1. <kbd class="h3c1k"><em class="h3c1k"><label class="h3c1k"></label></em></kbd>
  <kbd class="jtpz4i4"></kbd>
  <label class="fw3f"></label>
   1. <blockquote class="h9i"></blockquote>

    朱姓女孩名字大全(带五行)

    时间:2020-11-12 11:42:24

    朱姓在宋版《百家姓》中,排名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 朱薇冰
    • 朱柏冰
    • 朱芊冰
    • 朱盈竹
    • 朱芍冰
    • 朱芳瑶
    • 朱芳娇
    • 朱芳霄
    • 朱芳漫
    • 朱花慕
    • 朱娜萱
    • 朱纹萱
    • 朱桐霄
    • 朱花慧
    • 朱桐萱
    • 朱凌萱
    • 朱芳醉
    • 朱芳慕
    • 朱桐蝶
    • 朱芙萱
    • 朱花醉
    • 朱桐慕
    • 朱娥萱
    • 朱桃慕
    • 朱芙娇
    • 朱凌娇
    • 朱花莹
    • 朱桂萱
    • 朱桐瑶
    • 朱芳萱
    • 朱桂莹
    • 朱芝瑶
    • 朱桃瑶
    • 朱桐漫
    • 朱芸娇
    • 朱纹娇
    • 朱桃漫
    • 朱桑萱
    • 朱桂娇
    • 朱芝萱
    • 朱花瑶
    • 朱芙醉
    • 朱桑瑶
    • 朱芸萱
    • 朱薇瑾
    • 朱柳灵
    • 朱映蓉
    • 朱柳瑾
    • 朱柳缦
    • 朱彦璇
    • 朱蕾凝
    • 朱娟兰
    • 朱香莲
    • 朱柳霎
    • 朱薇洁
    • 朱虹晓
    • 朱盈蓉
    • 朱美莲
    • 朱彦璐
    • 朱痴梦
    • 朱薇颖
    • 朱薇君
    • 朱蕾碧
    • 朱虹莲
    • 朱彦莲
    • 朱薇嘉
    • 朱薇语
    • 朱柏璇
    • 朱蕾妍
    • 朱虹霞
    • 朱虹颖
    • 朱薇华
    • 朱花兰
    • 朱丽菱
    • 朱映莲
    • 朱芊黛
    • 朱薇萍
    • 朱彦凝
    • 朱蕾颖
    • 朱薇菲
    • 朱彦颖
    • 朱柏凝
    • 朱虹凝
    • 朱彦瑾
    • 朱薇妍
    • 朱丽绮
    • 朱柏莲
    • 朱柏璐
    • 朱柏颖
    • 朱柳凝
    • 朱丽嘉
    • 朱南檀
    • 朱南莲
    • 朱彦霞
    • 朱芳妙
    • 朱芙黛
    • 朱纹莲
    • 朱纹玉
    • 朱桐霜
    • 朱芳卉
    • 朱芷巧
    • 朱桂璐
    • 朱芷霞
    • 朱芙霞
    • 朱娟莲
    • 朱芳黛
    • 朱桑缦
    • 朱芝霞
    • 朱芷卉
    • 朱桐璐
    • 朱桑霞
    • 朱娜君
    • 朱桂莲
    • 朱夏君
    • 朱芳妍
    • 朱花璐
    • 朱芳霜
    • 朱芳缦
    • 朱桐黛
    • 朱芙莲
    • 朱芝璐
    • 朱倚黛
    • 朱夏玉
    • 朱芳杏
    • 朱倚璐
    • 朱桂霞
    • 朱芳檀
    • 朱桐莲
    • 朱桃莲
    • 朱桐君
    • 朱芳霞
    • 朱芳莲
    • 朱倚巧
    • 朱花缦
    • 朱芳君
    • 朱芝莲
    • 朱桐江
    • 朱娟霞
    • 朱芷洁
    • 朱芝璇
    • 朱芳霎
    • 朱芳璇
    • 朱桃瑾
    • 朱桐洁
    • 朱芷璇
    • 朱恬蓉
    • 朱芳瑾
    • 朱娜颖
    • 朱芙晓
    • 朱倚润
    • 朱桂洁
    • 朱芳蓉
    • 朱芷瑾
    • 朱芝凝
    • 朱芳凝
    • 朱花颖
    • 朱桐蓉
    • 朱芳润
    • 朱芳晓
    • 朱桐润
    • 朱倚晓
    • 朱珍颖
    • 朱桂瑾
    • 朱桑凝
    • 朱桐霎
    • 朱桂凝
    • 朱倚蓉
    • 朱夏蓉
    • 朱薇涵
    • 朱涵菲
    • 朱薇珺
    • 朱茜菊
    • 朱芳雨
    • 朱芙佳
    • 朱媛菲
    • 朱香柏
    • 朱柳南
    • 朱芳彤
    • 朱清梦
    • 朱茵华
    • 朱薇媛
    • 朱惠菲
    • 朱蕾雅
    • 朱倚佳
    • 朱薇晴
    • 朱蕾淑
    • 朱淑梦
    • 朱珺裳
    • 朱丽雅
    • 朱茹菲
    • 朱寒梦
    • 朱红柏
    • 朱芳妮
    • 朱柏盈
    • 朱雯语
    • 朱芳奇
    • 朱惠菱
    • 朱芸昕
    • 朱芙欣
    • 朱惠语

    朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 朱夏瑶
    • 朱夏影
    • 朱芳瑶
    • 朱娜萱
    • 朱恬瑶
    • 朱凌萱
    • 朱桐蝶
    • 朱凌瑶
    • 朱娜瑶
    • 朱凌娇
    • 朱桐瑶
    • 朱珍瑶
    • 朱芝瑶
    • 朱桃瑶
    • 朱玲缘
    • 朱花瑶
    • 朱桑瑶
    • 朱夏蝶
    • 朱薇瑾
    • 朱柳灵
    • 朱映蓉
    • 朱柳瑾
    • 朱彦璇
    • 朱南璇
    • 朱虹晓
    • 朱彦璐
    • 朱痴梦
    • 朱映瑾
    • 朱韵璇
    • 朱丽嫣
    • 朱柏璇
    • 朱韵晓
    • 朱怡瑾
    • 朱丽菱
    • 朱映莲
    • 朱芊黛
    • 朱彦瑾
    • 朱丽绮
    • 朱柏璐
    • 朱丽嘉
    • 朱南檀
    • 朱南莲
    • 朱丽璇
    • 朱娜邑
    • 朱娜黛
    • 朱芙黛
    • 朱娜璐
    • 朱桂璐
    • 朱芳黛
    • 朱桐璐
    • 朱娜君
    • 朱夏君
    • 朱花璐
    • 朱娜忆
    • 朱桐黛
    • 朱凌璐
    • 朱芝璐
    • 朱倚黛
    • 朱夏玉
    • 朱倚璐
    • 朱夏邑
    • 朱芝璇
    • 朱芳璇
    • 朱桃瑾
    • 朱芷璇
    • 朱恬蓉
    • 朱恬晓
    • 朱娜瑾
    • 朱芳瑾
    • 朱娜颖
    • 朱夏瑾
    • 朱芙晓
    • 朱芷瑾
    • 朱芳晓
    • 朱倚晓
    • 朱珍颖
    • 朱桂瑾
    • 朱夏蓉
    • 朱夏昕
    • 朱媛菲
    • 朱柳南
    • 朱芳彤
    • 朱韵婷
    • 朱薇媛
    • 朱薇晴
    • 朱珺裳
    • 朱丽雅
    • 朱韵媛
    • 朱芳妮
    • 朱晴瑛
    • 朱娜昕
    • 朱芸昕
    • 朱媛语
    • 朱娟昕
    • 朱芷妮
    • 朱珍佳
    • 朱夏宛
    • 朱夏彤
    • 朱媛嫣
    • 朱雅绿
    • 朱茹裳
    • 朱娜彤
    • 朱夏妮
    • 朱娜宛
    • 朱丽媛
    • 朱夏依
    • 朱桐彤
    • 朱南芊
    • 朱娜依
    • 朱晴兰
    • 朱韵晴
    • 朱丽岚
    • 朱花彤
    • 朱花昕
    • 朱晴菡
    • 朱薇妮
    • 朱韵昕
    • 朱南佳
    • 朱丽依
    • 朱彦妮
    • 朱怡彤
    • 朱丽佳
    • 朱幽彤
    • 朱映佳
    • 朱玥彤
    • 朱怡昕
    • 朱蕾妮
    • 朱幽昕
    • 朱韵妮
    • 朱晴琪
    • 朱媛虞
    • 朱晴煜
    • 朱婷莉
    • 朱岚煜
    • 朱媛榆
    • 朱媛琳
    • 朱茜煜
    • 朱茹烟
    • 朱晴琳
    • 朱晴筠
    • 朱珺煜
    • 朱茹煜
    • 朱晴虞
    • 朱媛琦
    • 朱茜烟
    • 朱茜虞
    • 朱岚虞
    • 朱珺烟
    • 朱媛莉
    • 朱娜樱
    • 朱夏樱
    • 朱夏莺
    • 朱娜艺
    • 朱曦萱
    • 朱琼瑶
    • 朱蓝瑶
    • 朱映嘉
    • 朱娜瑛
    • 朱怡蝶
    • 朱凌菲
    • 朱南嫣
    • 朱芊瑶
    • 朱幽蝶
    • 朱柳瑶
    • 朱怡瑶
    • 朱映蝶
    • 朱恬嫣
    • 朱夏菡
    • 朱彦瑶
    • 朱幽瑶
    • 朱南菲
    • 朱夏嘉
    • 朱夏槐
    • 朱映菲
    • 朱娜嘉
    • 朱丽月
    • 朱夏菱
    • 朱映娇
    • 朱恬菲
    • 朱映缘
    • 朱娜裳
    • 朱娜语
    • 朱映梦
    • 朱桐裳
    • 朱幽绿
    • 朱夏嫣
    • 朱恬语
    • 朱黛嘉
    • 朱缘玲
    • 朱婉裳
    • 朱莹娜
    • 朱玉曦
    • 朱璐瑛
    • 朱巧凌
    • 朱蝶芷
    • 朱瑶凌
    • 朱蝶桐
    • 朱瑶曦
    • 朱乐珍
    • 朱蝶芸

    朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 朱怡羽
    • 朱柔羽
    • 朱幽羽
    • 朱思羽
    • 朱玥羽
    • 朱夏影
    • 朱珊影
    • 朱珊叶
    • 朱珊缘
    • 朱素影
    • 朱倩影
    • 朱玲缘
    • 朱韵秀
    • 朱幽燕
    • 朱柔忆
    • 朱韵嫣
    • 朱韵璇
    • 朱丽嫣
    • 朱怡忆
    • 朱思燕
    • 朱韵瑜
    • 朱韵晓
    • 朱怡瑾
    • 朱韵瑛
    • 朱韵翠
    • 朱思忆
    • 朱玥静
    • 朱娜邑
    • 朱娜忆
    • 朱珊邑
    • 朱夏邑
    • 朱素依
    • 朱翔嫣
    • 朱韵婷
    • 朱柔怡
    • 朱思玥
    • 朱珊依
    • 朱韵媛
    • 朱岚嫦
    • 朱玥怡
    • 朱岚瑜
    • 朱晴瑛
    • 朱怡思
    • 朱夏宛
    • 朱岚嫣
    • 朱怡玥
    • 朱媛嫣
    • 朱幽怡
    • 朱韵翔
    • 朱娜宛
    • 朱舒嫣
    • 朱絮嫣
    • 朱翔瑛
    • 朱夏依
    • 朱思怡
    • 朱娜依
    • 朱珊宛
    • 朱韵岚
    • 朱幽思
    • 朱韵晴
    • 朱素宛
    • 朱丽岚
    • 朱幽柔
    • 朱幽音
    • 朱岚瑛
    • 朱幽儿
    • 朱思依
    • 朱思宛
    • 朱韵昕
    • 朱玥宛
    • 朱怡依
    • 朱韵依
    • 朱怡宛
    • 朱丽依
    • 朱幽宛
    • 朱怡彤
    • 朱幽彤
    • 朱幽姗
    • 朱玥彤
    • 朱柔依
    • 朱幽依
    • 朱怡昕
    • 朱幽昕
    • 朱柔宛
    • 朱韵妮
    • 朱翔铃
    • 朱岚煜
    • 朱岚歆
    • 朱岚虞
    • 朱馨影
    • 朱思瑛
    • 朱怡瑛
    • 朱娜瑛
    • 朱怡蝶
    • 朱珊嫣
    • 朱宸嫣
    • 朱馨羽
    • 朱南嫣
    • 朱柔嫣
    • 朱幽影
    • 朱音缘
    • 朱幽嫣
    • 朱幽蝶
    • 朱春嫣
    • 朱怡瑶
    • 朱恬嫣
    • 朱幽瑶
    • 朱柔影
    • 朱姿嫣
    • 朱思影
    • 朱怡嫣
    • 朱思缘
    • 朱秋嫣
    • 朱映缘
    • 朱素嫣
    • 朱珊瑛
    • 朱怡影
    • 朱幽绿
    • 朱夏嫣
    • 朱姿缘
    • 朱缘玲
    • 朱婉裳
    • 朱缘珊
    • 朱璐瑛
    • 朱迎嫣
    • 朱悦嫣
    • 朱黛瑛
    • 朱旋嫣
    • 朱珠嫣
    • 朱影娜
    • 朱彩嫣
    • 朱韵馨
    • 朱缘馨
    • 朱忆瑛
    • 朱韵曦
    • 朱忆瑜
    • 朱以珊
    • 朱紫瑛
    • 朱紫嫣
    • 朱梨艳
    • 朱影珊
    • 朱娅艳
    • 朱婉瑜
    • 朱幼珊
    • 朱婉嫣
    • 朱缘曦
    • 朱婉婵
    • 朱姿岚
    • 朱紫影
    • 朱韵凌
    • 朱韵夏
    • 朱姿翔
    • 朱幽舒
    • 朱怡婷
    • 朱韵倩
    • 朱怡岚
    • 朱幽絮
    • 朱韵娜
    • 朱怡絮
    • 朱怡曦
    • 朱婉缘
    • 朱春岚
    • 朱韵素
    • 朱怡晴
    • 朱婉瑶
    • 朱玥婷
    • 朱缘瑾
    • 朱忆静
    • 朱忆璇
    • 朱忆倩
    • 朱缘璇
    • 朱忆瑾
    • 朱优璇
    • 朱忆晓
    • 朱岚羽
    • 朱忆彤
    • 朱忆姗
    • 朱忆宛
    • 朱璐宛
    • 朱忆妮
    • 朱璐依
    • 朱采婉
    • 朱忆依
    • 朱采依
    • 朱蝶婉
    • 朱忆晴
    • 朱黛岚
    • 朱忆絮
    • 朱缘娅
    • 朱影甜
    • 朱韵歆
    • 朱忆媛
    • 朱韵钰
    • 朱岚影
    • 朱冬岚
    • 朱蝶娅
    • 朱缘瑜
    • 朱蝶嫣
    • 朱瑶翔
    • 朱缘媛

    朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 朱思冰
    • 朱柔羽
    • 朱柔冰
    • 朱思羽
    • 朱素霄
    • 朱倩慕
    • 朱珊影
    • 朱宸婵
    • 朱珊叶
    • 朱纹婵
    • 朱珊缘
    • 朱素影
    • 朱珊漫
    • 朱珊霄
    • 朱珊婵
    • 朱倩影
    • 朱倩霄
    • 朱宸慕
    • 朱倩婵
    • 朱韵秀
    • 朱柔忆
    • 朱柔凝
    • 朱柔霎
    • 朱思燕
    • 朱姿静
    • 朱韵瑜
    • 朱思凝
    • 朱思静
    • 朱思润
    • 朱思洁
    • 朱姿洁
    • 朱思霜
    • 朱韵翠
    • 朱思忆
    • 朱柔霜
    • 朱玥静
    • 朱宸霞
    • 朱珊霜
    • 朱珊妙
    • 朱素霞
    • 朱素妙
    • 朱笑霜
    • 朱素妍
    • 朱倩霜
    • 朱珊缦
    • 朱珊邑
    • 朱倩缦
    • 朱素缦
    • 朱素霜
    • 朱珊妍
    • 朱纹静
    • 朱宸润
    • 朱珊静
    • 朱素凝
    • 朱珊凝
    • 朱倩霎
    • 朱素霎
    • 朱珊润
    • 朱素洁
    • 朱素依
    • 朱珊雨
    • 朱寒瑜
    • 朱盈姿
    • 朱姿盈
    • 朱柔怡
    • 朱思玥
    • 朱舒华
    • 朱珊依
    • 朱秋柔
    • 朱岚嫦
    • 朱涵瑜
    • 朱岚瑜
    • 朱柔柔
    • 朱盈思
    • 朱姿香
    • 朱云嫦
    • 朱香思
    • 朱怡思
    • 朱春姿
    • 朱思姿
    • 朱秋春
    • 朱雯睿
    • 朱柔思
    • 朱珊明
    • 朱寒睿
    • 朱素雨
    • 朱素姗
    • 朱秋姿
    • 朱柔玫
    • 朱云瑜
    • 朱红姿
    • 朱春香
    • 朱香春
    • 朱惠嫦
    • 朱思思
    • 朱素沁
    • 朱秋盈
    • 朱舒嫣
    • 朱絮嫣
    • 朱素明
    • 朱珊姗
    • 朱思盈
    • 朱春柔
    • 朱思怡
    • 朱珊宛
    • 朱纹青
    • 朱幽思
    • 朱思秋
    • 朱美春
    • 朱素宛
    • 朱珊沁
    • 朱秋玫
    • 朱幽柔
    • 朱盼儿
    • 朱思雨
    • 朱思沁
    • 朱盈青
    • 朱幽儿
    • 朱春沁
    • 朱思依
    • 朱思宛
    • 朱柔明
    • 朱思明
    • 朱幽姗
    • 朱思馥
    • 朱柔依
    • 朱秋姗
    • 朱思青
    • 朱柔沐
    • 朱春儿
    • 朱秋双
    • 朱柔宛
    • 朱春姗
    • 朱柔姗
    • 朱雯歆
    • 朱寒铃
    • 朱翔铃
    • 朱涵歆
    • 朱惠钰
    • 朱舒铃
    • 朱雯诗
    • 朱惠歆
    • 朱岚歆
    • 朱雯钰
    • 朱淑钰
    • 朱惠诗
    • 朱馨影
    • 朱思漫
    • 朱思瑛
    • 朱珊瑜
    • 朱宸瑜
    • 朱珊嫣
    • 朱盈瑜
    • 朱宸嫣
    • 朱秋睿
    • 朱馨羽
    • 朱素睿
    • 朱思华
    • 朱柔霄
    • 朱柔嫦
    • 朱盼翠
    • 朱柔嫣
    • 朱秋婵
    • 朱柔漫
    • 朱春翠
    • 朱思睿
    • 朱春嫣
    • 朱思萍
    • 朱珊华
    • 朱倩华
    • 朱春萍
    • 朱素嫦
    • 朱柔华
    • 朱秋慕
    • 朱纹瑜
    • 朱姿婵
    • 朱秋翠
    • 朱馨冰
    • 朱珊凤
    • 朱柔影
    • 朱姿瑜
    • 朱姿嫣
    • 朱春华
    • 朱素华
    • 朱素瑜
    • 朱姿睿
    • 朱思影
    • 朱思舞
    • 朱宸华
    • 朱思缘
    • 朱秋嫣
    • 朱珊碧
    • 朱柔瑜
    • 朱素嫣
    • 朱思嫦
    • 朱香瑜
    • 朱珊瑛
    • 朱春漫
    • 朱姿缘
    • 朱馨妍

    朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 朱思冰
    • 朱薇冰
    • 朱柏冰
    • 朱芊冰
    • 朱柔冰
    • 朱盈竹
    • 朱香冰
    • 朱芍冰
    • 朱盈冰
    • 朱素霄
    • 朱倩慕
    • 朱芳霄
    • 朱芳漫
    • 朱花慕
    • 朱纹萱
    • 朱纹婵
    • 朱桐霄
    • 朱花慧
    • 朱芳慕
    • 朱珊漫
    • 朱珊霄
    • 朱桐慕
    • 朱娥萱
    • 朱桃慕
    • 朱倩霄
    • 朱宸慕
    • 朱桐漫
    • 朱纹娇
    • 朱桃漫
    • 朱柳缦
    • 朱蕾凝
    • 朱香莲
    • 朱柳霎
    • 朱薇洁
    • 朱柔凝
    • 朱盈蓉
    • 朱美莲
    • 朱香霞
    • 朱蕾碧
    • 朱柔霎
    • 朱蕾妍
    • 朱虹霞
    • 朱薇华
    • 朱薇萍
    • 朱彦凝
    • 朱玫霞
    • 朱思凝
    • 朱红霞
    • 朱思润
    • 朱玫霞
    • 朱柏凝
    • 朱香凝
    • 朱思洁
    • 朱姿洁
    • 朱虹凝
    • 朱思霜
    • 朱薇妍
    • 朱盈凝
    • 朱柳凝
    • 朱柔霜
    • 朱彦霞
    • 朱芳妙
    • 朱纹莲
    • 朱纹玉
    • 朱宸霞
    • 朱纹妍
    • 朱桐霜
    • 朱珊霜
    • 朱芷霞
    • 朱芙霞
    • 朱珊妙
    • 朱桑缦
    • 朱芝霞
    • 朱素霞
    • 朱桑霞
    • 朱纹妙
    • 朱素妙
    • 朱笑霜
    • 朱芳妍
    • 朱芳霜
    • 朱芳缦
    • 朱素妍
    • 朱倩霜
    • 朱珊缦
    • 朱桂霞
    • 朱倩缦
    • 朱素缦
    • 朱芳霞
    • 朱素霜
    • 朱花缦
    • 朱桐江
    • 朱娟霞
    • 朱珊妍
    • 朱纹静
    • 朱宸润
    • 朱芷洁
    • 朱芳霎
    • 朱桐洁
    • 朱素凝
    • 朱珊凝
    • 朱倩霎
    • 朱倚润
    • 朱桂洁
    • 朱芝凝
    • 朱芳凝
    • 朱纹洁
    • 朱素霎
    • 朱芳润
    • 朱桐润
    • 朱桑凝
    • 朱珊润
    • 朱桐霎
    • 朱素洁
    • 朱桂凝
    • 朱薇涵
    • 朱涵菲
    • 朱寒鸣
    • 朱芳雨
    • 朱香柏
    • 朱珊雨
    • 朱清梦
    • 朱寒瑜
    • 朱盈姿
    • 朱茵华
    • 朱姿盈
    • 朱惠菲
    • 朱淑华
    • 朱舒华
    • 朱云华
    • 朱雯碧
    • 朱蕾淑
    • 朱淑梦
    • 朱涵华
    • 朱涵瑜
    • 朱寒梦
    • 朱红柏
    • 朱柏盈
    • 朱盈思
    • 朱玫盈
    • 朱雯语
    • 朱姿香
    • 朱云嫦
    • 朱惠菱
    • 朱香思
    • 朱惠语
    • 朱惠舞
    • 朱云菡
    • 朱雯睿
    • 朱珊明
    • 朱寒睿
    • 朱素雨
    • 朱寒华
    • 朱淑菲
    • 朱雯萍
    • 朱红芊
    • 朱柔玫
    • 朱云瑜
    • 朱盈盈
    • 朱倚佩
    • 朱红姿
    • 朱涵菡
    • 朱寒菊
    • 朱茵萍
    • 朱清华
    • 朱春香
    • 朱清嘉
    • 朱娥佳
    • 朱香春
    • 朱惠嫦
    • 朱惠兰
    • 朱云梦
    • 朱纹欣
    • 朱惠华
    • 朱桐沐
    • 朱素沁
    • 朱薇清
    • 朱雯嘉
    • 朱云兰
    • 朱香波
    • 朱雯鸣
    • 朱秋盈
    • 朱寒舞
    • 朱素明
    • 朱雯菱
    • 朱芙沁
    • 朱思盈
    • 朱涵绮
    • 朱涵菱
    • 朱媚嘉
    • 朱薇惠
    • 朱纹青
    • 朱彦盈
    • 朱美春
    • 朱珊沁
    • 朱秋玫
    • 朱涵语
    • 朱惠菡
    • 朱淑语
    • 朱薇雯
    • 朱淑菡

    朱姓历史名人:

    朱元璋:明朝开国皇帝。元末农民起义,他参加了郭子兴领导的红巾军,后来统领了这支起义军。1368年,率军攻克大都(北京),推翻元朝,建立明朝,号称明太祖。其后共传12代17帝,立国277年。
    朱柏庐:清初居乡教授学生,治学用程、朱为本,提倡知行并进。其《治学格言》世称《朱子家训》,被后世视为中国传统的启蒙教育读本,影响深远。
    朱温:后梁太祖,五代梁王朝建立者。公元907年代唐称帝,后为其子友珪所杀。
    朱士行:三国时第一个去西域求法的僧人,中国僧人讲经往往从他开始。
    朱亥:战国勇士,魏国人。是朱姓最早出人头地的人物。据说他力大无穷,勇气过人,曾经凭着40斤重的铁锤,保存了情势危急的赵国。
    朱载堉:明朝音律学家、数学家。

    朱姓聚集地:

    迁徙分布
    朱姓发源于今河南、安徽间地及江苏省境。西汉朱质有二子:朱禹、朱卓。朱禹在东汉后期的党锢之祸中被杀,子孙避难逃到丹阳(今属安徽)。朱卓的后裔由于任官的原因,主要是在今陕西、河南、湖北等省境内发展繁衍。魏晋以前,朱姓已繁衍到北方河南、山东、安徽等主要地区。唐末有朱葆光迁居湖南。东晋时有朱玮自河南南阳徙居南康(今属江西),其后朱熹侨寓建阳(今属福建)。朱熹之孙朱铨回迁庐陵*今江西吉安),朱铨的5世孙朱章甫于南宋末年避乱徙居吉安府安福县(今属江西),后又迁至广东兴宁宁中乡竹丝湖立业,成为朱氏兴宁竹丝派一世祖。朱章甫的三儿子朱泗于元代徙居罗浮
    (今广西东兴各族自治县东)徐田,此后,子孙繁衍,分布于今广西、广东的许多地方。居住在闽、粤等沿海地区的朱氏,从明代开始陆续有人移居台湾,进而又有人远徙东南亚及欧美一些国家和地区。朱姓在历史上一直是我国南方的大姓之一。
    朱姓,在台湾是个较有影响的姓氏。清康熙年间,台湾的农民起义首领朱一贵,是落籍台湾的朱氏中较有影响的一个。朱一贵,原福建省长泰人,小名祖。明亡之后,他迁居台湾台南县罗汉门,夏率众起义,以反清复明相号召,称“大明重兴元帅”。各地农民纷起回应。他率领义军,在诸罗的赤山取得大胜,人数发展到三十万,进而占领了全台湾。他被推为中兴王,年号永和。后在清政府渡海进攻下,作战失利,他被俘就义。从此,朱一贵在台湾留下了不朽的英名。早在明永历十八年(公元1420年)朱无璋的后裔朱术桂随郑经来台开垦。下淡水港、北投、竹南、竹北、彭佳屿、恒春等地,均有朱氏拓垦的足迹。现今台湾的新竹、台南、基隆等地,是朱姓人氏较多的县。
    堂号
    '白鹿堂':宋朝时大理学家朱熹曾在白鹿洞书院讲学,所以称为'白鹿堂'。
    '居敬堂':朱熹讲学时主张'循序渐进、居敬持志'八个字的教学原则。循序渐进在教学方法上先易后难,由浅入深。居敬持志的意思是教师不但教书,还要育人;不但言教,还要身教,教师的一言一行都要以身作则,做学生的榜样,所以叫'居敬堂'。
    '折槛堂':汉代时有槐里令朱云。当时奸臣张禹,欺君害民,作恶多端。但因为皇帝信任他,谁也不敢惹他。朱云却上朝奏本,请杀张禹,这一下触怒了皇帝,立即叫刽子手拉朱云到午朝门外去斩首。朱云却面不改色,侃侃地向皇帝摆出张禹的罪恶事实,大讲诛奸臣才能保住社稷的道理。刽子手来拉他去执刑,朱云却双手攀着金殿的门槛,道理还是讲个不完。刽子手用力拉朱云,朱云就是不放门槛,结果把殿槛扮断了,刽子手和朱云都倒在地上,皇帝被朱云的忠心和不怕强权的精神感动得醒悟过来,释放并奖励了朱云,把张禹交大理寺查办。过后大臣要派工人修理殿槛,皇帝意味深长地说:'别修了!留着他可以使我时刻检讨自己,也勉励大家都要象朱云一样敢于向我提意见。'
    朱氏还以'凤阳'为堂号。

    Tags:    百家姓  五行起名 

    热门文章