1. <noscript class="fep6dt4u"></noscript>

   1. <noscript class="awjirn"></noscript>
    <sup class="cd6hj"><blockquote class="cd6hj"></blockquote></sup>
    1. <kbd class="bvp31trsp"><sup class="bvp31trsp"><label class="bvp31trsp"></label></sup></kbd>

     罗姓女孩名字大全(带五行)

     时间:2020-11-12 11:42:28

     当代罗姓的人口已达1340多万,为全国前十八位大姓,大约占全国人口的1%。在全国的分布主要集中于四川、广东、湖南三省,大约占罗姓总人口的41%。那么罗姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

     • 罗卿华
     • 罗琪雅
     • 罗虞雅
     • 罗梨芸
     • 罗敏梦
     • 罗卿芷
     • 罗婕珍
     • 罗梅碧
     • 罗荷晴
     • 罗婕娜
     • 罗琳婷
     • 罗茜曦
     • 罗熙茹
     • 罗曼芷
     • 罗梅嘉
     • 罗曼绮
     • 罗琪婷
     • 罗雪芸
     • 罗英桐
     • 罗琪茹
     • 罗敏芝
     • 罗卿芸
     • 罗茜琼
     • 罗若桐
     • 罗梅语
     • 罗烟茜
     • 罗琦茜
     • 罗若菲
     • 罗雪菱
     • 罗琳雅
     • 罗婕芙
     • 罗若娟
     • 罗榆雅
     • 罗琦雅
     • 罗琴雅
     • 罗梅芙
     • 罗琪惠
     • 罗熙茜
     • 罗微雅
     • 罗英娜
     • 罗琦清
     • 罗梨娟
     • 罗雪芙
     • 罗琳淑
     • 罗寄梦
     • 罗敏芸
     • 罗曼芙
     • 罗梅凌
     • 罗曼菲
     • 罗莺月
     • 罗筠雅
     • 罗雪菡
     • 罗卿凌
     • 罗琪雯
     • 罗若菊
     • 罗海芸
     • 罗曼桐
     • 罗婕菲
     • 罗婕语
     • 罗海菡
     • 罗梨芳
     • 罗甜花
     • 罗若月
     • 罗雪菲
     • 罗雪桑
     • 罗雪月
     • 罗筠云
     • 罗琳雯
     • 罗琳茵
     • 罗榆雁
     • 罗榆茜
     • 罗梅桐
     • 罗茹曦
     • 罗若芷
     • 罗雪娟
     • 罗琦淑
     • 罗若桂
     • 罗梨菲
     • 罗琳云
     • 罗若芝
     • 罗若嘉
     • 罗烟雅
     • 罗卿娜
     • 罗楠雅
     • 罗婕芝
     • 罗榆珺
     • 罗梨芷
     • 罗熙雅
     • 罗海芙
     • 罗若语
     • 罗梨月
     • 罗雪绮
     • 罗虞茜
     • 罗梅华
     • 罗琦珺
     • 罗若菡
     • 罗梨芙
     • 罗莉媛
     • 罗婕华
     • 罗婕纹
     • 罗曼月
     • 罗雪嘉
     • 罗婧桐
     • 罗雪芷
     • 罗榆惠
     • 罗筠茜
     • 罗熙珺
     • 罗珺曦
     • 罗梨菱
     • 罗梨语
     • 罗琪珺
     • 罗熙雁
     • 罗曼芳
     • 罗曼倚
     • 罗珺露
     • 罗英月
     • 罗敏芳
     • 罗琦惠
     • 罗婕碧
     • 罗若芸
     • 罗婕凌
     • 罗筠惠
     • 罗婕绮
     • 罗莉雅
     • 罗筠涵
     • 罗筠茹
     • 罗曼芸
     • 罗婧菲
     • 罗若凌
     • 罗微茜
     • 罗月璐
     • 罗月霜
     • 罗月江
     • 罗月黛
     • 罗月君
     • 罗月缦
     • 罗月霞
     • 罗月杏
     • 罗月檀
     • 罗月妍
     • 罗幻莲
     • 罗月采
     • 罗月莲
     • 罗月曼
     • 罗媚琳
     • 罗茹琳
     • 罗月莺
     • 罗涵琳
     • 罗月樱
     • 罗惠琳
     • 罗莺曼
     • 罗清琳
     • 罗涵琦
     • 罗媛琳
     • 罗茹筠
     • 罗涵琴
     • 罗水婕
     • 罗淑莉
     • 罗惠荷
     • 罗淑榆
     • 罗曼莺
     • 罗媛莉
     • 罗雯琪
     • 罗雅琳
     • 罗茜琳
     • 罗雯楠
     • 罗茹烟
     • 罗梅莺
     • 罗月卿
     • 罗茜琪
     • 罗晴琳
     • 罗茵琪
     • 罗茜熙
     • 罗茹榆
     • 罗茜微
     • 罗茹煜
     • 罗晴筠
     • 罗寒榆
     • 罗寒琳
     • 罗若莺
     • 罗雯琳
     • 罗雪莺
     • 罗珺筠
     • 罗寒荷
     • 罗茵榆
     • 罗茹楠
     • 罗雪艺
     • 罗莺雪
     • 罗媛琦
     • 罗茜琴
     • 罗清琪
     • 罗寒楠
     • 罗茵琳
     • 罗曼樱
     • 罗梨莺
     • 罗艺英
     • 罗雪樱
     • 罗媛榆
     • 罗惠琪
     • 罗茜烟

     罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

     • 罗虞雅
     • 罗梨芸
     • 罗婕珍
     • 罗虞翔
     • 罗荷晴
     • 罗婕娜
     • 罗琳婷
     • 罗茜曦
     • 罗琪婷
     • 罗甜绿
     • 罗烟茜
     • 罗英娜
     • 罗梨娟
     • 罗梨凌
     • 罗翔曦
     • 罗迎夏
     • 罗梅凌
     • 罗卿凌
     • 罗傲晴
     • 罗婉裳
     • 罗甜夏
     • 罗梨芳
     • 罗甜花
     • 罗茹曦
     • 罗梨菲
     • 罗岚曦
     • 罗迎娜
     • 罗烟雅
     • 罗卿娜
     • 罗烟媛
     • 罗梨芷
     • 罗梨月
     • 罗娅珍
     • 罗虞茜
     • 罗梨芙
     • 罗莉媛
     • 罗婉凌
     • 罗煜婷
     • 罗珺曦
     • 罗梨菱
     • 罗梨语
     • 罗虞岚
     • 罗婕凌
     • 罗若凌
     • 罗月璐
     • 罗月黛
     • 罗月采
     • 罗晴煜
     • 罗媛琳
     • 罗媛虞
     • 罗媛莉
     • 罗茹烟
     • 罗晴琳
     • 罗岚煜
     • 罗茹煜
     • 罗晴筠
     • 罗媛琦
     • 罗晴虞
     • 罗梨莺
     • 罗媛榆
     • 罗茜烟
     • 罗茜煜
     • 罗晴琪
     • 罗珺煜
     • 罗珺烟
     • 罗茜虞
     • 罗筠妮
     • 罗榆彤
     • 罗虞佳
     • 罗榆昕
     • 罗琳昕
     • 罗虞彤
     • 罗琦昊
     • 罗琴昕
     • 罗虞昕
     • 罗莉妮
     • 罗虞宛
     • 罗傲妮
     • 罗烟欣
     • 罗琪彤
     • 罗烟妮
     • 罗虞依
     • 罗琦妮
     • 罗虞薇
     • 罗烟薇
     • 罗茜映
     • 罗晴怡
     • 罗虞韵
     • 罗茹南
     • 罗晴音
     • 罗晴柳
     • 罗婷玥
     • 罗雅南
     • 罗媛音
     • 罗晴玥
     • 罗婕曦
     • 罗迎曦
     • 罗晴兰
     • 罗梨艳
     • 罗婉曦
     • 罗英曦
     • 罗若曦
     • 罗娅曦
     • 罗虞灵
     • 罗可昕
     • 罗可昕
     • 罗卉妮
     • 罗巧昕
     • 罗玉彤
     • 罗冬妮
     • 罗巧彤
     • 罗虞月
     • 罗琪裳
     • 罗丽榆
     • 罗虞瑛
     • 罗烟菡
     • 罗丽琳
     • 罗虞嘉
     • 罗丽莉
     • 罗琦裳
     • 罗薇煜
     • 罗丽琴
     • 罗丽烟
     • 罗莉绿
     • 罗虞尔
     • 罗韵虞
     • 罗蕾虞
     • 罗蝶恬
     • 罗冬芙
     • 罗玉珍
     • 罗蝶花
     • 罗蝶凌
     • 罗蝶芙
     • 罗冬芝
     • 罗瑶芙
     • 罗冬娜
     • 罗巧珍
     • 罗瑶芝
     • 罗瑶凌
     • 罗蝶芷
     • 罗玉凌
     • 罗冬凌
     • 罗娇珍
     • 罗缘玲
     • 罗影娜
     • 罗冬娟
     • 罗瑶芸
     • 罗蝶娜
     • 罗萱恬
     • 罗冬曦
     • 罗冬玲
     • 罗萱凌
     • 罗乐珍
     • 罗瑶芷
     • 罗娇娜
     • 罗巧凌
     • 罗缘娜
     • 罗蝶桐
     • 罗萱媛
     • 罗媛丽
     • 罗巧晴
     • 罗冬茹
     • 罗瑶翔
     • 罗巧媛
     • 罗蝶珺
     • 罗瑶婷
     • 罗缘媛
     • 罗瑶珺
     • 罗媛薇
     • 罗茜丽
     • 罗瑶茜
     • 罗玉晴
     • 罗蝶晴
     • 罗瑶茵
     • 罗冬岚
     • 罗冬雅
     • 罗蝶雅
     • 罗瑶茹
     • 罗甜亦
     • 罗莺璇
     • 罗梨羽
     • 罗梨竹
     • 罗黛莹
     • 罗璐瑶
     • 罗璐莹
     • 罗蝶忆
     • 罗瑶莲
     • 罗璐欣
     • 罗媛萱
     • 罗乐安
     • 罗雁蝶
     • 罗茜瑶
     • 罗忆瑶
     • 罗璐宛
     • 罗璐依
     • 罗黛娇
     • 罗璐月
     • 罗璐萱
     • 罗璐佳
     • 罗黛萱

     罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

     • 罗歆岚
     • 罗傲岚
     • 罗虞翔
     • 罗婉瑜
     • 罗诗岚
     • 罗翔曦
     • 罗迎夏
     • 罗悦嫣
     • 罗傲晴
     • 罗婉裳
     • 罗珠嫣
     • 罗婉嫣
     • 罗紫嫣
     • 罗旋嫣
     • 罗彩嫣
     • 罗岚曦
     • 罗迎娜
     • 罗娅珍
     • 罗迎嫣
     • 罗婉凌
     • 罗虞岚
     • 罗岚歆
     • 罗岚煜
     • 罗翔铃
     • 罗岚钰
     • 罗诗宛
     • 罗虞宛
     • 罗傲妮
     • 罗诗依
     • 罗虞依
     • 罗岚怡
     • 罗晴怡
     • 罗虞韵
     • 罗翔姿
     • 罗晴音
     • 罗婷玥
     • 罗岚音
     • 罗翔柔
     • 罗媛音
     • 罗诗韵
     • 罗岚思
     • 罗晴玥
     • 罗迎曦
     • 罗娅艳
     • 罗迎馨
     • 罗梨艳
     • 罗婉曦
     • 罗婉馨
     • 罗娅曦
     • 罗韵钰
     • 罗诗瑛
     • 罗虞瑛
     • 罗韵铃
     • 罗韵靖
     • 罗韵诗
     • 罗诗嫣
     • 罗钰嫣
     • 罗韵虞
     • 罗韵歆
     • 罗缘珊
     • 罗影珊
     • 罗缘玲
     • 罗影娜
     • 罗以珊
     • 罗缘娜
     • 罗瑶翔
     • 罗缘媛
     • 罗幼丝
     • 罗冬岚
     • 罗影岚
     • 罗紫羽
     • 罗甜亦
     • 罗梨羽
     • 罗婉如
     • 罗蝶忆
     • 罗乐安
     • 罗忆瑶
     • 罗璐宛
     • 罗璐依
     • 罗蝶羽
     • 罗忆昕
     • 罗岚影
     • 罗冬亦
     • 罗翔婵
     • 罗忆宛
     • 罗忆依
     • 罗忆姗
     • 罗忆彤
     • 罗韵翔
     • 罗忆曦
     • 罗柔翔
     • 罗韵晴
     • 罗韵媛
     • 罗怡婷
     • 罗南岚
     • 罗玥婷
     • 罗忆馨
     • 罗秋岚
     • 罗婉璇
     • 罗幽舒
     • 罗怡絮
     • 罗怡晴
     • 罗姿岚
     • 罗紫瑛
     • 罗婉娜
     • 罗迎素
     • 罗岚虞
     • 罗岚玥
     • 罗虞嫣
     • 罗幼珊
     • 罗缘婷
     • 罗瑶羽
     • 罗忆妮
     • 罗影璐
     • 罗春岚
     • 罗怡岚
     • 罗韵岚
     • 罗姿翔
     • 罗丽岚
     • 罗岚仙
     • 罗晴韵
     • 罗幽絮
     • 罗韵婷

     罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

     • 罗歆岚
     • 罗旋倩
     • 罗诗雯
     • 罗雪睿
     • 罗彩宸
     • 罗雯馨
     • 罗雪翠
     • 罗雪瑜
     • 罗珠珊
     • 罗婉瑜
     • 罗诗岚
     • 罗惠馨
     • 罗紫华
     • 罗诗涵
     • 罗旋珊
     • 罗诗惠
     • 罗寒馨
     • 罗珠华
     • 罗悦嫣
     • 罗熙絮
     • 罗觅翠
     • 罗问珊
     • 罗熙舒
     • 罗雪宸
     • 罗诗淑
     • 罗珠嫣
     • 罗紫翠
     • 罗彩睿
     • 罗紫嫣
     • 罗旋嫣
     • 罗珠瑜
     • 罗彩嫣
     • 罗彩鸣
     • 罗雪珊
     • 罗靖雯
     • 罗彩瑜
     • 罗紫翠
     • 罗曼珊
     • 罗紫宸
     • 罗诗云
     • 罗曼瑜
     • 罗彩珊
     • 罗海倩
     • 罗新惠
     • 罗旋睿
     • 罗紫睿
     • 罗涵馨
     • 罗紫倩
     • 罗海珊
     • 罗珠宸
     • 罗紫珊
     • 罗岚歆
     • 罗惠钰
     • 罗幻紫
     • 罗涵歆
     • 罗寒铃
     • 罗舒铃
     • 罗雯歆
     • 罗雯诗
     • 罗雯钰
     • 罗惠诗
     • 罗惠铃
     • 罗翔铃
     • 罗岚钰
     • 罗诗宛
     • 罗诗佩
     • 罗熙姗
     • 罗诗雨
     • 罗歆佩
     • 罗诗沁
     • 罗靖儿
     • 罗诗姗
     • 罗歆沐
     • 罗诗沐
     • 罗诗青
     • 罗诗明
     • 罗诗依
     • 罗歆姗
     • 罗寒姿
     • 罗寒秋
     • 罗雯思
     • 罗涵思
     • 罗惠思
     • 罗翔姿
     • 罗云姿
     • 罗舒香
     • 罗涵姿
     • 罗惠柔
     • 罗舒姿
     • 罗翔柔
     • 罗淑柔
     • 罗云柔
     • 罗诗韵
     • 罗岚思
     • 罗淑姿
     • 罗水柔
     • 罗敏馨
     • 罗曼馨
     • 罗紫露
     • 罗彩馨
     • 罗悦馨
     • 罗迎馨
     • 罗诗欢
     • 罗珠馨
     • 罗婉馨
     • 罗歆翠
     • 罗钰华
     • 罗韵钰
     • 罗诗碧
     • 罗诗瑜
     • 罗诗瑛
     • 罗诗睿
     • 罗铃华
     • 罗歆舞
     • 罗诗华
     • 罗诗凤
     • 罗韵铃
     • 罗新华
     • 罗韵靖
     • 罗韵诗
     • 罗歆华
     • 罗诗嫣
     • 罗熙瑜
     • 罗钰嫣
     • 罗歆瑜
     • 罗韵歆
     • 罗漫倩
     • 罗缘珊
     • 罗影珊
     • 罗漫宸
     • 罗慕珊
     • 罗慧倩
     • 罗漫珊
     • 罗以珊
     • 罗白珊
     • 罗歆馥
     • 罗漫絮
     • 罗幼丝
     • 罗漫舒
     • 罗慕舒
     • 罗紫羽
     • 罗紫冰
     • 罗彩冰
     • 罗婉如
     • 罗旋冰
     • 罗霞姗
     • 罗寒婵
     • 罗惠婵
     • 罗淑婵
     • 罗舒婵
     • 罗翔婵
     • 罗忆姗
     • 罗柔云
     • 罗思雯
     • 罗春淑
     • 罗敏静
     • 罗秋雯
     • 罗柔翔
     • 罗思惠
     • 罗柔惠
     • 罗紫静
     • 罗思云
     • 罗姿媚
     • 罗香舒
     • 罗霞馨
     • 罗姿惠
     • 罗柔雯
     • 罗姿絮
     • 罗秋云
     • 罗忆馨
     • 罗秋岚
     • 罗柔淑
     • 罗幽舒
     • 罗紫凝
     • 罗怡絮
     • 罗姿岚
     • 罗紫瑛
     • 罗紫真
     • 罗舒馨
     • 罗旋纹
     • 罗海宸
     • 罗歆寒
     • 罗迎素
     • 罗惠歆
     • 罗水珠
     • 罗惠秋
     • 罗幼珊
     • 罗雯婵
     • 罗霞婵
     • 罗清婵
     • 罗秋惠
     • 罗春岚
     • 罗思絮
     • 罗春雯
     • 罗春惠
     • 罗姿翔
     • 罗姿寒
     • 罗思舒
     • 罗岚仙
     • 罗彩纹

     罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

     • 罗卿华
     • 罗云露
     • 罗诗雯
     • 罗敏梦
     • 罗雪睿
     • 罗梅碧
     • 罗雯馨
     • 罗雪翠
     • 罗雪华
     • 罗熙茹
     • 罗雪瑜
     • 罗曼芷
     • 罗曼绮
     • 罗雪芸
     • 罗觅凤
     • 罗惠馨
     • 罗敏芝
     • 罗紫华
     • 罗诗涵
     • 罗雪菱
     • 罗敏华
     • 罗琪惠
     • 罗熙茜
     • 罗微雅
     • 罗琦清
     • 罗雪芙
     • 罗诗惠
     • 罗寒馨
     • 罗琳淑
     • 罗曼幻
     • 罗熙雯
     • 罗敏芸
     • 罗曼芙
     • 罗珠华
     • 罗曼菲
     • 罗熙絮
     • 罗雪菡
     • 罗琪雯
     • 罗海芸
     • 罗觅翠
     • 罗曼桐
     • 罗熙舒
     • 罗雪宸
     • 罗熙淑
     • 罗海菡
     • 罗诗淑
     • 罗雪菲
     • 罗雪桑
     • 罗雪月
     • 罗曼娥
     • 罗筠云
     • 罗熙云
     • 罗曼萍
     • 罗琳雯
     • 罗熙雯
     • 罗雪娟
     • 罗琦淑
     • 罗琳云
     • 罗海纹
     • 罗彩鸣
     • 罗雪珊
     • 罗熙雅
     • 罗靖雯
     • 罗海芙
     • 罗曼珊
     • 罗雪绮
     • 罗梅华
     • 罗诗云
     • 罗曼瑜
     • 罗雪纹
     • 罗婕华
     • 罗曼华
     • 罗海倩
     • 罗婕纹
     • 罗曼月
     • 罗雪嘉
     • 罗新惠
     • 罗雪芷
     • 罗微涵
     • 罗曼舞
     • 罗榆惠
     • 罗熙珺
     • 罗涵馨
     • 罗熙雁
     • 罗熙惠
     • 罗曼芳
     • 罗曼倚
     • 罗珺露
     • 罗敏芳
     • 罗琦惠
     • 罗婕碧
     • 罗海珊
     • 罗筠惠
     • 罗微惠
     • 罗筠涵
     • 罗曼芸
     • 罗微茜
     • 罗月霜
     • 罗月江
     • 罗月缦
     • 罗月霞
     • 罗月妍
     • 罗幻莲
     • 罗月曼
     • 罗媚琳
     • 罗涵琳
     • 罗惠琳
     • 罗莺曼
     • 罗清琳
     • 罗涵琦
     • 罗涵琴
     • 罗水婕
     • 罗淑莉
     • 罗惠荷
     • 罗水雪
     • 罗淑榆
     • 罗曼莺
     • 罗惠钰
     • 罗雯琪
     • 罗雯微
     • 罗雯楠
     • 罗幻紫
     • 罗惠熙
     • 罗茜熙
     • 罗茜微
     • 罗涵歆
     • 罗寒榆
     • 罗寒铃
     • 罗涵熙
     • 罗寒琳
     • 罗雯琳
     • 罗雪莺
     • 罗惠微
     • 罗寒荷
     • 罗雪艺
     • 罗莺雪
     • 罗清琪
     • 罗寒楠
     • 罗雯歆
     • 罗曼樱
     • 罗雪樱
     • 罗惠琪
     • 罗云榆
     • 罗雯诗
     • 罗惠琴
     • 罗涵榆
     • 罗涵琪
     • 罗惠筠
     • 罗艺敏
     • 罗雯荷
     • 罗雯钰
     • 罗云琳
     • 罗寒莉
     • 罗涵微
     • 罗惠诗
     • 罗茹微
     • 罗淑熙
     • 罗惠楠
     • 罗月雪
     • 罗雯筠
     • 罗惠铃
     • 罗云琴
     • 罗艺雪
     • 罗淑琴
     • 罗水英
     • 罗诗佩
     • 罗莉佩
     • 罗熙姗
     • 罗微欣
     • 罗莉沐
     • 罗诗雨
     • 罗歆佩
     • 罗熙明
     • 罗诗沁
     • 罗莉沛
     • 罗琦沁
     • 罗歆沐
     • 罗诗沐
     • 罗诗明
     • 罗琳明
     • 罗熙雨
     • 罗熙佳
     • 罗熙沁
     • 罗琴明
     • 罗涵柳
     • 罗寒姿
     • 罗清虹
     • 罗微薇
     • 罗涵柏
     • 罗寒秋
     • 罗雯思
     • 罗清香
     • 罗涵思
     • 罗寒柳
     • 罗茵玫
     • 罗惠思
     • 罗惠美
     • 罗云美
     • 罗涵盈
     • 罗茹美

     历史名人:

     罗贯中:元末明初杰出小说家,今山西太原人。他一生相传作过'十七史'演义,现存有《三国志通俗演义》、《隋唐志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》等,其中代表作《三国演义》(简称)为'中国古代四大名著'之一。
     罗聘:清代著名画家,为江苏甘泉(今江都)人。画人物、佛像、山水、花果、梅、兰、竹等,无所不工。其笔调奇创,超逸不群,别具一格,为'扬州八怪'之一。其子允绍、允缵,均善画梅,人称'罗家梅派'。
     罗存:画家,今河南开封人。喜作小景山水画,极有韵致,时人评价他的画作,'披图便知登高望远,鱼鸟往还,浩然有江湖之思'。
     罗隐:唐代文学家,余杭人。所作散文小品,笔锋犀利,鲁迅谓其所著〈谗书〉'几乎全部是抗争和愤激之谈'。
     罗邺:唐代诗人,余杭人。有'素有英姿,笔端超绝'之誉,号'诗中虎',为唐代'三罗'之一。

     聚集地:

     迁徙分布
     罗国传至24世万通时,被楚国所灭,万通与次子苍噩逃至襄阳黄龙洞避隐,其长子芳噩逃往四川。周显王时,有31世罗乘迁往枝江,其孙罗守陇自枝江迁至今湖南长沙。40世罗君用次子罗珠迁居豫章(今江西南昌)西山,为豫章罗氏一世祖。唐昭宗时,罗珠28世孙罗景新迁往虔州虔化(今江西宁都),31世有两支分别徙居广东大埔、兴宁。45世罗尚立,元代由虔州迁居福建汀州宁化石壁村,明代又迁往上杭县扶阳,其子罗新松徙广东梅州。另外,罗国亡国后,罗氏有部分人从滇南、滇东迁入湄南河下游,融入泰族;迁入四川的有一部分定居阆中,后成为板楯蛮七姓之首姓大族,有的融入土家族或彝族;还有一支迁入贵州东部、南部,融入布依族;迁到湘南的,有的融入瑶族。隋唐以前,除上述地区外,罗氏还分布于今山西、陕西、河北、河南、山东、安徽、浙江、江苏等省的一些地方。唐高宗总章年间,有河南罗氏随陈政、陈元光父子入闽,在福建安家落户。自清代开始,居住在广东梅县、大埔、及福建宁化等地的罗氏,曾多次向台湾迁徙,还有一些人迁往南洋的文岛(印尼)等国家。其中,祖籍广东嘉应州梅县石扇堡的罗芳伯在西婆罗洲(今加里曼岛)建立了一个共和制的兰芳国,实行'兰芳大总长制',立国时间达108年(1777--1885)。
     罗氏,在台湾是个较为普遍的姓氏。台湾的罗姓,来自福建宁化。主要集中居住在苗栗和新竹两县,其他各县市也散居不少。台湾的罗氏与北方的罗氏是一脉相承的。
     堂号
     '尊尧堂'、'豫章堂':罗氏郡望豫章。宋朝时候,豫章人罗从彦是大儒陈颐、程颢的再传弟子。他谨慎地遵守老师的教训,隐居不愿做官,传朱熹的理学,著有《尊尧录》。人们称他'豫章先生'。

     Tags:    百家姓  五行起名 

     热门文章