1. <sup class="tsqm4m4xe"><label class="tsqm4m4xe"></label></sup>

      董姓女孩名字大全(带五行)

      时间:2020-11-12 11:42:35

      董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。那么董姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      董姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 董芷华
      • 董芹语
      • 董芙菱
      • 董露莲
      • 董娟菡
      • 董倚梦
      • 董芳菡
      • 董桑绮
      • 董芙冰
      • 董芸冰
      • 董芝菲
      • 董纹竹
      • 董芳绮
      • 董芙绮
      • 董花菱
      • 董恬菲
      • 董蓝霞
      • 董夏语
      • 董花冰
      • 董夏菡
      • 董夏菱
      • 董倚嘉
      • 董桂菡
      • 董芸菱
      • 董娟兰
      • 董蕊华
      • 董蕊菲
      • 董芳菱
      • 董桂鸣
      • 董桂菲
      • 董芳菲
      • 董倚绮
      • 董花兰
      • 董芝萍
      • 董蓝璐
      • 董芝语
      • 董桐冰
      • 董蕊鸣
      • 董娜嘉
      • 董芳嘉
      • 董桑冰
      • 董凌菲
      • 董蕊菡
      • 董纹菱
      • 董芳菊
      • 董恬菡
      • 董纹绮
      • 董芸华
      • 董桐裳
      • 董馥菡
      • 董桐语
      • 董夏槐
      • 董馥语
      • 董芳冰
      • 董夏菲
      • 董桐碧
      • 董娜语
      • 董桑菱
      • 董倚冰
      • 董夏嘉
      • 董芝华
      • 董蕊舞
      • 董花萍
      • 董桑华
      • 董娥嘉
      • 董蓝月
      • 董恬语
      • 董曦月
      • 董芳华
      • 董芳凤
      • 董柳灵
      • 董柳江
      • 董芳君
      • 董红杏
      • 董芳杏
      • 董娜君
      • 董桐江
      • 董盼兰
      • 董芳妍
      • 董柳君
      • 董盈君
      • 董柳兰
      • 董芳妙
      • 董桐妙
      • 董虹妍
      • 董娥君
      • 董欢月
      • 董蓝冰
      • 董桐君
      • 董夏君
      • 董念芹
      • 董欣芙
      • 董佩芙
      • 董佳芳
      • 董欣凌
      • 董佳芝
      • 董芊瑶
      • 董佩桐
      • 董柳慕
      • 董欣桐
      • 董昕芳
      • 董雨桐
      • 董念桃
      • 董佳珍
      • 董佳娟
      • 董柳慧
      • 董柳葵
      • 董柳莹
      • 董昕芙
      • 董香萱
      • 董昕桐
      • 董欣芸
      • 董蕊瑶
      • 董馥莹
      • 董柳萱
      • 董柏萱
      • 董蕊竹
      • 董沐娟
      • 董佳芸
      • 董佩芝
      • 董佳桑
      • 董佳恬
      • 董映萱
      • 董沛芹
      • 董柳娇
      • 董佳芙
      • 董欣芷
      • 董沐芸
      • 董蕊莹
      • 董彦娇
      • 董妮芸
      • 董映娇
      • 董欣芳
      • 董彦瑶
      • 董昕芸
      • 董佳桐
      • 董盈萱
      • 董佳芷
      • 董昕芷
      • 董柳漫
      • 董佩芸
      • 董柳瑶
      • 董沐芙
      • 董沐桐
      • 董雨花
      • 董蕊冰
      • 董芊漫
      • 董蓝琪
      • 董芳蓉
      • 董映莲
      • 董花颖
      • 董芝凝
      • 董桂凝
      • 董夏蓉
      • 董娜颖
      • 董珍颖
      • 董芳瑾
      • 董芳凝
      • 董蓝莉
      • 董恬蓉
      • 董芙晓
      • 董蓝琳
      • 董芳润
      • 董南莲
      • 董芷洁
      • 董芷瑾
      • 董虹霞
      • 董桂瑾
      • 董彦檀
      • 董欢萱
      • 董露楠
      • 董芊黛
      • 董香莲
      • 董芳霎
      • 董柏璐
      • 董南檀
      • 董倚蓉
      • 董蓝楠
      • 董露榆
      • 董芳晓
      • 董柏莲
      • 董芷璇
      • 董露琳
      • 董虹莲
      • 董美莲
      • 董桐润
      • 董蓝烟
      • 董桑凝
      • 董倚润
      • 董蓝琴
      • 董桃瑾
      • 董桐霎
      • 董彦璐
      • 董芝璇
      • 董芳璇
      • 董桐蓉
      • 董彦莲
      • 董倚晓
      • 董柳缦
      • 董彦霞

      董姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 董恬菲
      • 董娜嫣
      • 董珍羽
      • 董夏嫣
      • 董夏语
      • 董娜羽
      • 董夏菡
      • 董夏菱
      • 董夏羽
      • 董恬嫣
      • 董依灵
      • 董蓝璐
      • 董娜嘉
      • 董凌菲
      • 董恬菡
      • 董桐裳
      • 董娜瑛
      • 董夏槐
      • 董夏菲
      • 董娜裳
      • 董娜语
      • 董夏嘉
      • 董恬语
      • 董曦月
      • 董柳灵
      • 董娜君
      • 董娜邑
      • 董怡采
      • 董夏君
      • 董夏邑
      • 董念芹
      • 董欣凌
      • 董映蝶
      • 董芊瑶
      • 董依娜
      • 董昕芳
      • 董幽瑶
      • 董念桃
      • 董佳珍
      • 董念珍
      • 董昕芙
      • 董昕桐
      • 董蕊瑶
      • 董南影
      • 董佳恬
      • 董映萱
      • 董幽蝶
      • 董妮芸
      • 董映娇
      • 董彦瑶
      • 董昕凌
      • 董昕芸
      • 董昕芷
      • 董柳瑶
      • 董怡瑶
      • 董映缘
      • 董依玲
      • 董怡蝶
      • 董映莲
      • 董娜瑾
      • 董夏蓉
      • 董娜颖
      • 董珍颖
      • 董夏瑾
      • 董芳瑾
      • 董恬蓉
      • 董芙晓
      • 董恬晓
      • 董南莲
      • 董听蝶
      • 董芷瑾
      • 董桂瑾
      • 董芊黛
      • 董柏璐
      • 董南檀
      • 董芳晓
      • 董芷璇
      • 董蓝烟
      • 董桃瑾
      • 董彦璐
      • 董芝璇
      • 董芳璇
      • 董倚晓
      • 董昕瑾
      • 董彤瑾
      • 董宛璇
      • 董妮依
      • 董昕宛
      • 董佳彤
      • 董彤彤
      • 董佳昕
      • 董彤佳
      • 董昕依
      • 董佳晓
      • 董妮瑾
      • 董妮宛
      • 董欣彤
      • 董昕昕
      • 董昕晓
      • 董奇璇
      • 董昕佳
      • 董妮颖
      • 董昕欣
      • 董欣瑾
      • 董昕燕
      • 董妮昕
      • 董昕彤
      • 董昕颖
      • 董夏昕
      • 董珍佳
      • 董芳妮
      • 董芳彤
      • 董芷妮
      • 董夏宛
      • 董桐昕
      • 董夏依
      • 董娜彤
      • 董芳昕
      • 董娜宛
      • 董娜昕
      • 董芸昕
      • 董花昕
      • 董桐彤
      • 董花彤
      • 董夏佳
      • 董夏妮
      • 董夏彤
      • 董娟昕
      • 董蕊妮
      • 董蕊彤
      • 董颖黛
      • 董晓檀
      • 董莲蝶
      • 董黛萱
      • 董黛瑶
      • 董璐瑶
      • 董颖璐
      • 董黛君
      • 董燕黛
      • 董璐莹
      • 董晓黛
      • 董晓忆
      • 董璐邑
      • 董璐萱
      • 董忆瑶
      • 董燕璐
      • 董黛娇
      • 董黛莹
      • 董怜蓉
      • 董晓璇
      • 董晓蓉
      • 董柳南
      • 董燕瑾
      • 董南芊
      • 董晓燕
      • 董蕊丽
      • 董晓瑾
      • 董颖璇
      • 董晓颖
      • 董颖瑾
      • 董璐蓉
      • 董莲璇
      • 董黛璇
      • 董忆璇
      • 董晴月
      • 董黛瑾
      • 董燕妮
      • 董晓佳
      • 董晓宛
      • 董璐颖
      • 董璐瑾
      • 董晓昕
      • 董蓉彤
      • 董晓枝
      • 董忆瑾
      • 董晓妮
      • 董优璇
      • 董晓彤
      • 董晓依
      • 董晓奇
      • 董昕邑
      • 董昕玥
      • 董怡昕
      • 董映欣
      • 董昕彦
      • 董幽昕
      • 董玥彤
      • 董映佳
      • 董彤幽
      • 董妮南
      • 董幽彤
      • 董怡彤
      • 董彦妮
      • 董昕怡
      • 董南佳
      • 董妮玥
      • 董彤玥
      • 董南菲
      • 董甜亦
      • 董晴语

      董姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 董素嫣
      • 董珊瑛
      • 董娜嫣
      • 董珍羽
      • 董宸嫣
      • 董夏嫣
      • 董娜羽
      • 董夏羽
      • 董恬嫣
      • 董依灵
      • 董素羽
      • 董娜瑛
      • 董珊嫣
      • 董珊羽
      • 董娜邑
      • 董馨羽
      • 董怡采
      • 董素邑
      • 董幽邑
      • 董柔邑
      • 董珊邑
      • 董夏邑
      • 董怡邑
      • 董依珊
      • 董依娜
      • 董幽瑶
      • 董南影
      • 董音缘
      • 董思影
      • 董怡影
      • 董幽蝶
      • 董柔影
      • 董思缘
      • 董宛珊
      • 董幽影
      • 董怡瑶
      • 董映缘
      • 董依玲
      • 董怡蝶
      • 董怡忆
      • 董思忆
      • 董柔忆
      • 董宛璇
      • 董妮依
      • 董昕宛
      • 董依青
      • 董昕依
      • 董宛儿
      • 董依静
      • 董妮宛
      • 董昕燕
      • 董姗依
      • 董夏宛
      • 董夏依
      • 董娜宛
      • 董珊宛
      • 董素宛
      • 董素依
      • 董倩依
      • 董珊依
      • 董忆邑
      • 董燕黛
      • 董晓忆
      • 董璐邑
      • 董忆瑶
      • 董燕璐
      • 董幽怡
      • 董玥怡
      • 董柔玥
      • 董柔怡
      • 董燕瑾
      • 董怡思
      • 董晓燕
      • 董怡玥
      • 董幽柔
      • 董思玥
      • 董幽音
      • 董忆静
      • 董忆璇
      • 董静依
      • 董燕妮
      • 董晓宛
      • 董忆瑾
      • 董优璇
      • 董晓依
      • 董静宛
      • 董怡依
      • 董昕邑
      • 董昕玥
      • 董怡宛
      • 董怡昕
      • 董思宛
      • 董幽昕
      • 董柔宛
      • 董玥彤
      • 董宛姿
      • 董玥宛
      • 董宛玥
      • 董彤幽
      • 董幽儿
      • 董思依
      • 董幽姗
      • 董幽宛
      • 董幽彤
      • 董怡彤
      • 董姗怡
      • 董姗音
      • 董宛春
      • 董昕怡
      • 董妮玥
      • 董彤玥
      • 董依怡
      • 董柔依
      • 董岚嫣
      • 董怡瑛
      • 董岚嫦
      • 董幽羽
      • 董怡嫦
      • 董春嫣
      • 董甜亦
      • 董秋嫣
      • 董映瑛
      • 董絮嫣
      • 董思羽
      • 董怡嫣
      • 董翔嫣
      • 董媛嫣
      • 董玥羽
      • 董岚瑛
      • 董春瑛
      • 董舒嫣
      • 董岚瑜
      • 董婉如
      • 董梨羽
      • 董柔嫣
      • 董南嫣
      • 董姿瑛
      • 董晴瑛
      • 董紫羽
      • 董翔瑛
      • 董怡羽
      • 董思瑛
      • 董姿嫣
      • 董婉缘
      • 董婉瑶
      • 董宛瑶
      • 董宛缘
      • 董妮影
      • 董依缘
      • 董昕影
      • 董迎婵
      • 董紫影
      • 董婉婵
      • 董依叶
      • 董婉令
      • 董婉煜
      • 董婉虞
      • 董岚羽
      • 董紫呜
      • 董婉铃
      • 董迎虞
      • 董羽珊
      • 董燕玲
      • 董燕珊
      • 董岚仙
      • 董忆羽
      • 董晓邑
      • 董忆馨
      • 董璐羽
      • 董忆曦
      • 董黛亦
      • 董婉媛
      • 董婉婷
      • 董姗嫣
      • 董晓瑛
      • 董燕瑛
      • 董青嫣
      • 董婉晴
      • 董宛嫣
      • 董彤嫣
      • 董依翠
      • 董彩翔
      • 董梨翔
      • 董昕嫣
      • 董燕睿
      • 董彩岚
      • 董青瑛
      • 董姿缘
      • 董宛妮
      • 董娜依
      • 董思怡
      • 董怡南
      • 董忆晓
      • 董宛怡
      • 董紫邑
      • 董姗玥
      • 董依柔
      • 董昕音
      • 董幽依
      • 董幽嫣

      董姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 董珊碧
      • 董素嫣
      • 董珊瑜
      • 董素嫦
      • 董珊瑛
      • 董宸嫣
      • 董珊冰
      • 董馥瑜
      • 董纹瑜
      • 董倩冰
      • 董珊凤
      • 董素瑜
      • 董双萍
      • 董素羽
      • 董素冰
      • 董珊嫣
      • 董倩华
      • 董珊华
      • 董宸冰
      • 董珊羽
      • 董宸瑜
      • 董素睿
      • 董宸华
      • 董馨羽
      • 董素妍
      • 董素邑
      • 董思妙
      • 董思妍
      • 董春妍
      • 董馨冰
      • 董珊妍
      • 董思秀
      • 董柔邑
      • 董珊妙
      • 董思江
      • 董柔妍
      • 董珊邑
      • 董依珊
      • 董柔漫
      • 董沛珊
      • 董秋慕
      • 董青珊
      • 董思漫
      • 董柔慕
      • 董思影
      • 董思霄
      • 董春漫
      • 董柔霄
      • 董柔影
      • 董沐珊
      • 董思缘
      • 董宛珊
      • 董青纹
      • 董姿婵
      • 董秋婵
      • 董素洁
      • 董珊静
      • 董素霎
      • 董倩霎
      • 董宸润
      • 董思忆
      • 董珊润
      • 董柔霜
      • 董柔忆
      • 董纹静
      • 董珊凝
      • 董思霜
      • 董姗凝
      • 董姗洁
      • 董依青
      • 董宛儿
      • 董依静
      • 董儿雨
      • 董沛儿
      • 董姗青
      • 董姗佩
      • 董沐姗
      • 董佩青
      • 董雨静
      • 董姗依
      • 董青姗
      • 董素明
      • 董珊明
      • 董素沁
      • 董珊宛
      • 董纹青
      • 董素宛
      • 董珊雨
      • 董素雨
      • 董素依
      • 董倩依
      • 董珊依
      • 董素姗
      • 董珊姗
      • 董倩雨
      • 董珊沁
      • 董雨双
      • 董姗馥
      • 董馥姗
      • 董霜秀
      • 董霞婵
      • 董静霜
      • 董静霞
      • 董秋春
      • 董春姿
      • 董静润
      • 董春香
      • 董盈姿
      • 董静霎
      • 董红姿
      • 董柔玥
      • 董香思
      • 董思盈
      • 董姿香
      • 董柔思
      • 董秋姿
      • 董思姿
      • 董柔怡
      • 董秋盈
      • 董思思
      • 董香春
      • 董姿盈
      • 董思秋
      • 董怡思
      • 董幽柔
      • 董思玥
      • 董柔柔
      • 董春柔
      • 董秋玫
      • 董盈思
      • 董秋柔
      • 董静姗
      • 董静佩
      • 董忆静
      • 董霞静
      • 董静依
      • 董静儿
      • 董静青
      • 董静宛
      • 董静妹
      • 董沐柔
      • 董姗秀
      • 董青秋
      • 董青姿
      • 董姗柔
      • 董思宛
      • 董佩春
      • 董柔沐
      • 董秋姗
      • 董盈姗
      • 董姗玫
      • 董雨思
      • 董春姗
      • 董柔宛
      • 董宛姿
      • 董姗妍
      • 董姗盈
      • 董思雨
      • 董盼儿
      • 董珠妙
      • 董幽儿
      • 董思依
      • 董儿思
      • 董思青
      • 董沐姿
      • 董沐秀
      • 董海秀
      • 董姗姿
      • 董幽姗
      • 董柔明
      • 董姗怡
      • 董春沁
      • 董青香
      • 董姗音
      • 董宛春
      • 董佩思
      • 董柔姗
      • 董姗妙
      • 董盈青
      • 董思沁
      • 董紫妙
      • 董柔依
      • 董岚嫦
      • 董盈瑜
      • 董思睿
      • 董怡嫦
      • 董秋睿
      • 董絮华
      • 董思碧
      • 董春嫣
      • 董秋嫣
      • 董思华
      • 董旋冰
      • 董雯睿
      • 董絮嫣
      • 董思羽
      • 董惠嫦
      • 董春华
      • 董柔嫦
      • 董舒华

      董姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 董芷华
      • 董珊碧
      • 董露莲
      • 董露霜
      • 董芙冰
      • 董芸冰
      • 董纹竹
      • 董蓝霞
      • 董珊冰
      • 董花冰
      • 董馥瑜
      • 董蕊华
      • 董纹瑜
      • 董倩冰
      • 董桂鸣
      • 董芝萍
      • 董珊凤
      • 董双萍
      • 董桐冰
      • 董蕊鸣
      • 董桑冰
      • 董纹菱
      • 董纹绮
      • 董芸华
      • 董馥菡
      • 董馥语
      • 董芳冰
      • 董桐碧
      • 董素冰
      • 董倩华
      • 董珊华
      • 董倚冰
      • 董纹华
      • 董宸冰
      • 董芝华
      • 董蕊舞
      • 董花萍
      • 董桑华
      • 董娥嘉
      • 董宸华
      • 董芳华
      • 董芳凤
      • 董盈妍
      • 董柳江
      • 董红杏
      • 董纹妙
      • 董素妍
      • 董桐江
      • 董思妙
      • 董盈江
      • 董思妍
      • 董春妍
      • 董盼兰
      • 董纹妍
      • 董芳妍
      • 董馨冰
      • 董盈君
      • 董珊妍
      • 董芳妙
      • 董桐妙
      • 董虹妍
      • 董珊妙
      • 董思江
      • 董娥君
      • 董欢月
      • 董柔妍
      • 董蓝冰
      • 董佩芙
      • 董沐纹
      • 董柔漫
      • 董香漫
      • 董佩桐
      • 董柳慕
      • 董雨桐
      • 董沛珊
      • 董柳慧
      • 董秋慕
      • 董香慕
      • 董香萱
      • 董盈慕
      • 董馥莹
      • 董雨纹
      • 董思漫
      • 董柔慕
      • 董沐娟
      • 董佩芝
      • 董思霄
      • 董沛芹
      • 董春漫
      • 董柔霄
      • 董沐芸
      • 董沛纹
      • 董沐珊
      • 董盈萱
      • 董柳漫
      • 董佩芸
      • 董青纹
      • 董沐芙
      • 董沐桐
      • 董雨花
      • 董蕊冰
      • 董芊漫
      • 董芝凝
      • 董桂凝
      • 董素洁
      • 董芳凝
      • 董素霎
      • 董芳润
      • 董芷洁
      • 董虹霞
      • 董欢萱
      • 董露楠
      • 董香莲
      • 董芳霎
      • 董香霞
      • 董玫霞
      • 董纹洁
      • 董露榆
      • 董倩霎
      • 董露琳
      • 董宸润
      • 董美莲
      • 董桐润
      • 董桑凝
      • 董珊润
      • 董倚润
      • 董红霞
      • 董桐霎
      • 董柔霜
      • 董纹静
      • 董玫霞
      • 董柳缦
      • 董珊凝
      • 董彦霞
      • 董思霜
      • 董桐洁
      • 董桂洁
      • 董雨欣
      • 董佩欣
      • 董欣沐
      • 董佩佳
      • 董佩蓉
      • 董姗凝
      • 董姗洁
      • 董佩霎
      • 董佳霎
      • 董沐佩
      • 董明佳
      • 董佳佩
      • 董欣沁
      • 董儿雨
      • 董佩奇
      • 董佳凝
      • 董沛儿
      • 董佩凝
      • 董佳雨
      • 董沁蓉
      • 董姗佩
      • 董欣凝
      • 董佳明
      • 董佳沁
      • 董沐姗
      • 董雨佳
      • 董欣润
      • 董佩青
      • 董雨静
      • 董沐欣
      • 董沐蓉
      • 董佳润
      • 董纹欣
      • 董素明
      • 董芙沐
      • 董珊明
      • 董素沁
      • 董桐沐
      • 董芳雨
      • 董纹青
      • 董珊雨
      • 董素雨
      • 董芷雨
      • 董倚佩
      • 董娥佳
      • 董倩雨
      • 董芙沁
      • 董珊沁
      • 董馥欣
      • 董雨双
      • 董佳馥
      • 董沐馥
      • 董欣馥
      • 董馥枝
      • 董馥佩
      • 董沐蕊
      • 董姗馥
      • 董馥姗
      • 董霞妙
      • 董霞霄
      • 董霞娇
      • 董霞妍
      • 董凝莲

      董姓历史名人:

      董仲舒:西汉哲学家,今文经学大师。汉武帝举贤良文学之士,他对以'天人三策',提出'罢黜百家,独尊儒术'的建议,为汉武帝采纳,开此后两千余年封建社会以儒学为正统的先声。其学以儒家宗法思想为中心,杂以阴阳五行说,把神权、君权、父权、夫权贯串在一起,形成封建神学体系。提出'天人感应'说和'三纲五常'说。
      董狐:被当时的孔子誉为'良史'的史官,是最早出现于史籍的董姓名人。
      董贤:西汉大司马。他22岁时就被哀帝宠幸,官至大司马,操纵朝政,其家族在当朝显赫一时。
      董小婉:著名才女,为秦淮河'八大名妓'之一。容貌俏丽,善书画,通诗史,后来嫁给清代著名文学家冒襄为妾。
      董邦达:著名画家,人称清代画中十哲之一。
      董源:五代南唐画家。用披麻皴法画山水,平淡天真,后又巨然承其风格,并称'董巨',为五代,北宋间南方山水画主要流派,对后世影响很大。
      董解元:金朝时戏曲家。他根据唐人元稹的《莺莺传》创作了《西厢记诸宫调》,为后来元曲作家王实甫创作《西厢记》准备了条件。

      董姓聚集地:

      迁徙分布
      辛有的后代,世袭晋国太史之职,至春秋时,有史官董狐。晋灵公时,晋卿赵盾因避灵公杀害而走,未出境,其族人穿杀灵公。董狐认为责在赵盾,因此在史册上写道:'赵盾弑其君。'由于他不畏权贵,秉笔直书,旧时被誉为'良史'。董狐的裔孙董翳秦末被项羽封为翟王,都高奴(在今陕西延安市延河东岸),子孙遂居陇西(今属甘肃)。西汉时的董仲舒为广川人(今河北枣强东),其曾孙自广川徙陇西,裔孙徙河东(今属山西)。西汉武帝时功臣有董金吾,原为匈奴人;东汉公孙述时,牂柯(今属贵州)大姓有董氏。此外董姓在汉代还分布于今山东定陶、高青,广东广州,四川资阳、德阳,浙江余姚,湖北襄阳、枝江,福建福州,河南禹州、伊川、南阳、开封、杞县、信阳、灵宝等地。至隋唐时期,除上述地区外,今安徽、湖南、江苏、江西等省的一些地方,都有董姓的居住地。唐末,固始(今属河南)董氏又有随王潮、王审知入闽者。明代以前,董氏已遍布江南各省。
      董是台湾的第七十六大姓,是于清康熙年间,从大陆逐渐迁去的。他们主要分布在彰化、台南、嘉义,以及台北、新竹、南投、澎湖等地。在康熙二十二年(公元1683年),有弁屯董、朱、柯、越、黄五姓,移住今屏东县恒春镇;乾隆初年(公元1736年),有董显谟筑大肚下堡玉田圳,引水开垦九弱黎庄等等。此后,有的又徙居南洋群岛及欧美一些国家和地区。
      堂号
      '直笔堂'、'良史堂':春秋时候,董狐是晋国的史官,他写史求实存真,不怕权势。晋灵公被弑,董狐在史书上写道:'赵盾弑其君。'孔子夸奖他是'良史'。
      董氏还有'豢龙'、'陇西'堂号。

      Tags:    百家姓  五行起名 

      热门文章