 郭轩龙
    • 郭幽隆
    • 郭泰遥
    • 郭哲桦
    • 郭建隆
    • 郭建绩
    • 郭哲勋
    • 郭益达
    • 郭展运
    • 郭冠灿
    • 郭哲瑾
    • 郭致远
    • 郭轩达
    • 郭益瑾
    • 郭柏遥
    • 郭哲璋
    • 郭泰远
    • 郭炫绩
    • 郭哲龙
    • 郭展达
    • 郭晋龙
    • 郭晋达
    • 郭泰隆
    • 郭冠遥
    • 郭炫谦
    • 郭展融
    • 郭炫隆
    • 郭晋运
    • 郭展勋
    • 郭展龙
    • 郭宝义
    • 郭轩瑾
    • 郭轩璋
    • 郭益璋
    • 郭宝祺
    • 郭果易
    • 郭岩龙
    • 郭岩达
    • 郭依忠
    • 郭依征
    • 郭昊桦
    • 郭昊运
    • 郭果璋
    • 郭彤彤
    • 郭昊忠
    • 郭彤彤
    • 郭昊龙
    • 郭昊瑾
    • 郭果龙
    • 郭果达
    • 郭昊东
    • 郭果来
    • 郭果昊
    • 郭昊坤
    • 郭晋坤
    • 郭益彤
    • 郭晋林
    • 郭晋东
    • 郭晋奇
    • 郭晋宜
    • 郭伦林
    • 郭展杭
    • 郭展坤
    • 郭哲坤
    • 郭哲奇
    • 郭展东
    • 郭晋枝
    • 郭哲东
    • 郭轩忠

    郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 郭益宁
    • 郭益全
    • 郭轩年
    • 郭展硕
    • 郭晋宇
    • 郭轩光
    • 郭益光
    • 郭轩舟
    • 郭峻宇
    • 郭展羽
    • 郭益瑜
    • 郭轩全
    • 郭轩瑜
    • 郭展玮
    • 郭轩宇
    • 郭哲宇
    • 郭轩羽
    • 郭轩睿
    • 郭益诚
    • 郭展宇
    • 郭益玮
    • 郭轩宁
    • 郭书宇
    • 郭轩齐
    • 郭哲玮
    • 郭轩玮
    • 郭峻玮
    • 郭轩诚
    • 郭益舟
    • 郭丰硕
    • 郭轩瑞
    • 郭峻余
    • 郭书辰
    • 郭星延
    • 郭晋辰
    • 郭幽余
    • 郭幽辰
    • 郭轩余
    • 郭信佑
    • 郭晋佑
    • 郭轩延
    • 郭哲均
    • 郭展佑
    • 郭益辰
    • 郭春佑
    • 郭幽志
    • 郭哲辰
    • 郭展辰
    • 郭信辰
    • 郭益壮
    • 郭信延
    • 郭炫辰
    • 郭泰佑
    • 郭书佑
    • 郭轩良
    • 郭伦辰
    • 郭宝宇
    • 郭俊延
    • 郭轩佑
    • 郭轩辰
    • 郭星辰
    • 郭炫均
    • 郭益志
    • 郭星余
    • 郭益延
    • 郭星佑
    • 郭泰辰
    • 郭泰延
    • 郭信卫
    • 郭丰逸
    • 郭幽逸
    • 郭星卫
    • 郭俊欧
    • 郭依城
    • 郭依伦
    • 郭彤轩
    • 郭炫叶
    • 郭岩轩
    • 郭金城
    • 郭春磊
    • 郭星欧
    • 郭幽锋
    • 郭丰磊
    • 郭岩哲
    • 郭尚轩
    • 郭炫逸
    • 郭昌轩
    • 郭岩峻
    • 郭俊逸
    • 郭幽磊
    • 郭岩书
    • 郭丰宇
    • 郭昊轩
    • 郭泰欧
    • 郭星磊
    • 郭信逸
    • 郭幽锐
    • 郭星逸
    • 郭春逸
    • 郭信磊
    • 郭泰逸
    • 郭幽德
    • 郭岩城
    • 郭施欧
    • 郭俊磊
    • 郭泰磊
    • 郭思远
    • 郭轩道
    • 郭益龙
    • 郭俊远
    • 郭益勋
    • 郭信阳
    • 郭哲运
    • 郭益锦
    • 郭轩龙
    • 郭幽隆
    • 郭轩锦
    • 郭川磊
    • 郭哲勋
    • 郭益达
    • 郭展运
    • 郭星阳
    • 郭致远
    • 郭轩达
    • 郭益瑾
    • 郭川逸
    • 郭泰远
    • 郭幽远
    • 郭展融
    • 郭晋运
    • 郭星远
    • 郭展勋
    • 郭轩瑾
    • 郭轩璋
    • 郭川卫
    • 郭益璋
    • 郭依钱
    • 郭岩龙
    • 郭昌坤
    • 郭岩达
    • 郭依忠
    • 郭昌运
    • 郭依征
    • 郭尚勋
    • 郭昌依
    • 郭金坤
    • 郭昊运
    • 郭岩昌
    • 郭昌融
    • 郭昊坤
    • 郭尚坤
    • 郭千玮
    • 郭轩坤
    • 郭晋坤
    • 郭益昌
    • 郭轩承
    • 郭益承
    • 郭益彤
    • 郭川永
    • 郭轩金
    • 郭展坤
    • 郭哲坤
    • 郭川玮
    • 郭轩忠
    • 郭修依
    • 郭益忠
    • 郭峻坤
    • 郭轩青
    • 郭丰岩
    • 郭灿余
    • 郭励佑
    • 郭远欧
    • 郭远志
    • 郭钟卫
    • 郭灿磊
    • 郭临辰
    • 郭钟余
    • 郭远余
    • 郭临卫
    • 郭远乐
    • 郭钟欧
    • 郭灿佑
    • 郭钟佑
    • 郭隆逸
    • 郭临磊
    • 郭远磊
    • 郭灿辰
    • 郭远逸
    • 郭远蝶
    • 郭钟辰
    • 郭灿卫
    • 郭灿逸
    • 郭钟逸
    • 郭远利
    • 郭钟磊
    • 郭灿延
    • 郭励延
    • 郭励磊
    • 郭灿欧
    • 郭隆佑

    郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 郭书瑞
    • 郭涛诚
    • 郭书睿
    • 郭轩舟
    • 郭峻宇
    • 郭益瑜
    • 郭涛聚
    • 郭书诚
    • 郭涛瑞
    • 郭轩瑜
    • 郭峻豪
    • 郭书华
    • 郭峻诚
    • 郭峻福
    • 郭峻舟
    • 郭笑豪
    • 郭瀚仁
    • 郭轩睿
    • 郭益诚
    • 郭书宇
    • 郭轩齐
    • 郭峻齐
    • 郭涛睿
    • 郭涛齐
    • 郭峻玮
    • 郭轩诚
    • 郭益舟
    • 郭轩瑞
    • 郭峻余
    • 郭书辰
    • 郭星延
    • 郭书宏
    • 郭信佑
    • 郭星江
    • 郭书朋
    • 郭星伯
    • 郭信宏
    • 郭波秀
    • 郭信江
    • 郭春佑
    • 郭信辰
    • 郭益壮
    • 郭信秀
    • 郭信延
    • 郭书佑
    • 郭瀚西
    • 郭星朋
    • 郭星宏
    • 郭星辰
    • 郭星余
    • 郭星佑
    • 郭信朋
    • 郭昌峻
    • 郭信卫
    • 郭昌祖
    • 郭雨峻
    • 郭秋满
    • 郭星卫
    • 郭雨刚
    • 郭金城
    • 郭尚峻
    • 郭信万
    • 郭星辉
    • 郭春磊
    • 郭承峰
    • 郭星欧
    • 郭幽锋
    • 郭尚祖
    • 郭信辉
    • 郭春辉
    • 郭波锐
    • 郭明书
    • 郭尚轩
    • 郭星辉
    • 郭昌轩
    • 郭岩峻
    • 郭尚洪
    • 郭星复
    • 郭尚刚
    • 郭青书
    • 郭明峻
    • 郭施锋
    • 郭岩书
    • 郭星霄
    • 郭尚恒
    • 郭信震
    • 郭星磊
    • 郭信逸
    • 郭幽锐
    • 郭星逸
    • 郭春逸
    • 郭信磊
    • 郭青峰
    • 郭明刚
    • 郭施欧
    • 郭昌恒
    • 郭金峰
    • 郭思远
    • 郭信阳
    • 郭信泽
    • 郭益锦
    • 郭春泽
    • 郭轩锦
    • 郭川磊
    • 郭川辉
    • 郭川锋
    • 郭星阳
    • 郭川逸
    • 郭星鸿
    • 郭信聪
    • 郭星远
    • 郭峻翰
    • 郭峻霖
    • 郭川震
    • 郭星泽
    • 郭川卫
    • 郭春鸿
    • 郭星泽
    • 郭信鸿
    • 郭青尚
    • 郭昌翰
    • 郭依钱
    • 郭昌坤
    • 郭尚昌
    • 郭金承
    • 郭昌运
    • 郭尚霖
    • 郭尚雨
    • 郭尚勋
    • 郭昌依
    • 郭昌承
    • 郭金坤
    • 郭承昌
    • 郭岩昌
    • 郭昌霖
    • 郭雨青
    • 郭明锦
    • 郭岸青
    • 郭明昌
    • 郭尚锦
    • 郭昌雨
    • 郭昌秉
    • 郭雨昌
    • 郭昌融
    • 郭昌明
    • 郭昌锦
    • 郭昌润
    • 郭尚翰
    • 郭尚青
    • 郭承雨
    • 郭尚岸
    • 郭尚坤
    • 郭川诚
    • 郭千玮
    • 郭益昌
    • 郭轩承
    • 郭益承
    • 郭峻明
    • 郭川豪
    • 郭川永
    • 郭峻昌
    • 郭千靖
    • 郭轩金
    • 郭川港
    • 郭川玮
    • 郭川平
    • 郭川晖
    • 郭川靖
    • 郭川布
    • 郭川齐
    • 郭书雨
    • 郭修依
    • 郭川熙
    • 郭川弘
    • 郭书明
    • 郭千华
    • 郭峻坤
    • 郭轩青
    • 郭书承
    • 郭川韶
    • 郭千玄
    • 郭书昌
    • 郭川瑞
    • 郭千瑜
    • 郭川睿
    • 郭尚涛
    • 郭青涛
    • 郭雨翼
    • 郭尚济
    • 郭昌济
    • 郭涛承
    • 郭昌涛
    • 郭金涛
    • 郭钟卫
    • 郭钟余
    • 郭鸿锋
    • 郭钟江
    • 郭钟欧
    • 郭钟佑
    • 郭钟震

    郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 郭瀚文
    • 郭涛诚
    • 郭涛华
    • 郭涛荣
    • 郭涛聚
    • 郭松陌
    • 郭涛瑞
    • 郭峻豪
    • 郭书华
    • 郭峻福
    • 郭松豪
    • 郭笑豪
    • 郭瀚泽
    • 郭瀚仁
    • 郭瀚月
    • 郭涛源
    • 郭松福
    • 郭瀚鸿
    • 郭涛睿
    • 郭涛齐
    • 郭瀚元
    • 郭怀元
    • 郭瀚吉
    • 郭书宏
    • 郭波江
    • 郭星江
    • 郭书朋
    • 郭星伯
    • 郭信宏
    • 郭柏江
    • 郭冠江
    • 郭波言
    • 郭肖朋
    • 郭风宏
    • 郭波秀
    • 郭信江
    • 郭冠朋
    • 郭瀚西
    • 郭瀚曲
    • 郭星朋
    • 郭冠伯
    • 郭星宏
    • 郭波杉
    • 郭瀚名
    • 郭建江
    • 郭冠宏
    • 郭信朋
    • 郭冠震
    • 郭雨峻
    • 郭秋满
    • 郭雨高
    • 郭雨刚
    • 郭柏辉
    • 郭果峰
    • 郭宜峰
    • 郭明高
    • 郭波贤
    • 郭信万
    • 郭波辉
    • 郭星辉
    • 郭冠辉
    • 郭涛庆
    • 郭承峰
    • 郭柯辉
    • 郭冠霄
    • 郭肖辉
    • 郭信辉
    • 郭明恒
    • 郭柏震
    • 郭春辉
    • 郭松辉
    • 郭波锐
    • 郭松帆
    • 郭柏兴
    • 郭劲辉
    • 郭冠兴
    • 郭果洋
    • 郭明书
    • 郭波毅
    • 郭涛辉
    • 郭涛兴
    • 郭星辉
    • 郭涛毅
    • 郭尚洪
    • 郭星复
    • 郭风啸
    • 郭劲霄
    • 郭果恒
    • 郭建兴
    • 郭明峻
    • 郭星霄
    • 郭尚恒
    • 郭信震
    • 郭涛帆
    • 郭建辉
    • 郭风兴
    • 郭青峰
    • 郭波庆
    • 郭明刚
    • 郭涛冰
    • 郭昌恒
    • 郭果洪
    • 郭金峰
    • 郭柯泽
    • 郭瀚业
    • 郭冠鸿
    • 郭柏鸿
    • 郭信泽
    • 郭春泽
    • 郭瀚义
    • 郭川辉
    • 郭柏霜
    • 郭柯鸿
    • 郭冠泽
    • 郭瀚楠
    • 郭瀚晖
    • 郭肖泽
    • 郭星鸿
    • 郭瀚群
    • 郭波鸿
    • 郭峻翰
    • 郭峻霖
    • 郭瀚敬
    • 郭川震
    • 郭波泽
    • 郭星泽
    • 郭风泽
    • 郭劲鸿
    • 郭春鸿
    • 郭风鸿
    • 郭星泽
    • 郭信鸿
    • 郭果霖
    • 郭宜雨
    • 郭雨奇
    • 郭昌翰
    • 郭雨东
    • 郭宜明
    • 郭尚霖
    • 郭果岸
    • 郭宜霖
    • 郭尚雨
    • 郭东雨
    • 郭雨桦
    • 郭昌霖
    • 郭雨青
    • 郭果秉
    • 郭明锦
    • 郭雨果
    • 郭明桦
    • 郭雨树
    • 郭明东
    • 郭雨明
    • 郭岸青
    • 郭明昌
    • 郭昌雨
    • 郭昌秉
    • 郭雨昌
    • 郭昌明
    • 郭果润
    • 郭雨杭
    • 郭雨润
    • 郭昌润
    • 郭尚翰
    • 郭承雨
    • 郭雨翰
    • 郭宜润
    • 郭尚岸
    • 郭果雨
    • 郭雨观
    • 郭明翰
    • 郭雨林
    • 郭峻明
    • 郭川豪
    • 郭川港
    • 郭川平
    • 郭川晖
    • 郭川布
    • 郭书雨
    • 郭川熙
    • 郭川弘
    • 郭书明
    • 郭千华
    • 郭千玄
    • 郭明涛
    • 郭涛岸
    • 郭涛奇
    • 郭明济
    • 郭东涛
    • 郭果涛
    • 郭涛明
    • 郭尚涛
    • 郭明松
    • 郭涛秉
    • 郭青涛
    • 郭涛东
    • 郭雨翼
    • 郭尚济
    • 郭松明
    • 郭昌济

    郭姓历史名人:

    郭子仪:唐朝名将,在中唐平息安史之乱,德宗时被尊为尚父,亦称郭令公。
    郭守敬:元代科学家,为元代杰出的天文学家、水利学家和数学家,他主持编制了《授时历》,施行达360年,为我国历史上施行最久的历法。
    郭嘉:三国时,魏曹操之谋士。多谋善战,屡建谋功,尤以官渡之战显名。死时年仅38岁。
    郭璞:东晋训诂学家。博学多才,好古文奇字,注释《尔雅》、《穆天子传》、《山海经》、《楚辞》等为后世注疏家所推重。
    郭解:西汉游侠。折节以俭,以德报怨。
    郭纵:战国时,大工商业者。因经营铁冶炼铸造业而成为巨富。

    郭姓聚集地:

    迁徙分布
    春秋战国时期,郭氏除留居于今河南、陕西、山西省外,已播迁于山东、河北。至秦、汉时,郭氏有部分人徙居江南。汉代及其以后的较长时期内,太原一直是郭氏的发展繁衍中心。此外,郭氏在汉代又有居于今内蒙、甘肃、四川、安徽者。三国时吴国有富春人(今属浙江)郭成。晋代有武昌人(今属湖北)郭翻,闻喜人(今属山西)郭璞于西晋末避乱徙居建康(今江苏南京)。唐初与唐末,河南郭氏曾两次向福建迁徙:一是唐总章年间光州固始人郭淑翁随陈政、陈元光父子入闽开辟漳州,在龙溪郭埭乡安家落户,又有将将佐郭益,亦随陈氏父子入闽;一是郭嵩随王审知从弟王想入闽,家于新宁,子孙传衍于仙游、莆田及南安之蓬岛乡。1127年,宋高宗南逃,大批中原人随之逃到江南,居于江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、两广,其中也有不少郭姓人。以后并有部分人从台湾远徙欧美及东南亚。
    台湾郭姓以台南最多,次为台北和嘉义。在台湾百家姓中名列第十四位。据史载,大陆郭姓迁居入台始于明末清初,最早是福建和广东两地的郭姓后代,随大陆人氏“筚路蓝缕,以启山林”而成行于台的,以后入台郭姓日渐增多,遂使郭姓在台世代相传。
    堂号
    '尊贤堂':战国时燕昭王招贤,郭隗对他说:'你有招贤,先从我开始。你对我当贤人尊重,比我贤的人就会找你来了。'于是昭王给他建了宫室曰金台,并把他当作老师来尊重。于是乐毅、邹衍、剧辛及其他有才能的人皆来归附燕国。燕国于是强大起来。
    郭姓另外还有'太原'、'华阴'、'冯翊'、'汾阳'等堂号。

    Tags:    百家姓  五行起名 

    热门文章